01-12-2014

محمد سرور انوری غوری

روابط بین المللی :
01-12-2014

محمد سرور انوری غوری

روابط بین المللی :


    به معنای عام کلمه رشته وگسترده ای است که مشتمل به انواع روابط  سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، بازرگانی وغیره میشود. روابط بین الملل در واقع مطالعۀ این است که کشورها در صحنۀ بین الملل چگونه عمل میکند. حقوق بین الملل ناشی از روابط بین المللی میباشد. اما پس از شکل گیری، روابط بین الملل را نظم حقوقی می بخشد. روابط بین المللی به دوصورت دوستانه و خصمانه متجلی می باشد. درگذشته روابط خصمانه اصل و روابط دوستانه استثناء، بوده، اما امروزمخصوصاً با پذیرش اصل عدم توصل به زور و تحریم جنگ، اصل، روابط دوستانه و استثناء روابط خصمانه گردیده است. روابط دوستانه انواع مختلف دارد مانند روابط سیاسی یا دیپلوماتیک، روابط اقتصادی، روابط تجارتی، روابط علمی-فرهنگی و غیره.
  جنگ بارزترین نوع روابط خصمانه است، اما این نوع رابطه نیز تحت سیطرۀ قواعد حقوق بین الملل میباشد. بخش عمدۀ ای از مقررات بین المللی تحت عنوان ”حقوق جنگ“ یا ” حقوق مخاصمات مسلحانه ”است.
از اصطلاح  روابط بین الملل برای مشخص ساختن همۀ تعاملات دولتی در وارای مرزهای آن استفاده میشود. مفهوم روابط بین الملل وسیع تر از سیاست بین الملل است و در واقع یکی از مهمترین حوزه های آنها محسوب میشود. به این ترتیب حقوق بین الملل بخشی از روابط بین الملل است و نه سیاست بین الملل.
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب