19-10-2015

محمد سرور انوری غوری

آموزش تاریخ حرب:
19-10-2015

محمد سرور انوری غوری

آموزش تاریخ حرب:


کشورهای جهان درادوارمختلف تاریخ، بخاطرتحقق آرزوها ومنابع ملی بخاطر تحمیل خواهشات بالای دول کم قدرت به علت تصادم منافع سیاسی واقتصادی یکدیگروبالاخره بخاطردفاع ازاستقلال وتمامیت ارضی ، و یا استخدام کلیه نیروهای مادی ومعنوی خود حربها ومحاربات متنوع را درصفحات تاریخ ثبت نموده اند، تا بدین وسیله هرکدام سیاست ناکام شده خودازطریق دیپلوماسی نه، بلکه ازراه حرب پیروز نمایند.
تدقیق ومطالعه این حرب ها وپرنسیب های بکاربرده شده درآن، اززاویه نگاه تحلیلی و تنقیدی وبمیدان کشیدن نتایج مثبته رهنمای کننده ازآن با رول و شخصیت لیدرهای مربوطه آن درچوکات یک علم جداگانه نام (تاریخ حرب) مورد مطالعه قرارمی گیرد.
تدریس این علم به همه افسران و بالخاصه افسران بلند رتبه وعالی رتبه که تعلیمات عالی نظامی را فرا میگرند حتمی وضروری پنداشته میشود.

نظرات شما

حلیم
<em><strong>&nbsp;جناب محترم محمد سرور غوری سلام برشما<br /> مطلب خوب نوشته اید اما نگفتی که افغانستان در کدام حالت قرار دارد ؟<br /> <br /> 28/7/1394&nbsp;</strong></em><br /> کابل

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب