29-12-2015

محمد عزیز عزیزی

در حاشیه کنفراس وحدت اسلامی بین شیعه و سنی در تهران
29-12-2015

محمد عزیز عزیزی

در حاشیه کنفراس وحدت اسلامی بین شیعه و سنی در تهران


**********************************
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾
(سورة صف آیه های 2و3 )

برادران وخواهران مسلمانم !
با تقدیم سلامها ودرود ها بشما وهمه امت اسلامی
طوریکه تعداد زیادی از اصحاب رسانه ها وقلم بدستان فارسی زبان ، عرب زبان وکرد زبان وترک زبان واردوزبان و دیگر زبانهای معروف بین المللی اطلاع دارند که حکومت شیعی ایران بمناسبت تقارن میلاد پیامبر رحمت (ص) که اهل سنت والجماعت آنرا دوازدهم ربیع الاول دانسته واهل تشیع آنرا هفدهم ربیع الاول میدانند ، از سالیان متمادی براساس ابتکارآیت الله منتظری قایم مقام آقای خمینی که دیدگاه متفاوتی با اقای خمینی در مورد جهان اسلام وحتی نوعیت جمهوری اسلامی داشت ، هفته ای را بنام هفته وحدت نامگذاری کرده و حکومت ایران نیز همه ساله یک عده آخوند وملا وطالب وافراد با سواد ویا کم سواد را از گوشه وکنار کشور های اسلامی که از اصول و ما هیت اصلی نظام شیعی ایران آگاهی ندارند تحت نام کنفراس وحدت دعوت بعمل آورده ودر بهترین هتل های پنج ستاره تهران برای یک هفته از ایشان پذیرائی مینماید
ودر ختم کنفراس برای مدعوین خارجی تحایف وهدایای خوبی وگرانبها وممکن پول نقد نیز اعطا میشود
ودرین کنفراس برای بعضی از افراد مشخص ویا کسانیکه از وضعیت اسلام ومسلمین در ایران خبر ندارند و از کشورهای دوردست افریقائی ویا اسیائی دعوت شده اند نیز مجال صحبت داده میشود ؛ تا آنها بصورت پیهم ازین مهمان نوازیها وپذیرائیهای نظام ایران تقدیر بعمل آورند .
ودر طول یک هفته همه روزه بین شش تا هفت ساعت متوالی از پشت منبراین کنفراس سخنان چرب ونرم ومهربانانۀ را که از آن بوی اتفاق واتحاد ووحدت وصمیمیت وبرادری واخوت اسلامی استشمام میشود از زبان رهبر ایران آقای خامنه ئی وتنی چند از آخوند های حاکم بر نظام ایران وخاصتا وزارت خارجه ووزارت ارشاد ایران به خورد مردم داده میشود
در مورد این ابتکار آیت الله منتظری فقید بسیاری از مسلمانان اهل سنت والجماعت ایران وافغانستان وتاجکستان وحتی بلاد عربی خیلی خوشحال شده وبا گرمی استقبال کرده بودند ودر اوایل امر فکر میگردند که حکومت ایران که بنام جمهوراسلامی ایران نامگذاری شده است ، پایه های این نظام بر اسلام بنا نهاده شده ومواصفات جمهوری که ریشه بر سیستم حکومتهای دوران خلفای راشدین که براساس شورا بوجود آمده بودند در این حکومت تجلی یافته است یعنی درین کشور تطبیق شریعت اسلامی واجرای حدود شرعی - انتخابات آزاد وشفاف رعایت حقوق فرد وجامعه - عدالت اجتماعی - رفاه اجتماعی آزادیهای مدنی و عدم تبعیض ورعایت حقوق وامتیازات اقلیتهای دینی ومذهبی و.... خطوط اساسی ومحوری این نظام را تشکیل میدهد.
ولی هیهات وهیهات ؟! که آقای خمینی بر خلاف تمام وعده های که بملت ایران داده بود ، شالودۀ نظام را بر اصول ومبانی شیعه صفوی غالی بنیان نهاده و از اصول ومبانی جمهوری که احترام به رای مردم وانتخابات آزاد وآزادی های مدنی است خود داری ورزید
وبعد از تصویب قانون اساسی ایران عملا دست 22 میلیون اهل سنت ایران را از اشتراک در حکومت ایران شست وتمام حقوق وامتیارزات اجتماعی ومدنی ثلث نفوس ملت بزرگ ایران را از آنها سلب نمود
اگر چه آقای خمینی گفته بود که روحانیون در حکومت سهمی نخواهند داشت ، ولی بمحض اینکه بقدرت رسیدند تمام مناصب ومواقف دولتی وارگانهای اساسی نطام را به روحانیون سپرده وحتی ریاست جمهوری - ریاست مجلس ایران وریاست قوۀ قضائیه ( یعنی قوای ثلاثه نظام) وحتی اکثریت اعضای مجلس و کابینه ووزارت خانه های نظام را به روحانیون سپرده وبعدا این روحانیون در سیستم حکومت بابتکار وبدعت تازه دست یازیدند وآن بدعت « ولایت فقیه »بود . بدعتی که نه تنها تمام اهل تسنن این ولایت فقیه را برسمیت نمی شناسند وآنرا منبعث از اسلام نمی دانند بلکه تمام واکثریت قریب باتفاق جامعه شیعی ایران نیز این ولایت فقیه واطاعت بدون قید وشرط از آنرا نیز قبول نداشته وندارند واز همین سبب این کتله عظیم مجتمع شیعی ایران نیز از حقوق وامتیارات عادلانه سیاسی وسهمگیری در نظام ایران محروم گردیدند .
از همان روزیکه اصل ولایت فقیه را قانون مند ساختند بموازات آن این شعار زننده ومشمئز کننده « مرگ برضد ولایت فقیه » را نیز بخورد تمام هوادارن خود دادند وعلنا وعملاً بمردم در همه مجالس زسمی وغیر رسمی اخطار کردند که کسیکه ولایت فقیه را قبول ندارد کافر است و سزاوار مرگ است
جنگ نظام از همان روز های نخست با تمام احزاب وسازمانهای انقلابی وچپی ومیانه رو وملی وحتی سازمانهای اسلامی ایران که با خط سیاسی نظام وولی فقیه همسو نبودند شروع شد
وهمه احزاب وسازمانهای سیاسی غیر خودی را از مدار خارج کردند
وبعد اً جمعیت بیست ودو میلیونی اهل سنت را از همه حقوق مدنی محروم ساختند رفته رفته تمام استوانه های انقلاب را که اکثرا شیعه اثنا عشری بودند وبا سیاست های متحجرانه وتنگ نظرانه ودیکتاتوری ولایت فقیه همسو وهم جهت نبودند یکی پی دیگر از پادر آورده واز رده خارج نمودند .
بعضیها از روحانیون بزرگ ایران مانند آیت الله شریعتمداری که از نظر مرجعیت دینی بالاتر از آقای خمینی بود اورا خلع لباس کردند ودرخانه زندانی کرده تا در خانه مرد واجازه تشیع جنازه اش را نیز ندادند و همچنین مهندس مهدی بازرگان اولین صدر اعظم بعد از انقلاب را با توهین وتحقیر برطرف کرده اکثریت سران نهضت آزادی را زندانی وسپس بنی صدر را فرارداده و قطب زاده وزیر خارجه را اعدام نموده وسپس آیت الله منتظری را از قایم مقام بودن رهبر خلع نموده ودر خانه تا آخر عمر زندانی کرده وحتی بعد از فوت آن برای اهل بیت آن نیز اجازه تشیع جنازه اورا ندادند وآیت الله مرعشی وقمی وشیرازی وده ها روحانی بزرگ دیگر شیعه را از رده های اجتماعی وروحانی خارج کرده وبعضا خلع لباس کردند
من درین نوشته مختصر نمی خواهم از لحاظ سیاسی عملکرد واجتماعی این نظام را مورد تحلیل وتجزیه قراردهم
ولی آنچه برای من بعنوا یک مسلمان مطرح است که این نظام دعوای اسلامی دارد !
واین نظام دعوای جلو داری امت اسلامی را می نماید ؟!
ورهبری این نظام خودرا رهبر عالم اسلام ورهبر مستضعفان جهان میداند؟!
ایا واقعا رهبری ایران و روحانیون حاکم برایران ومراجع شیعه ایکه به نحوی با این نظام همکار بوده وپست ومقامی دارند ، دیدگاه فکری وعملکرد شان با اسلام وقرآن وسنت پیامبر وروش اهل بیت پیامبر وروش خلفای صد راسلام ویا دیگر حکومتهای که در تاریخ اسلام گذشته است میتوان آنرا مقارنه ومقایسه کرد
فعلا نظام ایران بیش از یکصد کانال تلویزونی ورادیوئی وبیش از یکهزار سایت انترنتی وممکن صدها نشریه بیرون مرزی وداخل مرزی در ایران افغانستان - پاکستان وکشور های عربی وافریقائی و..... در جهان دارد که بزبانهای فارسی - عربی - اردو - انگلیسی - فرانسوی - روسی وسایر زبانهای زنده دنیا نشرات دارند واز طرف نظام ایران تمویل مالی میشوند ودر تمام این رسانهای تبلیغی وابسته بایران فقط وفقط اطاعت بی قید وشرط از ولی فقیه و توهین وتحقیر وسب ولعن وناسزا گفتن باصحاب رسول الله ویاران رسول الله وازواج رسول الله (ص) وحتی اهانت به پیامبران وتحقیر پیامبران ویا سخنان کفر الود وشرک آمیز در مورد اهل بیت پیامبر وتوهین به اهل سنت والجماعت که یک میلیارد وسیصد میلیون مسلمانان جهان را تشکیل میدهند برزبان می آورند و جلو دارن نظام ایران وخاصتا شخص رهبر وولی فقیه ؟! نه تنها جلو این رسانه هارا نمیگیرد بلکه پول وامکانت وافر ملت ایران راباختیار اینها گذاشته ودست شانرا در تمام این اهانتها وسب ولعنها باز نگهداشته است
ودر نتیجه همین سیاست دینی وطرز اندیشه صفوی است که امروز در عراق وسوریه ویمن وبحرین ولبنان وکویت ونایجیریه وسودان وصومالی وحتی مالیریا واندونیزیا وپاکستان وافغانستان و... بزرگترین آتش جنگ فرقه گرایانه ومذهبی زبانه کشیده وامت اسلامی را تباه وویران کرده است
من درین نوشته قصد ایجاد اختلاف بین شیعه وسنی را ندارم
زیرا در صدر اسلام حضرت ابوبکر وعمر وعثمان وعلی وحسن وحسین وفاطمه وعایشه وحفصه و.مهاجرین وانصار واصحاب پیامبر (رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ) همه مسلمان وپیرو قرآن وسنت پیامبر بودند هیچ کسی بنام شیعه وسنی نبود
وحتی بین یاران پیامبر مانند علی وابوبکر وعمر(رض) اختلافی نبود وحتی علی دخترش را به عمر (رض) داده بود وابوبکر وعمر (رض) خسران پیامبر وعثمان وعلی (رض) دامادان پیامبر بوده اند وبنابه آیه های متعدد قرآن واحادیث مکرر پیامبر (ص) اینها همه اهل بهشت بوده وخداوند از همه ایشان راضی است
حالا برای اینکه هویت اصلی مراجع حاکم بر نظام ایران را بدانید یک گوشۀ مختصری از ا ین کلیپ ویدیورا بدقت بشنوید وببینید که این مبلغین وروحانیون حاکم وصاحبان اصلی رسانه های ایران بر یاران - اصحاب وارواج رسول الله (ص) وحتی بر تمام امت مسلمه چه نثار میکنند ؟!
اما باز هم در هرسال یکهفته ای را بنام هفته وحدت اعلام داشته ودر کنفراس وحدت دم از اتحاد واتفاق بین امت اسلامی میزنند در حالیکه در همین روزهائیکه کنفراس وحدت در تهران جریان دارد ؛ یکی از آخوند های متعصب ایران بنام حید رصالحی وزیر اطلاعات قبلی حکومت ایران به سیدنا طلحه وزبیر(رض) که از جمله عشره مبشره واز مسلمانان اولین واز اصحاب خاص رسول الله (ص) هستند توهین بزرگ نموده است .اما درهمین کنفراس وحدت برای کسی اجازه داده نشده است که از سران نظام پرسان کند که شما که کنفراس وحدت دایر کردید چرا باصحاب رسول الله (ص) توهین واهانت روا میدارید
لا اقل صبر میکردید تا ما از تهران خارج شویم بعد از آن شما زبان به سب ولعن یاران واصحاب رسول الله می گشودید ؟!
من درین نوشته بجریانات عراق - سوریه -لبنان - یمن - کویت - بحرین وپاکستان وافغانستان ومالیزیا واندونیزیا ونایجیریه وسودان وصومالی وسیرالیون وسایر کشور های آسیائی وافریقائی نمی پردازم که بحث بدرازا میکشد
اما از تمام خواهران وبرادران مسلمان وموحد وکسانیکه واقعا باسلام وامت اسلامی وبه وحدت امت اسلامی علاقه مندی دارند نیم ساعت وقت خود را صرف شنیدن این ویدیو ها بنمائید

https://www.facebook.com/wesalhaq/videos/763202127117196/?pnref=story
https://www.facebook.com/wesalhaq/videos/763202127117196/?pnref=story

والسلام وعلیکم ورحمة الله وبرکاته
28-12-2015

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب