28-01-2016

عبدالکریم غریق

أَسمَاء دختر ابوبکر صدیق قرشی تیمی
28-01-2016

عبدالکریم غریق

أَسمَاء دختر ابوبکر صدیق قرشی تیمیاسماء دختر ابوبکر (عبدالله) بن عثمان(ابوقحافه) بن عامر بن عمرو بن  سعد بن تیم بن مره بن کعب بن لوی قرشی تیمی بوده، و زوجه زبیر بن عوام اسدی و مادر عبدالله بن زبیر و معروف به ذات النطاقین است، مادرش قیله، قتله یا قتیله دختر عبدالعزی بن عبد أسعد بن جابر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی قرشی عامری می باشد. نامبرده بیست و هفت سال قبل از هجرت متولد گردیده و از ام المؤمنین عائشه (رض) از روی سن بزرگ تر بوده، و خواهر پدر مادری عبدالله بن ابوبکر(رض) است.(9)

ادامه مطلب در اینجا

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب