28-12-2015

رسول پویان

هــنـــــد و پــــــاکستان
28-12-2015

رسول پویان

هــنـــــد و پــــــاکستان

اگـر پنجـاب دیــو و طالـب جـلّاد می سازد
دل دهلی فـرشته حـور مـادر زاد می سازد

میان هـنـد و پاکـسـتان دیـدم آنـقــدر تـوفـیر
یکی ویران کند مُلک و دیگر آباد می سازد

نشستیم در پلاس غم ز جور و کین همسایه
ولی لطف وسخای هند ما را شاد می سازد

ز پاکستان نخیزد جـز سـموم ذهـن افراطی
فـقـط فـوج ترور و ظلم و استبداد می سازد

به جـز عشـق تمدن از دل هندی نمی خیزد
نـوای نـو ز کلک خسرو و بهزاد می سازد

ز گنداب مـدارس انتحـاری می کنـد فـوران
بیابنگر که دهـلی فاضل و اسـتـاد می سازد

اگـر آتـش بـه بنیاد طبیعـت می زنـد طالـب
هـری با سد سلما سـنبل و شمشاد می سازد

ز هندوستان هنر آید، ز کینه فـوج پاکستان
بـرای قـتـل مـردم خنجــر فــولاد می سازد

برای ســاختن افغانسـتان هندی کند کوشش
ولی اردوی پـاکـستان همه بـرباد می سازد

وطـن را می کشد در بند اسـتبداد، پاکستان
بیا بنـگـر که هـندی از سـتم آزاد می سازد

بـه دزدد از گلـوی مـردم ما نان، پـاکسـتان
ولی هندی غـدا و مرهـم و امداد می سازد

خـدا خصم وطن را خوار گـرداند در عالم
محبّان وطـن را سـرفـراز و راد می سازد


27/12/2015

نظرات شما

Anwary
<em><strong>شعا خوب و قلم بدست اقای پویان روز شما به خیر<br /> شعر زیبا و مقبول که از خصم و بد بینی پاکستان در باره افغانستان و برعکس از خوشیبنی هند در باره کشور ما سروده ائید مانند شب و روز و مانند مهتاب و آفتاب تفکیک گردیده من هم شعر زیبایی شما را تائید نموده و میگویم که دشمنان وطن که در راس ان کشور همسایه ما پاکستان است برای همیشه خجل و شرم سار باد &nbsp;و دوستان و خوشبینان کشورما برای همیشه سر بلند باشند انشا الله و عزیز</strong></em><br /> <br /> کابل هفتم جدی 94

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب