28-07-2015

سلیمان کبیر نوری

رونــــد شوم تسلیم افغانستان به پاکستان!
28-07-2015

سلیمان کبیر نوری

رونــــد شوم تسلیم افغانستان به پاکستان!

(با اسناد مسلم و اثباتیه ها و اتمام حجت های مکمل و فوق مکمل)


اوضاع پس از فتنه ی انتخاباتی و تقرر اشرف غنی توسط جان کیری به ریاست جمهوری؛ چرا اینگونه  به طرف تباهی و تسلیم افغانستان به پاکستان روان است؟؟؟
 
یک تکانه  
 
 ای رفیقان! عقل باید در بدن
  ورنه جان در کالبد دارد حمار
 
 درود بر شما!
 آرزومندم صحتمند و با عافیت باشید؛ خواستم «از درون بلا» فریادی برآورم.
 تلخ و خشن و زشت است.
 ولی لازم است، حیاتی و مماتی است.
 مهمتر از همه حکم عقل و وجدان یعنی تمامت انسانیت است!
......................................................
 
اوضاع در کشور؛ وخیمترین است.
همه تلاش ها و توطیه های جنگ کنونی که "آی ایس آی " پاکستان را در آستانه تصرف شمال و غرب و مرکز کشور نیز قرار داده است و برهنه ترین همسویی امریکایی ها و انگلیس ها و دولت محصول کیری امریکا؛ و عربستان را به یکسو متمرکز کرده است جمع از سر گیری راکت پراگنی ها و دخالت های هوایی و هیلی کوپتری در جنگ از آن سوی سرحد و همه فتنه های صلح! «حاجی دین محمدی!» اشرف غنی... تسلیم تمام و کمال افغانستان به پاکستان و تصرف تمام و کمال این کشور توسط این، اسرائیل دوم را تقریبن شدنی و اجتناب ناپذیر گردانیده است.
تنها نیروی مقاومت که تلاش های شیطانی و مافوق حیوانی برای ارعاب و پراگنده ساختن و از هم پاشیدن آن هم به شدت پلانیزه شده و عملا و آشکارا دنبال میگردد، خصومت ذاتی و روحی و روانی و ناشی از تجربه و آگاهی نسبی مردم افغانستان از ملیشه ها و عساکر بیرون مرزی و «ستون پنجم» پاکستان و خود پاکستان و تا حدی؛ از اجانب امپریالیستی میباشد که در اغلب مشمولان قوت های مسلح و امنیتی مان وجود دارد و  تا اندازه ای هم عجالتا نیرو های برخی مجاهدین سابق و متنفذان نظامی باقیمانده از مبارزات گذشته را شامل میشود.
 
واقعیت تاریخی این است که در لحظات جاری طیف های فراوان مردمان اصیل افغانستان در حالت قیام مسلح عمومی علیه پاکستان و عمال و جواسیس دولتی و طالبی آن قرار دارند و بیش از پیش به این قیام می پیوندند!
وقت موضعگیری و اتخاذ تاکتیک سازنده نیرو های چپ به دفاع از بقای وطن و مردم و فرهنگ و تاریخ و نوامیس است.
 
وقت آن است که دسایس دست اول هرچه قاطعتر و واضحتر افشا و همه آنانی که در خط ضد پاکستان قرار دارند، طرف حمایت و پشتبانی بی چون و چرا قرار گیرند .
 
وقت آن است که عزاییم* پاکستان و منجمله همانند آن تصریحات آقای "زید"  افسر آی ایس آی که نیات و مقاصد پاکستان را بی باکانه برهنه ساخته و چندین بار در برنامه های شفیع عیار مورد تبصره و تحلیل قرار گرفته سیل آسا مورد افشا گری قرار گیرد.
 
حالا موضوع مهم مثلا نقد بر چگونگی کارکرد های این رهبر و آن رهبر، یا این حزب و آن حزب نیست یا آجندا های مسخره شورا های مرکزی و... و... و... احزاب به اصطلاح مترقی، ویا نقد از رمان ها و خاطرات، ویا  یادداشت های رورزانه و یادواره ها، یا تسلیت بازی ها و نوحه سرایی ها. موضوع  مهم افشای عزاییم و مهره های پاکستان در دستگاه حاکمه و در قوت های مسلح و امنیت و... و ... و انگیزه بخشیدن و ارشاد افغانها در نبرد بلافصل است.
 
موضوع مهم تکثیر و ساده سازی و پخش و تعمیم برنامه های ستلایتی و مقالات و تحقیق ها و آثاری است که سیر و پیاز دار و دسته ارگ نشین کنونی را از ابتدا تا کنون منظم و مکمل رسوا میکنند؛ کارستانی که حتی فیصدی کوچک آنرا چپی های مفشن ما نه توانسته اند و نه میتوانند انجام دهند و مانند پوچاق خربوزه نقد و تیار نزدیک پوز و دهن انقلابیون اصیل و رسالتمند!!!!! در یوتیوب و سایر قفسه های انترنیتی و غیر انترنیتی قرار دارند.
 
 موضوع مهم فریاد دکتر وحید وحیدالله کارشناس مجرب و ارشد سازمان م.م. در امور حل منازعات منطقوی و جهانی (صرف نظر از اما و اگرها) از میان آسمانخراش محیط بر عالمِ این نهاد جهانی؛ در برهنه سازی طالب و پاکستان و «برادران» شان است.
 
 موضوع مهم سانحه های امثال جلریز و وردوج و یمگان و المار و فاریاب و هلمند و غزنی و ننگرهار و در مجموع  شمال و متباقی مردم نشین های افغانستان است. موضوع مهم  اوضاع پیرامون شاهراه ها از جمله شاهراه سالنگ است!
 
موضوع مهم یکی بودن طالب و داعش و القاعده .... در ماهیت بد فرهنگی و بیفرهنگی و در وابستگی ها و در استراتیژی هاست!!!
 
موضوع مهم در معرض آزمون نهایی بودن چپ ها و چپول هاست که منحیث دستیاران نا آگاه پاکستان و امپریالیزم؛ موقف و موضع دارند!
 
در صورت ادامه لج و بلاهت؛ تاریخ؛ اینها را خائین ترین های ملی ثابت خواهد کرد نه حتی دزدان و قطاع الطریفان "بالفطره" و اشرار دیروزه را که بالاخره به هر دلیل عجالتا اندیشه و انگیزه ای برای مبارزه بر ضد پاکستان و عمال رنگارنگِ این شریر ترین دشمن ما افغانها دارند و عملا و علنا در سنگر اند!
 
مدخل یگانه و آزمون شده سیاست و مبارزه و حتی تنازع بقاست که:
«خود را بشناس و دشمن خود را بشناس؛ آنگاه در هر جنگ  پیروزی!»
 
موضوع مهم این است که مدعیان وطن و آینده و ترقی و مردمدوستی را از این مالیخولیا بدر آریم که «وقتی من نمیخورم و تصاحب نمیکنم بگذار همه چیز بسوزد و بپاشد!!»
 
ای رفیقان؛ عقل باید در بدن
ورنه جان در کالبد دارد حمار


در اینجا توجه شما را به برخی از اسناد و مدارک متقن ویدیویی در مورد «میراث خوار استعمار» کهن انگلیس ـ کشور تحمیلی و هنوز بی تمامیت ارضی پاکستان و وحشی ترین نماد و مظهر «عقده حقارت» و عامل شرارت آن سازمان جهنمی "آی ایس آی" و «ستون پنجم» آن در درون قدرت و کشور؛ معطوف میدارم:

https://www.youtube.com/watch?v=udh49YvubuQ
133- ISI & Pakistan Perspective 2014 Afghanistan Presidential Elections by Shafie Ayar
…………………………………………
https://www.youtube.com/watch?v=6TzcEIdnslk
104 - Isi, Karzai, and USA by Shafie Ayar
……………………………….
https://www.youtube.com/watch?v=qe8ktUY9LIs
Dr. Waheed Waheedullah: Taliban Mercenaries: Pakanistani Sponsored Negotiations!

فقط در سه دقیقه
………………………………………………………………

https://www.youtube.com/watch?v=-By5UQBhwts
0041 Waheed Waheedullah by shafie ayar

فقط در بیست ویک دقیقه
……………………………………………………..

https://www.youtube.com/watch?v=CfRYRu5bKlw
Dr Waheed Waheedullah on Government & Cabinet Ongoing Crisis in Afghanistan

فقط در 9 دقیقه
........................................................................................
*عزاییم/ جمع عزیمه به معنی اراده  ثابت و موکد – و همچنان مراد از آن افسون ها و دعاهایی است که بر بیماران بخوانند.
...............................
خاطره: متوقعست در نشر و تکثیر این شیون درد آلود یک ملت و یک تاریخ و یک فرهنگ اهانت شده و در حال ترکه و تاراج و نابودی؛ به وسیله کلیه رسانه ها و به سایر امکانات همکاری و سهمگیری نمایید!

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب