05-02-2016

رسول پویان

سـنــگ سـتـــــم
05-02-2016

رسول پویان

سـنــگ سـتـــــم

بـا ریـا از حـــق آزادی انــســان دم زنند
در عمل سنگ سـتم بر جام دل پیهم زنند

جنگ دین و مذهب و اقوام را دامن زنند
بـر ســـر امـنـیـت و آرامـش مـا بـم زنند

کاخ اســتـبـداد ظـلــم ظالـمـان بـرپـا کنند
خانـۀ مظلوم را از بیخ و بـن برهـم زنند

از شـکنجه بـد می گویند لیکـن در عمـل
چـوب تـر بـر کلـه و بـر گـردن آدم زنند

نعش استقلال وآزادی بخاک وخون کشند
تیـغ خـونیــن در دل آزادگان محکـم زنند

در حریم شان تجاوزگر شود فرش زمین
در حریم دیگران دزدی کنند خم خم زنند

ناکسان را رتبۀ بـرتـر و عـالی می دهند
طعنه بر لطف و سـخا و همت حاتم زنند

بـرده داری و کنیزی را ز نـو می آورند
تیغ بـر پشـت تمدن، پا بـه جـام جـم زنند

دیـو را افرشته می گویند و پاکان را پلید
تیشه بر پای سلیمان سنگ بـر خاتم زنند

شـمع را از کلبۀ تنگ فـقـیران می بـرنـد
صبـحـگاهـان آتشی در خـانـۀ شـبنم زنند

در مثل گفـتند کار دیـو از بـن چپه اسـت
گـریه درشادی کنند و چکه در ماتم زنند

بـرنچـیـنند زره یی غـم از دل بیچـارگان
خـاک بـا دسـت سـتم در دیـدۀ پرنـم زنند


5/1/2016

نظرات شما

Anwary
<em><strong>اقای پویان را سلام فراوان میفرستم<br /> باز هم شعر خیلی کاکه و عالی را به وبسایت زیبای جام غور ارسال داشته ائید به خدا که از خواندن ان خیلی خوش ام امد پر مفهوم و همه جوانب را برای بزرگان این وطن که در راس کار قرار دارند دارا بود افرینت همیشه خوب شعر میسرایی قابل تقدیر هستی به امید شعرهای خوب بعدی شما هستم عمرت دراز و بختت بلند باد امین<br /> <br /> کابل 19 دلو 1394</strong></em>

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب