11-02-2015

حمیدالله ژواک

تصاویــــــر سیلاب لفراه ولایت غور
11-02-2015

حمیدالله ژواک

تصاویــــــر سیلاب لفراه ولایت غور


تشکر از جناب والی صاحب فضل احمدخان که تصاویر گرفته شده توسط محترم عبدالرحیم رحیمی را به دسترس بنده گذاشت، تا ازین طریق رنج و زندگی فلاکت بار مردم مظلوم در گوشه ای دور افتاده سرزمین پهن و از نظر افتاده غور را با شما بیننده سایت جام غور شریک سازیم. گرچه همه این تصاویر بعد از سرازیر شدن سیلابها گرفته شده که به آنهم دیدن آن طاقت فرسا است.
خواستم برای هر تصویر زیر نویس بنویسم اما موفق نشدم چون بنده نیز از جمله کسانی بودم که تنها تماشای تصاویر را داشتم و چند تصویر که زیرنویس دارد به اساس معلومات آقای رحیم است که در صحنه حضور داشتند، بناً معذرت بنده را بپذیرید.

 
سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد
 
سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد
کسانیکه خانه هایشان را از دست داده اند از طرف روز زیر درختان و شب را در مغاره های کوه بسرمیبرند.


سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد
 
سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد
 
سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد
 
سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد
 
سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد
 
سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد
 
سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد
 
سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد
 
سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد
 
سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد
 
سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد
 
سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد
 
سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد
تعداد از خانه ها شاهد سیلاب از سربام ها بودند که بالاتر از ده نفر قربانی سیلاب شد.

سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد
 
سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد
 

سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد
راه رفت و آمد به این خانه را سیلاب از بین برده است، مدت یک هفته میشود که 2 طفل، یک مرد مسن و یک خانم در آنجا گیرمانده اند، مواد غذایی و آب را توسط ریسمان (سطل بسته شده باریسمان) بالا میکشند.

سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد
سیلاب ده ها فرد گاو و صدها راس مواشی دیگر را طعمه خود کرد.

 
سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد
 
سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد
 
سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد
 
سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد
 
سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد
 
سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد
 
سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد
 
سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد
 
سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد
 
سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد
برق آبی
 
سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد
 
سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد
دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی.
 
سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد
 
سیلاب ها در قریه لفرا شهر چغچران ولایت غور که خسارات زیاد ببار آورد

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب