13-06-2015

محمد سرور انوری غوری

اهداف مــلـــی نظامی: ::اا
13-06-2015

محمد سرور انوری غوری

اهداف مــلـــی نظامی: ::اا


با نظرداشت منافع ملی وارزیابی تهدیدات دروضع وشرایط کنونی.
اهداف ملی نظا می اردوی ملی با ترتیب اولییت ها قرارذیل میبا شد :
- دفاع ازحا کمیت ملی، تمامیت ارضی،حفا ظــــت ازآذادی واســـتقلال افغانــــستان .

- ازبین بردن شورشـــــــــــیان وتروریزم درافغانستا ن به منظورتا مین حا کمیـــــــت قا نون .

- سهم گیری فعال درایجاد یک محیط مصون وبا ثبات داخلی به منظور حراست ودفاع ازمنافع ملی واهداف امنیتی .

- ریفورم وبازسا زی اردوی ملی وایــــــجاد سکتوردفـــــــــــاعی مطمـــــــــــین درکشــــــــور.

- اشتراک فعال درایجاد یک محیط با ثبات امنیتی منطقوی وبین ا لمللی ازطریق همکاری های نزدیک ،دوجانبه وچندین جانبه نظامی وانکشاف مناسبات دوستانه با کشورهای همســـــــــایه وممالک شا مل ایتلاف .

وغیره مطالب متعدد دیگر.
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب