17-02-2015

محمد عزیز عزیزی

به مناسبت 26 دلو سالروز شکست ارتش سرخ وخروج آن از کشور افغانستان
17-02-2015

محمد عزیز عزیزی

به مناسبت 26 دلو سالروز شکست ارتش سرخ وخروج آن از کشور افغانستان

 در کشور افغان زمین، مردم به عزم آهنین
در سنگرحق ویقین، پیروز گشتند این چنین
 
این مأمن شیران بُوَد،دشمن از آن ترسـان بود
هر فـــرد با ایمان بُوَد ، اندر نبرد کــفر ودین
 
با دشمن دین ووطن، در هر کـُـجا وهــر زمن
یکجا همه با مرد وزن، آماده درهر وقت وحین
 
میهن به ما باشد چنان ، چون مادر وناموس مــان
این بر جهان باشد عیـان، دشــمن بـــداند با یـــقین
 
ای آنکه خود نشناختی!، بر کـــشور مــا تاختی
دیدی که آخر باختی!،در لحظـــه هـــای واپسین
 
بر گو تو استعمار نو!، بر گوش جانِ خود شنو
این ملک ناید درگـِـرو، تاریــخ را ، باری ببین
 
چنگیز، تیمـــوریا «هلاک »، با لشـکرش اندوهنـاک
گردیده اند در زیر خاک ، درهروَجب این سرزمین
 
ایران و یا روس تزار، از دست این ملت فرار
بنــــگرهزاران درهزار، گشتند در اینجا دفین
 
با شوروی کاندرجهان، کس را حریفی در میـــان
چون او نبودی درزمان، دیدی که شد فرش زمین
 
امروز هم چون وقت پار، این دشمن خاک ودیار
آماده است بهر فرار ، از ضـــرب شصت آخـرین
 
ای ملت با فخر ونام ، از ما به هر روز وبه شام
باشد به تو صد ها سلام ، در هر زمان تا یوم دین
 
گوید«عزیزی» این سخن ،برهر یکی از مرد وزن
در کشورِ زیبـــای مــــن ، برقلب من باشید قـــرین


پایان
---------------------------
محمد عزیز (عزیزی)
26 دلو سال 1393 هجری شمسی
15-02-2015
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب