27-01-2015

رحیم الله پیمان

آثار هنری محلی بـــرادرم حمید الله "مشعل"
27-01-2015

رحیم الله پیمان

آثار هنری محلی بـــرادرم حمید الله "مشعل"

حمید الله

حمید الله "مشعل"


حمید الله "مشعل" برادر کوچک من که خود را پیرو و ادامه دهنده راه استاد بزرگوار، توانا و چهره دست غوری مرحوم استاد محمد سعید مشعل غوری میشمارد بدون آموزش نقاشی از ذهن خود به ترسیم نمودن شروع نموده و هرچیزیکه خوشش امد ترسیم مینماید و یگانه آرزوی که دارد ادامه دادن راه استاد مشعل غوری هست. بنده هم چند قطعه ترسیم شده وی را بخدمت شما نمایش گذاشتم
 

 آثار هنری محلی برادرم حمید الله

آثار هنری محلی برادرم حمید الله

آثار هنری محلی برادرم حمید الله

آثار هنری محلی برادرم حمید الله

 
آثار هنری محلی برادرم حمید الله

آثار هنری محلی برادرم حمید الله

 

نظرات شما

محمدابراهیم اریائی غوری
خیلی زیبا وعالی :از الله متعال برای برادرعزیزمان حمیدالله جان(مشعل )توانائی بیشتروموفقیت های بی پایان راارزومندم حمیدالله جان مشعل افتخارمااست من مطمئن هستم که انشاالله این جوان توانا وبااستعداد میتواند نام استاد گرامی رازنده کند وحق که استاد برفرزندان غوری خویش دارد ادا نموده وباعث اخوت وهمبستگی مردم مان شود مجدااً برای جناب پیمان عزیز،خانواده وخود مشعل عزیز تبریک گفته ودعامیکنم برای پیشرفت وتعلی برادرعزیزم
شهلا لطیفی
نقاشی ها با مداد سیاه و رنگی خیلی زیبا ترسیم شده اند. آفرین!

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب