28-01-2015

گل رحمان فراز

خصوصیات یک روش تــــــــدریس خوب در شیوه های نوین تدریس
28-01-2015

گل رحمان فراز

خصوصیات یک روش تــــــــدریس خوب در شیوه های نوین تدریس

 

روش تدریس خوب در شیوه های نوین تدریس:


-هدف را برای دانش آموزان روشن نماید.


- دانش آموزان را به فعالیت بر انگیزد.


- قدرت داوری و قضاوت در باره ی نتایج رادر دانش آموزان ایجاد کند.


- به دانش آموزان امکان دهد که به بررسی نتایج به دست آمده بپردازند.


- سطح تربیتی و تحصیلی دانش آموزان را در نظر بگیرد.


- به تدریج از روش روان شناسی به روش تربیت منطقی منتقل شود.


- حتماً رسیدن به هدف را ممکن سازد.


- مواد درسی و فعالیت دانش آموزان را وسیله قرار می دهد نه هدف را .


- برنامه درسی را به زندگی اجتماعی مربوط کند.


- برنامه درسی را برای دانش آموزان ، مفهوم و مطلوب نماید.


- روش تدریس، وسیله معلم برای تکوین شخصیت دانش آمر به عنوان فرد اجتماعی فعال باشد.


- با استعداد و تمایلات دانش آموزان هماهنگ باشد.


- کاملاً بر اصول یادگیری مبتنی باشد زیرا روش یادگیری دانش آموزان است که روش تدریس معلم را تعیین می کند و عکس آن درست نیست .


- دانش آموزان را به تفکر خلاق وا دارد و کنجکاوی ایشان را بر انگیزد.


- از میل به بازی، تقلید، کنجکاوی و رقابت دانش آموزان استفاده کند.


- از تمام حواس مخصوصاً حس بینایی و شنوایی دانش آموزان استفاده کند.


- خود معلم روش تدریس را کاملاً فهمیده باشد.


- رعایت تدریج از :
الف ) معلوم به مجهول ب ) آسان به دشوار ج ) محسوس به معقول د) عملی به نظری

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب