15-05-2015

جام غور

‌اطلاعیه فــاتــحــه خــوانــــی
15-05-2015

جام غور

‌اطلاعیه فــاتــحــه خــوانــــی


با تا سف فراوان اطلاع  حاصل نمودیم  که محترم  الحاج عبدا القدوس فرزند  مرحوم حاجی عبدالغیات خان و برادر ارشد جنرال عبدالظاهر ظهوری از اثر مریضی که عاید حال شان شده بود صبح امروز پنجشنبه مورخ ۱۴ می ۲۰۱۵ در دهکده اوتای ولسوالی تیوره  ولایت غور داعیه اجل را لبیک گفت وبه لقا ء الله پیوست: انا لله وانا الیه راجعون.
 ‌بدینوسیله مراتب تسلیت وهمدردی خویش را به اعضای فامیل محترم شان خصوصا آقای ظهوری وسا‌ یر وابستگان تقدیم نموده برای مرحومی بهشت برین وبرای اقارب ودوستداران صبر واستقامت مزید استدعا داریم.
ضمنا به اطلاع همه دوستان رسانیده میشود که مراسم اتحاف دعا به روح میت وسا ير شهدایی اخیر افغانستان از طرف  جنرال عبدالظاهر ظهوری برادر ومحمد هارون ومحمد حسیب ظهوری برادر زاده ها وداکتر محمد خواهر زاده ایشان روز شنبه ۱۶ می از ساعت ۲ تا  ۴ بعد از ظهر در مسجد جامع حضرت  ابراهیم خلیل الله در شهر هامبورگ جرمنی بر گزار میگردد. بناءٌ از تمام دوستان وعلاقمندان گرامی صمیمانه تقا ضا بعمل میآ يد تا با تشریف آوری خویش در محفل اتحاف دعا روح مرحومی را شاد وخاطر دوستداران ووابستگان را تسلیت بخشند .از همه شما قبلا متشکریم.
زمان.شنبه ۱۶ می ۲۰۱۵ از ساعت ۲-۴
مکان مسجد ابراهیم خلیل الله.

آدرس:Billstedter Haupstasse 50

22111 Hamburg

نظرات شما

استاد شاه محمود
انالله و انا الیه الراجعون<br /> به این وسیله&nbsp; تآثر و تآلم خود را برایم محترم چنرال صاحب و دیگر اعضای خانواده ایشا ابراز داشته و وفات برادرشان را تسلیت میگویم&nbsp; خداوند ایشان را بهشت برین منطل باشد و برای بازماندگان صبر جزیل&nbsp; ارزومندم روح شان شاد ویادشان گرامی باشد
احمد
<div>مراتب تسلیت وهمدردی</div> <div>به مناسبتِ وفاتِ&nbsp;الحاج عبدالقدوس</div> <div>دوست نهایت عزیزوگرامی جنرال عبدالظاهرظهوری وفات نابهنگام &nbsp;و درد آور برادرگرامی شما جناب الحاج عبدالقدوس تأثرات قلبی و اندوه فراوان من وفامیلم را سخت تکان داد. همه ما با احساس عمیق خودرا درین غم بزرگ شما شریک می دانیم ، برای شما وهمه اعضای خانواده وعزیزان تان صبر جمیل آرزو داریم.</div> <div>احمد سعیدی</div> <div>کابل افغانستان.</div>
قادر
بدینوسیله مراتب تسلیت خودم را حضور بازماندگان مرحوم الحاج عبدالقدوس. بخصوص حضور جنرال صاحب عبدالظاهر ظهوری تسلیت گفته و برای شان صبر و استواری از خداوند پاک خواهانم و برای مرحومی دعای مغفرت دارم.
عبد ا لغفو ر ( غو ر ی )
با ز گشت همه به سو ی ا و ست همه با ید ر ا ضی با شیم به ر ضا ی پر و ر د گا ر&nbsp;<br /> د و ست نها یت معز ز و کر ا می جنر ا ل صا حب عبد ا لظا هر (ظهو ر ی ) با کما ل د ر د و ا ند و ه د ر یا فتیم که بر ا د ر بز ر گو ا ر مر حو م عبد ا لقد و س خا ن به ا ثر مر یض که عا ید حا ل شا ن شد ه بو د به ر ضا ی حق پیو سته ا ند &nbsp;به نمال یند ه گی ا ز خو د و ا عضا ی فا میل &nbsp;پیا م تسلیت و غم شر یکی خو یش ر ا به ا ین منا سبت تقد یم شما د و ست عز یز نمو د ه و خو د &nbsp;ر ا د ر غم و ا ند و ه شما د و ست عز یز شر یک میشما ر یم &nbsp;و ا ز با ر گا ه ا یز د متعا ل به بر ا د ر بز ر گو ا ر جنت ا لفر د و س آ &nbsp;ر ز و نمو د ه و بر ا ی شما و ا عضا ی فا میل شما و با ز ما ند گا ن ا ن مر حو می &nbsp;صبر جمیل ا ستد عا مینما ییم ر و حش شا د و جنت ا لفر د و س مقا م ا بد ی ا ش با د<br /> با عر ض ا حتر ا م&nbsp;<br /> ا ز طر فعبد ا لغفو ر ( غو ر ی) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;
کاربر مهمان
د
ظهورى
بسم الله الرحمن الرحيم &nbsp; دوستانگرانقدراسلام وعليكم ! پيام هاى ارزشمند شمايان ازهرطريق كه بمناسبت درگذشت برادربزرگوارم براى مارسيده مايه ارامش من ، خانواده وتمام بستگان گرديد. ضمن ابرازمراتب &nbsp;سپاسگزارى خود ، خانواده وبستگان ازخداوند متعال دوام سلامتى وسرفرازى هميشگى براى شمايان استدعا دارم

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب