21-12-2015

رسول پویان

شــــــــب یلــــــــــــــــــــــــــــدا
21-12-2015

رسول پویان

شــــــــب یلــــــــــــــــــــــــــــدا

مـۀ نـو یـخ زده در خـیمۀ زلـف شـب یلـدا
بـه زیـر کـرسـی دل تـا گلو گـردیـده ناپیدا

انـار و شـبچره بـا هندوانـه می‏کند شـوخی
دل غــم را بـتـرکان بـا نـشـاط خـنـدۀ میـنا

بگردان گرد محفل دم به دم پیمانه وساغر
بـه ریـزان در دل پیمانه‏هـا دریـا در دریـا

مترسـانـم زجور تیغ افـراطی دیگر طالب
ز پیر عشق و از دنیای دل بگرفته ام فتوا

نبشتم واژگان و حـرف دل از نـو در دفتر
نـدیـدم در کتابستان افـراطی خطی خـوانـا

شب تارتعصب را فروزان می‏کنم ازعشق
شمیم صبحگاهـان بـرفـشانم در دل صحرا

ندارد در دل سنگین‏دلان مهر و وفـا جایی
بـه نیـروی محبت نـرم گـردانــم دل خـارا

بگشتم سر بسرکشوربه کشورگردعالـم را
نـشد یک هـم‏زبان و همـدم جانـانه یی پیدا

اگـرچـه فـرش دل در خانۀ دلدار گسـتردم
ندیـدم زرۀ لطفی که گیرم گـوشـه یی مأوا

کتاب عشـق با گلواژگان وصل تزئین شـد
نباشدهیچ تردیدی به دل کس رادرین معنا

نسـیم خوش‏پیامی بر نشد از جانب مشرق
بـسـازم بـا شـمال داغ مغـرب بـا دل تنـها

دلا در کلبـۀ ویـرانـۀ خـود شـادمـانـی کـن
کجا شد ملک اسکندر کجا شد مکنت دارا


30/9/1394 خورشیدی - 21/12/2015 میلادی

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب