26-01-2015

محمد دین محبت انوری

دره شــــاه و عـــــروس
26-01-2015

محمد دین محبت انوری

دره شــــاه و عـــــروس


 
بود نبود در زمانهای قدیم شاه وعروسی بود این دو دلداده عروسی نموده بودند در آن زمان گروهی بنام غزل باش وجود داشته که بر قریه ها حمله ور میشدند ومردمان آنرا به اسارت گرفته باخودمیبردند وبعدآ آنهارا بفروش میرساندند. درهمان ایام یکي از همين گروه ها بالای یک قریه که شاه وعروس درآن زنده گی میکردند تجاوز میکنند.این گروه در بسیاری از حملات , لشکرکشی ها وآدم ربائی نام بدي داشتند اما یکی ازین حادثات بشکل یک حکایه ماندگار آن باقي مانده كه آن هم داستان دره شاه وعروس است و تا فعلا همه مردم آنرا بیاد دارند وآثاری ازآن درهمان دره بجا مانده است. که  مردم آنرا به فال نیک گرفته بعضی اوقات ازین دره زیبا وسرسبزبا داشتن کوه های چند منزله ومارپیچ وبا موجودیت آبشارهای فواره ای که از داخل طبقات سنگ تونل گونه از چندین غار جاری میشود دیدن می نمایند وحدود این غارهای آبی طولانی را تا حال کسی   تاپايان آن نديده است.
دره تونل گونه شاه وعروس با کوه های دوطبقه وچند طبقه كه دارد ، موقیعت آن در مرغاب مرکزی واقع بین منطقه جنداک واسپرف میباشد. این دره یکی از سه صد وشصت دره افسانوی مرغاب چغچران غور میباشد که هریک ازین دره ها از خود افسانه جداگانه دارد. مردمان محل از تاریخ وزنده گی قدیمی این منطقه وکارکرد های مردان آن زمان حکایه ها وقصه های متعددی دارند. قرار گفته کهن سالان آن محل که گفته اند:
در یک فصلی از سال که مراسم عروسی برگزار بوده ناگهان گروپی از تجاوزگران به محل میرسند با دیدن این گروه مردم مراسم را رها کرده وبه هرطرف فرار وپنهان میشوند.این گروه متوجه شاه وعروس میشوند وبرای دستگیر نمودن ایشان به تعقیب آنها تلاش میکنند شاه وعروس پا به فرار نهاده ومیکوشند به دست دشمنان دستگیر نشوند در هنگام فرار جز یک سگ دیگر کسی با ایشان همراه نبوده است آن سگ هم شاه وعروس را همراهی میکرده است.رفته رفته شاه وعروس دریک قلعه بلندی موقیعت این دره میرسند ونا امید میشوند که شاید توسط این گروه دستگیر شوند وآنگاه به قتل برسند همان جا استاده میشوند  ودست دعا را به بارگاه ایزد لایزال دراز میکنند تا خداوند از ایشان سنگ بسازد که درنتیجه خداوند دعای آنهارا قبول نموده هرسه آن جابجا به سنگ تبدیل میگردند.  که برای فعلا هم مجسمه برجسته شاه وعروس باسگ شان بشکل سنگ محسوس است واز غیرت وشهامت این زوجه همه مردمان آنجا افتخار نموده وآنرا نمونه از پاکدامنی وغيرت شان دانسته بعداز آن زمان ، به همین مناسبت مردمان محل این دره را بنام دره شاه وعروس نامگذاری کردند.
 
پایان
چغچران
سرطان ۱۳۸۷
 

 
 
    
برای دیدن اندازه واقعی عکس ها، بالای آن کلیک کنید
 
عكس هاي فوق از داخل دره شاه وعروس وآبشاري مربوط به آن گرفته شده است

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب