17-02-2016

محمد عزیز عزیزی

سخنی با ولادیمیر پوتین "برژنف ثانی"
17-02-2016

محمد عزیز عزیزی

سخنی با ولادیمیر پوتین "برژنف ثانی"
 سخنی با ولادیمیر پوتین!
وارث تخــت بلشویک لعــین
 
سخنــی مختصر به تو دارم
گوش می کن وپند گیرازین
 
رفت دوران شـــوروی حالا
روزگارِ سیاه وبس ننگین
 
آنچه درشوروی نمود لینن
هنلرآن نکردچنان و چنین ؟
 
چهل میلیون نفروبیش ازآن
کشته شد در زمــان استالین
 
برژنف خرس وحشیِ خونخوار
آن هیولای وحش ونفرت وکین
 
حمله کرد باقشون وحشی سرخ
ملک مـارا زخون نمود رنگین
 
با شکست وخجالت وحسرت
با دل دغـــدار وزار وحـزین
 
رفت از ملک ما بزرو جهاد
لشکر بلشویک دشمـــن دین
 
بعد هشتاد وچهارسال کنون
چشم خوباز کن وخوب ببین!
 
بلشویک در مــــزابل تاریخ
دفن شد نعش گـَند آن سنگین
 
باید آموخت از گذشت زمان
درس باشد ترا زآن و زاین
 
لیـــک معلـــــوم میشود حــــالا
دوری ازعقل وفهم وحکمت ودین
 
باز تکرار اشتـــباه کردی !
آنچه اسلاف تو نمود دیرین
 
سیل خون کرده ای به شام روان
که هـــلاکو نکــرده است همین

مردم بیـــگناه سوریه را
قتل عام مینمائی ای لادین !
 
اتحادت باهل کفر ونفاق
نیست این پایدار وآهنین
 
عاقبت چون برژنف ظالم
ورفقای کاخ سرخ نشین
 
با همه خفت ونگونساری
میشوی رهسپار زیرزمین
 
از جنـــایات تو بمردم شـــام
نیست حاصل ترا به جزنفرین
 
همـــرهان درنده ات چــون تو
خونخواراند واهل نفرت وکین
 
این شکست همه شما حتمیست
در نبرد سپــــاه بــدر وحُـــنین
 
رانده خواهید شوید زکشورشام
وعــــدۀ حق بود به صدق ویقین

از « عزیزی» شنو به ختم کلام

هر که باشد به کارخویش رهین

پایان
--------------
ساعت 17:32
روز 26 دلو مصارف به سالروز شکست اتحاد شوروی در افغانستان
2016-02-15

نظرات شما

Anwary
<em><strong>دوست عزیز اقای عزیزی سلامت باشید<br /> شعر عالی راجع به رهبران سرخ شوری وقت سروده ائید خیلی عالی هست اگر امکان داشته باشید به زبان روسی همین متن را هم ازین طریق بدست نشر بسپارئید تا که &quot;تواریش&quot; ها هم مطالعه و برداست نمایند که غوری ها هم شاعران خوب قلم بدست دارند<br /> <br /> کابل اول حوت سال 1394</strong></em>
عزیزی
با تشکر از انوری صاحب ارجمند این امر برایم خیلی مشکل است زیرا من قبلا کمی روسی بلد بلد بودم وحالا نمیدانم ودر کی بورد من روسی نیست

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب