18-02-2015

محمد سرور انوری غوری

عوامل و منابع قدرت ملی :
18-02-2015

محمد سرور انوری غوری

عوامل و منابع قدرت ملی :


1- مختصات جغرافیوی(موقعیت جیوپولیتیک)
2- منابع بشری ( کمیت وکیفیت جمعیت )
3-منابع طبیعی.
4- منابع معنوی ( میراثهای فرهنگی ،تاریخی، وحدت ملی،خصایل ملی وایدیالوژی)
5 - آماده گی نظامی.
6- ظرفیت صنعتی .
7- خصوصیات حکومت.
8- کفایت دیپلوماسی .
وعوامل ومنابع متعدد ومتنوع دیگرکه نمی توان آنرا اندازه گیری وبا قاطعیت اولویت بندی نمود .
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب