27-01-2015

محمد دین محبت انوری

محبت زنــــــــــــا شوئی
27-01-2015

محمد دین محبت انوری

محبت زنــــــــــــا شوئی


 
شیرازه زنده گی زناشوئی درمحبت است اگر این محبت شکننده شود زنده گی ارزش واقعی خودرا از دست میدهد.
زنده گی زن وشوهر با محبت بین شان مستقیم در ارتباط بوده وچگونگی میزان صمیمت آنها نهفته درروابط صمیمی بین آنها میباشد.
بدون شک روابط زن وشوهر دربین فامیل نقش عمده واساسی را دارد واین روابط چه بد یا نیک باشد تاثیرات خودرا بالای دیگر اعضای فامیل برجای گذاشته ومحور اصلی تامین محبت وصمیمت بین فامیل میباشد.
هرچند برقراری روابط نیک وسالم بین هرزن وشوهر امری ضروری ومهم پنداشته میشود ولی به گونه واضح وروشن دیده شده که روابط بد وخشن بین زنان وشوهران فضای دوستی و محبت خانواده را تیره کرده وروزگار را بکام شان تلخ میسازد.
دربعضی موارد شاید زن وشوهر برای یکدیگر ارزش واحترام قایل نبوده ونظریات همدیگررا نمی پذیرند ویابرسر مسله جزی جروبحث میکنند ودر قبول نکردن موضوع همدیگر را مقصروملامت میدانند.زن وشوهر در فامیل رکن اساسی وستون فقرات تمام فعالیت ها را تشکیل میدهند  درصورتیکه این  زوج محترم با همدیگر همدل وهم پیمان نباشند برقراری مناسبات درست بین اعضای فامیل به مشکل روبرو خواهد شد.
فرزندان یک خانواده به امید داشتن پدرومادر باهم متحد وهم نظرهستند تاآنها بتوانند از کردارشان پند گرفته وهمچنان درآینده جوانان باحوصله وخوش برخورد ببارآیند. بدون داشتن پدر ومادر مهربان وصمیمی مشکل است که اولادهای خانواده ها صمیمی وخوش خلق تریبه شوند.
مردان خودرا حاکم وصلاحیت دار فامیل میدانند وهمیشه برای زنان فرمانروای کرده وتمام تصمیم گیری هارا بدست دارند درحالیکه برای زنان نیزباید وقت داده شود تا نظرخودرا شریک سازند واین موضوع در روابط زناشوئی تاثیر مثبت دارد وزن هم میداند که درامور زنده گی سهم دارد وخودرا در فعالیت های زنده گی شریک دانسته علاقه ودلگرمی بیشتربه زنده گی خانواده گی ازخود نشان میدهدوهمچنان خوش میشود که از جانب شوهر مورد قدر واحترام قرارگرفته وبرایش بخاطر تصمیم گیری ها امور خانواده وقت داده میشود وبیستر ازپیش دربهبود زنده گی تب و تلاش مینماید.
گرچه هنوز هم زنان در جامعه ما قشر محروم وبی صلاحیت هستند ولی اگر به زنان وقت داده شود وآنها بدانند که درحل مشکلات جامعه میتوانند تصمیم بگیرند امکان دارد کارهای خوب وارزشمندی انجام دهند وازخود ایثار وجانفشانی نشان دهند.
بعضی ازمردان تصورمیکنند زنان تنها برای خدمت مردها هستند در حالیکه این مفکوره درست نبوده  زنان نسبت به مردان درصرفه جوی مصارف خانه بیشتر کوشابوده و از خرچ اضافی جلوگیری میکنند ودر اداره ورهبری فامیل دست به ابتکارات تازه زده وفعالیت خانواده  را بهترتنظیم مینمایند وهمچنان زنان روحیه صمیمیت را بیشتر ازمردان در فامیل تامین میکنندوطرفدار رفتار خشن وزشت نمیباشند ودیگر اینکه زنان با اولادهایشان دلسوزتر بوده وهمیشه درباره فرزندان می اندیشند.
یکی ازمسایل که محبت بین زن وشوهر را مختل میسازد این است که: مرد ها از زنان شان راضی نبوده ودر مقابل شان میگویند من زن مقبولتر ازتومیخواهم ویا فلان زن ریبا است اورا خوش دارم وغیره حرفها درحالیکه این اشتباهی  بزرگی است که مرد مرتکب آن میشود وجفای نابخشودنی است که مرد به زن خود روا میدارد زنان ازین گونه خصلت مردان نفرت دارند.درحالیکه با گفتن چنین حرفها فایده برای شوهرنمیرسد  تنها قلب خانم خودرا خدشه دارمیکنند. پیوند زناشوی از اول باید درست باشد وقتیکه این پیوند صورت گرفت دیگر لازم نیست مرد یازن افسوس کند واز زنده گی اش شکایت نماید جزاینکه زنده گی زناشوی  را به کام خود تلخ گرداند دیگر چیزی بدسش نمیآید.
مردان کمتر به زنان شان احترام قایل بوده وبه نظرات شان ارزش نمیدهند ودر اکثرموارد میگویند من منیحث مرد خانه هر تصمیم و فیصله که میکنم  زن درآن دخالت نداشته باشد درحالیکه زنان درپهلوی مردان کمک کننده ویاور ایشان میباشند وهمچنان زنان میتوانند مفکوره درستی درمورد مسایل خانواده گی داشته باشند وشوهر خودرا درفیصله هایش کمک خوب نماید وراه بهتری را برایشان نشان دهند تا درآینده مرد وزن هردو از کارکردهای شان راضی وخوشنود بوده وکامیاب شوند وآنگاه نگویند این تصمیم تنها از تو بود ومن کاری ندارم.
در صورت کل روابطه نیک ومحبت بین زن وشوهر اساس تربیه یک خانواده را میگذارد چون روابط هرچند نیک وخوب باشد به همان اندازه اوضاح فامیل بهتر شده وهیچ تشویش دربین خانواده وجود نخواهد داشت. وفرزندان با خوشحالی وروحیه آرام از والدین شان اطاعت کرده ودربین شان صمیمت ومحبت حقیقی حکمفرما خواهد بود وهرکس با خاطر آسوده به کارهایش ادامه میدهد. این گونه فامیل هایکی از خوشبخت ترین فامیل ها خواهد بود.
دوستی ومحبت وقتی دربین اعضای فامیل محکم میشود که زن وشوهر دربین شان هیچ گونه کشیده گی ورنجش وجود نداشته باشد وبرسرمسایل روزمره هم نظروهم فکر باشند وبرعلیه یکدیگر سخن نگویند. فرزندان این خانواده ها هیچ گاهی بین خود جنگ وجدال نکرده وبا اخلاص ونیت نیک زنده گی میکنند وهمدیگر را مانند عاشقان دوست دارند ودرکارها همدیگر را کمک میکنند ودراجرای هرکاری از همدیگر پیشی میگیرند.
درتربیه اطفال دربعضی ازفامیل ها زن وشوهرهم نظرنمیباشند وقتی شوهر میگوید بچه ما این کار را نکند زن میگوید پروا ندارد  چه میشود که بکند، وتو همیشه بالای اولادها سخت گیری میکنی وهمچنان اگر شوهر یکی از اطفال خودرا بخاطرکار نادرستش سرزنش میکند زن از طفل طرفداری کرده وطفل فکرمیکند کار من درست بوده  ودر آینده بازهم همین عمل را تکرار میکند ودرتربیه شان دو گونگی بوجود میآید ودرهمچو فامیل ها تربیه اطفال به مشکل روبرو میشود.
اگر درمورد تربیه اطفال زن وشوهردارای یک نظر وتصمیم باشند اطفال نیز دچار دودلی وفرصت طلبی نشده باری دیگر اعمال نادرست خودرا تکرارنمیکنند. وهمچنان سخنان پدر ومادر را بزودی پذیرفته وبالای آن اطمینان پیدامیکنند. تربیه درست اطفال بسیار مشکل بوده به رهنمای وهمکاری یکسان ودوامدار زن وشوهر ضرورت دارد.
زنان خانواده همیشه کوشش نمایند تعادل عمل وسخن خودرا دربرابر شوهردرنظرگرفته وکاری نکنند که سبب آزار شوهرش گردد وهمچنان درفعالیت های خانه ودیگرمسایل اجازه شوهررا بدست آورند تا شوهرشان بالای شان اعمتاد بیشترنموده و امور خانواده به مشوره ومصلحت به پیش برود وزمینه برای خفگی ودیقی مساعد نگردد. براستی زنان با قلب مهربان شان میتوانند مردان را رام خودسازند وخواسته های خودرا بالای شان قبول کنند درصورتیکه مهربان وخوش خلق باشند ونسبت به شوهران خود صادق وراستگو بوده از آنها اطاعت نمایند. متلی است میگویند: زن را با طلاومرد را بازن میتوان امتحان کرد.
زنده گی درخانواده هایکه روابط نیک دارند مانند جنت است  ولی زنده گی دربین خانواده هایکه روابط شان به تیره گی وخشونت گرایده است مانند دوزخ است.
زن وشوهر هردو مکلفیت دارند تا شرایط زنده گی زناشوی را مرعات کرده وبرتحکیم  روابط حسنه ونیک بکشوند وصمیمت ودوستی را دربین خانواده حفظ نمایند.
 
پایان
چغچران
سرطان 1390
mohmddeen@gmail.com
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب