25-11-2015

سلیمان کبیر نوری

گزارش از مظاهرۀ همبستگی باجنبش اعتراضی قیام تبسم از جانب افغانهای مقیم دنمارک
25-11-2015

سلیمان کبیر نوری

گزارش از مظاهرۀ همبستگی باجنبش اعتراضی قیام تبسم از جانب افغانهای مقیم دنمارکمظاهرۀ همبستگی باجنبش اعتراضی قیام تبسم در افغانستان وقربانیان حملات تروریستی در فرانسه از جانب افغانهای مقیم دنمارک برپا گردید
به روز یکشنبه بیست ودوم ماه نوامبر مظاهرۀ عظیمی با اشتراک صدها تن از افغان های مقیم دنمارک ودیگر باشندگان آن کشور درمیدان پارلمان دنمارک در شهر کپنهاگن برپاگردید.
 این مظاهرۀ اعتراضی به ساعت یک بعداز ظهربا سخنرانی خانم صبرینه میرزاد مسئول انجمن فرهنگی کاتب هزاره در رابطه با هدف وبرنامۀ این تظاهرات که همانا اعتراض به گردن زدن گروگانهای هزاره وکودک معصومی بنام شکریه تبسم ، تداوم تاریخی وسازمان یافتۀ کشتار هزاره ها ودیگر بیگناهان در افغانستان، با راه های عملی جلوگیری ازآن باشد، آغازو تا ساعت سه عصر با خوانش قطعنامه به زبان های دری، انگلیسی، دنمارکی وسخنرانی خانم نیلوفر عباسی بزبان دنمارکی وصحبت  اختتامیۀ توردیقل میمنگی  ادامه یافت. 
 

ادامه مطلب اینجا
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب