17-08-2015

مسعود حداد

آغـــــــاز کــــــن
17-08-2015

مسعود حداد

آغـــــــاز کــــــن

بشکن دیگر مهرسکوت ای هم وطن،لب باز کن

حال از قفس بیرون برآ، بالی بزن ، پرواز کن

بر تو نزیبد زیستن ،با ذلت وبیچاره گی

ای ملت آزاد منش، از برده گی اعراض کن

شمشیر عزت را بلند ، مثل نیاکانِ دلیر

در کف بگیر وصف شکن،ازعین وغین آغاز کن

گرکلبه ات آتش گرفت ازدست خونخواران،توهم

آتش بزن بر قصر شان، ازبیخ وبن انداز کن

ای ملت رنج آشنا! از روبهی کن اجتناب

رزم آوری را پیشه ات، مانند شیر وباز کن

« حداد » می خواهد ترا ،چون پاسدار آهنین

در راز ِرزمِ ضد جهل، اوراباخود همراز کن

مسعود حداد
15 اگست 2015

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب