05-10-2015

محمد سرور انوری غوری

پرنسیپ های شناخته شده حرب تاکنون عبارت اند از:
05-10-2015

محمد سرور انوری غوری

پرنسیپ های شناخته شده حرب تاکنون عبارت اند از:


1.     هدف.
2.     تعرض ( امحا)
3.     کتله ( مرکز ثقلت )
4.     تصرف قوت.
5.     مانور ( حرکت )
6.     باصقین.
7.     وحدت امر و قومانده ( تشریک مساعی )
8.     الستیکیت ( سادگی در پلان )
9.     امنیت.
         دربعضی ممالک موضوعات ذیل را نیرازپرنسیپ های حرب میشناسند .
              - مورال.
              - جنگ های پارتیزانی.
              - محاربات گاریلایی.
              - قیام های ملی.
              صرف نام گرفتم ولی هرکدام ازموضوعات فوق دارای مفهوم مشخص خویش بوده وعلحیده باید مورد تشریح وتوضیح قرارگیرند.

نظرات شما

موسی
<em><strong>(جناب غوری)&nbsp;<br /> &nbsp;نکات خوب را تحریر نموده ائید ولی متاسفانه لفات ها اگر به هر زبان که بوده باشد باید در بین قوس معنی انرا مینوشتید طور مثال کلیمه باصقین و غیره و هم باید متذکر شوم که همیشه مضامین که مینویسد درست که کاپی است ولی هیچ مضمون شما مقدمه ندارد بدون مقدمه شروع میکنید اگر لطف &nbsp;<br /> &nbsp;نموده در اینده ها مضمون های شما &nbsp;مقدمه داشته باشد مطلب شما ریبا تر خواهد شد امید از مشوره ام خفه نشده باشید<br /> <br /> سلامت باشید&nbsp;<br /> موسی&nbsp;</strong></em>
سلیمان
<em><strong>غوری صاحب روز شما به خیر<br /> راستی که هر مضمون شما بکلی پست کنده است یعنی اول واخر ندارد&nbsp;</strong></em><br /> <br /> سلیمان

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب