07-06-2015

محمد اسحاق ثنا

خـــنـــــده
07-06-2015

محمد اسحاق ثنا

خـــنـــــده


بدنت موج لطیفست که دیدن دارد

عشوه ات ناز جهانیست خریدن دارد

چشم تو موج شرابیست چو پیمانه ی ناز

خنده ات موج اناریست چشیدن دارد

جلوه ی قد رسایت چه قیامت دارد

دل از ین جلوه چه گویم که تپیدن دارد

وصل تو گر چه محال است ولی باور کن

عاشق دل شده ات میل رسیدن دارد

مرغ دل در قفس سینه هوای تو کند

هر زمان ناله کنان ذوق پریدن دارد

قصه ی درد ثنا هر چه کمی تکراریست

گوش کن ،گوش که این قصه شنیدن دارد 

محمد اسحاق ثنا
ونکوور، کاناداپ
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب