30-12-2015

محمد سرور انوری غوری

حفاظت سربــــــــــــــازان :
30-12-2015

محمد سرور انوری غوری

حفاظت سربــــــــــــــازان :آگا هی افسران درخصو ص اهمیت مورال پرسونل واستفاده موثر آن بخا طرارتقای احضارت محاربوی و اجرای موفقا نه وظا یف محا ربوی .
ازآنجایکه عده از دکتورین نظا می در این اواخر مو رال را نیز در  جمله پرنسیب ها ی حرب افزوده ومیگو یند که مد رن ترین سلا ح و وسا یط   محا ربوی و تعداد زیاد منسو بین لحا ظ کمی نمیتواند وظایف محا ربوی رامو فقا نه انجا م دهد تا زمانیکه منسو بین و سر بازان دارای مورال عالی محاربو ی نبو ده وحا ضر به از خود گذری و فدا کا ری نبا شند چنا نچه گفته اند دو صد مرد جنگی به از صد هزارکه در جنگ های آزادی خوا هی وطن خویش ما شاهد مبارزات سر سخت وافتخار آ فرین مردم شجاع ودلیر خویش هستیم که بادست خا لی ولی مورال عالی واز خود گذری درمقا بل نیرو های اهریمن که تا دندان با مدرن ترین سلاح وتجهیزات عصری مجهز بودن رزمیده ووطن ومردم خود را از اجا نب نجا ت دا ده اند بنا ء بمنظور دادن مو رال عالی محا ربوی و کسب افتخارات  توسط سر بازان وشیوه های دادن مو رال برای آ نها تر تیب تا از ورال عالی پرسونل برخوردار شوند.همچنان در مورد اعاشه واباطه آنها و در موارد دیگر نیز دقت باید صورت گیرد تا باعث بلند رفتن روحیه آنها گردد.

نظرات شما

سلیمی
<em><strong>اقای محمدسرور غور بیشک ته است<br /> واقعاً خوب مضمون نوشتی راستی نگفتی که از کجا و از کدام نبشته گرفتی که کمکی من هم پیدا نموده و مطالعه نمایم<br /> موفق باشی&nbsp;</strong></em>

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب