19-12-2015

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

عجله کار حکومت مداران نبود، بـــل کار شیطان بود !
19-12-2015

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

عجله کار حکومت مداران نبود، بـــل کار شیطان بود !چرا، والی مان را عجلزا از ما دارید میگیرید، هیچ کس جایگاه این زن مردآسا مان را نتواند پر کند. انتظار میبریم در تبدیلی والی غور بانو سیما جوینده از عجله کار نگیرند. البته من به دستور دختم یلدادخت دارم به کار شما، به تصمیم شما مداخله مینمایم ورنه از فرموده حافظ هرگز سرپیچی نمیکنم. ازینکه زیر دستور قرار دارم لاجرم حرف های را با شما شریک سازم: حافظ اینگونه فرموده:
"گدایی گوشه نشینی تو حافظا مخروش !!!
البته فرمایش حافظ در حکومات طاغوتی است، حکومت ما و شما ماشاالله شما میفرمایید که دموکراسی، البته دموکراسی با فساد بالا، فساد که حامد کرزی این چنین سنگ تهدابش را گذاشت " من کی گفتم نخوریم، بخورین، اما به خارج نبریم".
دختم این چنین اعلان میدارد که والی ام را لطفا از من نگیرید... من به جز بانو سیما جوینده دیگر کسی را نمیخواهم، درب فرودگاه را قفل میبندم تا هیچکس جایگاه والی خودم سیما جوینده را پر نتواند، نه تنها من بل اکثریت این عقیده را دنبال مینمایند. والی تازه را که دارید تازه به غور توسط طیاره پارسل مینمایید، لطفا زحمت را به بسته بندی به خود و بر ایشان قبول نفرمایند. از فرودگاه کابل تا فرودگاه فیروزکوه این فاصله را به والی تازه اجازت نفرمایند تا بیهوده همه این ریسک را در راه بخود قبول نمایند.
دخت من دارد درب این فرودگاه را قفل میبندد، نشود که والی تازه آن طرف درب به انتظار بیرون آمدن لحظه شماری نماید.

ح. یعقوبیان "فیروزکوهی"
شهـــــــــــــــــر فیروزکوه

نظرات شما

فضل الحق (فائض)
سلام&nbsp; خدمت آقای یعقوبی&nbsp; بسیار عالی فر مودید&nbsp; واقعا جای تاسف است .<br /> خودم ازین حالت هر روز تظا هرات تبلیغات وشکایات&nbsp; مسخره بازی های مردمان این سر زمین&nbsp; خجالت میکشم .<br /> غور بالا ترین&nbsp; ریکورد تظاهرات را شکستانده است<br /> به نظر من غوریها هیچ کس نمی خواهند اگر&nbsp; &nbsp;والی از غور باشد به هیچ عنوان&nbsp; قبول ندارند<br /> بخدا این یک بد بختی بزرگ است اگر کسی عمیقا فکر کند<br /> موفقیت وپیروزی هر چه بیشتر به خان جوینده آرزومندیم<br /> اما خوب کار کرد&nbsp;چند تا&nbsp;&nbsp;از فاسدین رشوه ستان مشهور را بع حارنوالی معر فی نمود&nbsp; دستش درد نکند اگر میماند شاید کسانیکه در صف اول تظاهرات&nbsp; قرار داشتن به ارگانهای عدلی&nbsp;میسپرد افسوس که رفت .<br /> تظاهر گران&nbsp;فریاد کشان شهر فیروز کوه حالا آستین برزنند<br /> کسی نیست که جلو شما را بگیرد&nbsp;&nbsp;

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب