20-06-2015

محمد سرور انوری غوری

اردو و سـیــاســــت:
20-06-2015

محمد سرور انوری غوری

اردو و سـیــاســــت:

 

جنگ وصلح ازمفاهم كليدي دردانش بين الملل وعلم سياست به شمار ميرود، بخش نظام حكومت ها ازتاثيرگذارترين بخش ها ونهاد هاميباشد، نظاميان درجوامع مختلف ودرادوار تاريخي موقعيت هاي متفاوتي داشته اند ، گاهي تابع محض اراده صاحبان قدرت سياسي بوده اند ، زماني علاوه برحرفه نظامي قباي سيا ست مداران رابرتن كرده وبرسرقدرت تكيه زده اند .

ـــ نظاميان درتحت چه شرايطي به مداخله درسياست تمايل پيدا ميكنــند ؟

ـــ اصولاٌ نسبت منطقي بين اردو وسياست چه نسبتي است ؟

ـــ چرا نظاميان دركشورهاي توسعه يا فته درحاشيه سيا ست قراردارند ؟                                                                                                

_ بهتر آن است که اردو در رابطه به منافع ملی و حفظ استقلال کشور سعی نماید.

_ اردو با در نظر داشت قانون اساسی کشور وقوانین نافذه بخصوص خودش انجام وظیفه نماید .

_ اگر در کشورهای عقب مانده اردو از سیاست دور میباشد ، حرفیست منطقی وبجا . 

در زمینه نظر با در نظر داشت امکانات وشرایط مطالب دیگری را خواهم فرستاد.
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب