30-09-2015

محمد سرور انوری غوری

موانع شکل گیری و پایداری دولت ملت در افغانستان چیست
30-09-2015

محمد سرور انوری غوری

موانع شکل گیری و پایداری دولت ملت در افغانستان چیست


چرافغانستان دولت ملی مدرن شکل نگرفت؟ در حالی که این کشور یا بخشی ازسرزمینی که امروزافغانستان نام یافته است، شاهد تشکیل امپراتوری ها و دولت های بزرگِ مقتدر و توسعه طلب بود. ولایاتی چون بلخ،غزنی و هرات مراکز برخی ازاین امپراتوری ها بودند. خانواده های حکومت گردراین خطه قرار داشتند و حتی حکومت گرانی از این جا چون: غزنویان،غوریان، لودی ها، سوری ها و بابری ها به تشکیل امپراتوری وحکومت های مختلف درشبه قارۀ هند پرداختندعدم شکل گیری دولت های ملی مدرن ریشه درعوامل مختلف دارد. ازعوامل سیاسی، تا موانع اجتماعی و ساختاری، معضلات فرهنگی، مؤلفه های اقتصادی، چالشهای امنیتی، ناسازگاریهای جغرافیایی، موانع خارجی و غیره. ریشه های ناکامی دولت ملی مدرن و نافرجامی روند دولت- ملت سازی را دراین عوامل میتوان به جستجو گرفت. عوامل سیاسی، ساختاری، خارجی منازعه درونر قدرت، فرهنگی، زبانی، مذهبی، اجتماعی، قومی، اقتصادی ، جغرافیایی، نقش خارجی ها در تفرقه قومی، رقابت های استعماری وجنگ سرد ، منازعه دیورند وغیره عوامل.

نظرات شما

صافی
<em><strong><u>برادر غوری سلام بر شما</u><br /> هدف خودت را نفهمیدم که چی میخواهی اگر واضح گردد تا دولت مردان اشحاص کر واری دو دفعه خنده نکنند&nbsp;<br /> و دست به کار شوند و غم ولایات که شما تذکر داده اید &nbsp;بخورند&nbsp;<br /> به امید مطالب خوب بعدی شما هستیم&nbsp;</strong></em><br /> <br /> صافی کابل<br /> هشتم میزان 1394
رجب
جناب محمد سرور غوری<br /> مطلب شما کاملاً کاپی بوده که ازان هیچ برداشت خواننده گرفته نمی تواند اگرمطالب خوب و خواندنی بهتر در اینده ها به جام تان روان نمائید خیلی خوب خواهد شد امید خفه نشده باشی رجب از ولسوالی حصه اول پنجشیر
محمد سرور انوری
<strong>دوست عریزم جناب صافی صاحب:</strong><br /> <strong>اجازه بفرماید تانخست بخدمت شما عرض ادب داشته باشم، ثانیآ ازمطالعه موشگافانه شما درکل ابراز قدردانی نمایم،ثالثآ درموردمطلب که تحت عنوان</strong>&nbsp;<strong>(موانع شکل گیری وپایداری دولت- ملت درافغانستان چیست؟) فرستادم 2 هدف نهفته میباشد، شکل گیری دولت &ndash; ملت ، با وجودیکه حکومت های قبلی با معاذیر که درآنوقت درسر راه شان قرارداشت صاحب امپراتوری ها بودند ، ولی امروز با داشتن همه امکانات وضعیت عمومی در کشورما طوریست که نمی توانیم موانع ایجاد شده راازسرراه خود دورنمایم.قابل تذکر است اینکه جمله که حرف(ی) به (ر) تبدیل شده(</strong><strong>خارجی منازعه درونر قدرت)</strong><strong>&nbsp;قرار ذیل تصحی میگردد(</strong><strong>خارجی منازعه درونی قدرت)</strong><br /> &nbsp;(

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب