24-11-2014

رسول پویان

چشم جنون
24-11-2014

رسول پویان

چشم جنون


در آســمـان دلـم مهــر آشــیـان دارد
امید شـوق وصال کسـی مکان دارد

محبت از دل عشاق کی شود بیرون
انرژی ای که دل پیر را جوان دارد

ز ساز زهره و آهنگ مشـتری گویم
بـه خلوتی که مراد دل ارمغـان دارد

سلام من به شمالی که درسحرگاهان
هــوای تـازه دم بــوی دلـسـتـان دارد

ز خون گرم شقایق نویس قصۀ عشق
که صد بهـار نهان در دل خزان دارد

سکوت از دل تنگ صدف به شیدایی
همیـشه قـصـۀ لعـل گهـرفـشـان دارد

سـواد خـیمۀ مجنون و قصر لیلی را
خرد چگونه زچشم جنون نهان دارد

کتاب فـلـسـفه و عـقـل را کنم تفسـیر
که عشـق حالت دیوانگی درآن دارد

نهـان ز دیـده نگـردد ارزش تـاریـخ
حدیث تجربـه از گردش زمان دارد

زعقل وتجربه وعشق خانه میسازم
که ازخیال وجنون نیز سایبان دارد

19/11/2014

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب