11-02-2015

حمیدالله ژواک

سیلاب دولـتـیــــار
11-02-2015

حمیدالله ژواک

سیلاب دولـتـیــــار


 
تصاویر از سیلاب ها در ولسوالی دولتیار ولایت غور
 
تصاویر از سیلاب ها در ولسوالی دولتیار ولایت غور
 
تصاویر از سیلاب ها در ولسوالی دولتیار ولایت غور
 
تصاویر از سیلاب ها در ولسوالی دولتیار ولایت غور
Ag land damaged by flood
تصاویر از سیلاب ها در ولسوالی دولتیار ولایت غور
Damaged irrigation canal
 
تصاویر از سیلاب ها در ولسوالی دولتیار ولایت غور
Dead Animals in the field
 
تصاویر از سیلاب ها در ولسوالی دولتیار ولایت غور
Inside damaged house
تصاویر از سیلاب ها در ولسوالی دولتیار ولایت غور
 
تصاویر از سیلاب ها در ولسوالی دولتیار ولایت غور
 
تصاویر از سیلاب ها در ولسوالی دولتیار ولایت غور
 
تصاویر از سیلاب ها در ولسوالی دولتیار ولایت غور
 
تصاویر از سیلاب ها در ولسوالی دولتیار ولایت غور
 
تصاویر از سیلاب ها در ولسوالی دولتیار ولایت غور
 
تصاویر از سیلاب ها در ولسوالی دولتیار ولایت غور
 
تصاویر از سیلاب ها در ولسوالی دولتیار ولایت غور
 
تصاویر از سیلاب ها در ولسوالی دولتیار ولایت غور
 
تصاویر از سیلاب ها در ولسوالی دولتیار ولایت غور
 
تصاویر از سیلاب ها در ولسوالی دولتیار ولایت غور
 
تصاویر از سیلاب ها در ولسوالی دولتیار ولایت غور
 
تصاویر از سیلاب ها در ولسوالی دولتیار ولایت غور
 
تصاویر از سیلاب ها در ولسوالی دولتیار ولایت غور
 
تصاویر از سیلاب ها در ولسوالی دولتیار ولایت غور
 
تصاویر از سیلاب ها در ولسوالی دولتیار ولایت غور
 
House damaged by the floods

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب