10-02-2015

سید شکیب زیرک

بسته شدن دوکان های شهر چغچران در اعتراض به کار کرد های دولت از روز جمعه تا مدت نا معلوم
10-02-2015

سید شکیب زیرک

بسته شدن دوکان های شهر چغچران در اعتراض به کار کرد های دولت از روز جمعه تا مدت نا معلوم

 

بسته شدن دوکان های شهر چغچران

 

بسته شدن دوکان های شهر چغچران

 

بسته شدن دوکان های شهر چغچران

 

بسته شدن دوکان های شهر چغچران

 

بسته شدن دوکان های شهر چغچران

 

بسته شدن دوکان های شهر چغچران

 

بسته شدن دوکان های شهر چغچران

 

بسته شدن دوکان های شهر چغچران

 

بسته شدن دوکان های شهر چغچران

 

بسته شدن دوکان های شهر چغچران

 

بسته شدن دوکان های شهر چغچران

 

بسته شدن دوکان های شهر چغچران

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب