07-02-2015

فرهاد لعل زاد

خدا را سپـــــــــاس
07-02-2015

فرهاد لعل زاد

خدا را سپـــــــــاس

 

 
 

I Am Thankful
I can see the beauty all around me
There are those whose world is always dark

خدا را سپاس
من میتوانم تمام زیبایی های پیرامونم را ببینم
کسانی هستند که دنیایشان همیشه تاریک و سیاه هست

I Am Thankful
I can walk
 There are those who have never taken their first step

خدا را سپاس
من میتوانم راه برم 
کسانی هستند که هیچوقت نتوانسته اند حتی یک قدم بردارند

I Am Thankful
My heart can be broken
There are those who are so hardened they cannot be touched
 

خدا را سپاس
که دل رئوف و شکننده ای دارم
کسانی هستند که این قدر دل شان سنگ شده که هیچ محبت و احساسی را درک نمیکنند

I Am Thankful
For the opportunity to help others
There are those who have not been so abundantly blessed as I
 

خدا را سپاس
به من این شانس را دادی که بتوانم به دیگران کمک کنم
کسانی هستند که از این نعمت و برکت وافری که به من داده ای بی بهره اند

I Am Thankful
I can work
There are those who have to depend on others for even their most basic needs

خدا را سپاس
من میتوانم کار کنم 
کسانی هستند که برای رفع کوچکترین نیازهای روزمره شون هم به دیگران محتاجند

 

I Am Thankful
I have been loved
There are those for whom no one has ever cared

خدا را سپاس
که کسی هست که من را دوست داره
کسانی هستند که بود و نبودشان برای  هیچکس مهم نیست


 

 

فرهاد لعل زاد
چغچران
گرفته شده:از مجله خانواده سبز

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب