25-01-2015

محمد سرور انوری غوری

یــــاد نــامــــه وطـــن
25-01-2015

محمد سرور انوری غوری

یــــاد نــامــــه وطـــن

وطــن یاد ت نمـــــودم جاودانه
چو خاص هستی برایم دلیرانه


به عشقت سر دهم سوگند روزی
ببوسم خاک جامت (1) شادمانه


بنــــازم باغ وراغ(2) حـــوریانت
بسـازم درهـــوایت صـــد فساته


به کــــوه های بلـــــند و آبشارت
بســــازم چند غزل چندین ترانه


تمــــام راد مــــــــردان کهن را
بدادی شـــوکت و شا ن ونشانه


خـــــــدایا از وطن دورم نسـازی
که می میــــرم به والله بی بهانهمحمد سرور انوری غوری
شهر کابل مورخ 14/2/ 1391

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ــ جامت : منظورم منار جام غور است.
2 ــ راغ :سرسبزیست و هم منظورم قریه راغمشت زادگاه ام نیز میباشد.

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب