08-12-2015

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

تیم محترم تدارکاتی مقام محترم ولایت غور اخیرا در شهر فیروزکوه نظر به فساد گسترده و وسیع از طرف والی محترم غور به حارنوالی مقام محترم ولایت غور جهت بازجویی معرفی گردیدند !
08-12-2015

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

تیم محترم تدارکاتی مقام محترم ولایت غور اخیرا در شهر فیروزکوه نظر به فساد گسترده و وسیع از طرف والی محترم غور به حارنوالی مقام محترم ولایت غور جهت بازجویی معرفی گردیدند !به من اجازت بفرمایند چند تنِ را که من ازین کمیته ی پرپول میشناسم: ذوات محترم را اینگونه به معرفی میگیرم، آری!

    1. محترم محمد امین توخی معاون مقام ولایت غور.

    2. حاج غلام محمد پیمان رییس محترم اداری مقام ولایت غور.

    3. گور و گردن کسانیکه میگویند محترم محمد یوسف  دانیار مستوفی مقام ولایت غور نیز شامل این پرونده اند.

چند تن دیگری را نیز به این جرم متهم و به حارنوالی با اسناد، شواهد و مدارک جهت غور قانونی پرونده ی ایشان در حال شکل گیریست. ببینیم حق با کیست؟؟؟
مقام محترم ولایت غور سیما جوینده نخستین والی اند که دست به عدالت برده و چنین پرونده ی را که ولایت غور به آن ناآشناست روی دست خواهند گرفت. بانو سیما جوینده نخستین والی اند که اخیرا از بامیان سوار فلانکوچ و همه این راه پرریسک را همدوش با خواروزارها و به نان محتاجین غور به شهر فیروزکوه بدون خوف و خطر با جرعت بالای انسانی مع الخیر وارد گردیدند.
اجازت بفرمایند، تا با این بانو سلامتی و افق های روشن حیات کاری و کسانیکه با این بانو مخالفت میفرمودند شریفانه انتظار میبریم بعد ازین همکاری های انسانی شان را اگر میتوانند دریغ نفرمایند.

ح. یعقوبیان "فیروزکوهی"

نظرات شما

Anwary
<em><strong>جناب اقای فیروز کوهی<br /> روزشما به خیر من هم به امید کامیابی های هرچه بیشتر محترمه سیما جوینده والی فعلی غور باستان هستم و همکاری همه دوستان غوری خوب خویش را با والی صاحب دعوت نموده همکاری های شان را خواهانم&nbsp;<br /> <br /> هجدهم قوس سال 194</strong></em>
کاربر مهمان
برادر محترم حسام الدین یعقوبیان قیروزکوهی<br /> شاد و کامګار باشید<br /> ثانیا مضمون دلچسپ و خواندنی تانرا مطالعه نمودم و باید بګویم که برعلاوه ایکه خانم جوینده دست به عدالت برده است یک چیز دیګری را نیز شنیدم که تا الحال مردهای مرد این فدا کاری را نکرده است<br /> چندی پیش شنیدم که محترمه جوینده صاحب همراه &nbsp;با یک طفل خورد سال ازکابل به استقامت ولایت غور دریک موتر فلاینګ کوچ سفرنموده&nbsp;ودرعرض راه از چند ولسوالی مربوطه دیدار و بررسی نموده است &nbsp;که این عمل ان تا فعلا در تاریخ افغانستان دیده نشده است<br /> امید وارم که فدا کاری های خانم جوینده از سلطان راضیه غوری هم کم نیست بناا بنده منبعد جوینده صاحب را بنام سلطان سیما جوینده غوری میشناسم<br /> بااحترام<br /> باامید موفقیت و کامیابی سلطان جوینده غوری
محسنی
برادر محتر یعقوبیان فیروزکوهی<br /> بسلامت باشید<br /> ثانیا تحریری پرمفهوم&nbsp; تانرا مطالعه نمودم<br /> اینجانب نیز در برابر خانم جوینده با شما هم نظر هستم و از جوانان محترم ولایت غور ارزومندیم که تا از همچو تنګ نظری ها بالای یک شخص متدین و وطن دوست دست بکشند و بګذارند تا این خدمتګار وطن خدمت برازنده به کشور عزیز ما کرده بتواند<br /> با احترام<br /> شکردره - کابل

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب