29-02-2016

محمد سرور انوری غوری

اندرزهاي ارزشمند لقمان به فرزندش
29-02-2016

محمد سرور انوری غوری

اندرزهاي ارزشمند لقمان به فرزندش1- فرزندم هيچكس و هيچ چيز را با خداوند شريك مكن!
2- با پدر و مادرت بهترين رفتار را داشته باش!
3- بدان كه هيچ چيز از خداوند پنهان نمي ماند!
4- نماز را آنگونه كه شايسته است بپادار!
5- اندرز و نصيحت ديگران را فراموش مكن!
6- در مقابل پيش آمدها شكيبا باش !
7- از مردم روي مگردان و با آنها بي اعتنا مباش!
8- با غرور و تكبر با ديگران رفتار مكن!
9- در راه رفتن ميانه رو باش!
10- بر سر ديگران فرياد مكش و آرام سخن بگو!
11- از طريق اسماء و صفات خداوند  او را بخوبي بشناس!
12- به آنچه ديگران را اندرز مي دهي خود پيشتر عمل كن!
13- سخن به اندازه بگو!
14- حق ديگران را به خوبي اداء كن!
15- راز و اسرارت را نزد خود نگاه دار!
16- به هنگام سختي دوست را آزمايش كن!
17- با سود و زيان دوست را امتحان كن!
18- با بدان و جاهلان همنشيني مكن!
19- با انديشمندان و عالمان همراه باش!
20- در كسب و كار نيك جدّي باش!
21- بر كوتاه فكران و ضعيفان اعتماد مكن!
22- با عاقلان ايماندار مدام مشورت كن!
23- سخن سنجيدۀهمراه با دليل را بيان كن!
24- روزهاي جواني را غنيمت بدان!
25- هم مرد دنيا و هم مرد آخرت باش!
26- ياران و آشنايان را احترام كن!
27- با دوست و دشمن خوش اخلاق باش!
28- وجود پدر و مادر را غنيمت بشمار!
29- معلم و استاد را همچون پدر و مادر دوست بدار!
30- كمتر از درآمدي كه داري خرج كن!
31- در همۀامور ميانه رو باش! 1177773764face_allah
32- گذشت و جوانمردي را پيشه كن!
33- هر چه كه مي تواني با مهمان مهربان باش!
34- در مجالس و معابر چشم و زبان را از گناه باز دار!
35- بهداشت و نظافت را هيچگاه فراموش مكن!
36- هيچگاه دوستان و هم كيشان خود را ترك مكن!
37- فرزندانت را دانش و دينداري بياموز!
38- سواركاري و تيراندازي و ... را فراگير! 
39- در هر كاري از دست و پاي راست آغاز كن!
40- با هر كس به اندازۀدرك او سخن بگو!
41- به هنگام سخن متين و آرام باش!
42- به كم گفتن و كم خوردن و كم خوابيدن خود را عادت بده!  
43- آنچه را كه براي خود نمي پسندي براي ديگران مپسند!
44- هر كاري را با آگاهي و استادي انجام بده!
45- نا آموخته استادي مكن!
46- با ضعيفان و كودكان سرّ خود را در ميان نگذار!
47- چشم به راه كمك و ياري ديگران مباش!
48- از بدان انتظار مردانگي و نيكي نداشته باش!
49- هيچ كاري را پيش از انديشه و تدبر انجام مده!
50- كار ناكره را كرده خود مدان!
51- كار امروز را به فردا مينداز!
52- با بزرگتر از خود مزاح مكن!
53- با بزرگان سخن طولاني مگو!1177773784704
54- كاري مكن كه جاهلان با تو جرأت گستاخي پيدا كنند!
55- محتاجان را از مال خود محروم مگردان!
56- دعوا و دشمني گذشته را دوباره زنده مكن!
57- كار خوب ديگران را كار خود نشان مده!
58- مال و ثروت خود را به دوست و دشمن نشان مده!
59- با خويشاوندان قطع خويشاوندي مكن!
60- هيچگاه پاكان و پرهيزكاران را غيبت مكن!
61- خود خواه و متكبر مباش!
62- در حضور ايستادگان منشين!
63- در حضور ديگران دندان پاك مكن!
64- با صداي بلند آب دهان و بيني را پاك مكن!
65- به هنگاه خميازه دست بر دهان خويش بگذار!
66- حالت خستگي را در حضور ديگران ظاهر مكن!
67- در مجالس انگشت در بيني مينداز!
68- كلام جدي را با مزاح آميخته مكن!
69- هيچكس را پيش ديگران خجل و رسوا مكن!
70- با چشم و ابرو با ديگران سخن مگو!
71- سخن گفته شده را تكرار مكن!
72- از شوخي و مزاح خود كمتر كن!
73- از خود و خويشاوندان نزد ديگران تعريف مكن!
74- از پوشيدن لباس و آرايش زنان پرهيز كن!
75- از خواسته هاي نابجاي زن و فرزندان پيروي مكن!
76- حرمت هر كس را در حد خود نگاه دار!
77- در بد كاري با اقوام و دوستان همكاري مكن!
78- از مردگان به نيكي ياد كن!
79- از حضومت و جنگ افروزي جدّا پرهيز كن!
80- با چشم احترام به كار ديگران نگاه كن!
81- نان خود را بر سفره ي ديگران مخور!
82- در هيچ كاري شتاب مكن!
83- براي جمع آوري بيش از حد مال و ثروت حرص مخور!
84- به هنگاه خشم شكيبا باش و سخن سنجيده بگو!
85- از پيش ديگران غذا و ميوه بر مدار!
86- در راه رفتن از بزرگان پيشي مگير!
87- سخن و كلام ديگران را قطع مكن!
88- به هنگام راه رفتن جز به ضرورت چپ و راست خود را نگاه مكن!
89- در حضور مهمان بر كسي خشم مگير!
90- مهمان را به هيچ كاري دستور مده!
91- با ديوانه و مست سخن مگو!
92- براي كسب سود و دوري از زيان آبروي خود را مريز!
93- در كار ديگران كنجكاوي و جاسوسي مكن!
94- در اصلاح ميان مردم هيچ گاه كوتاهي مكن!
95- ادب و تواضع را هيچ گاه فراموش مكن!
96- با خداوند صادق و با مردم با انصاف باش!
97- بر آرزو ها و خواسته هاي خود غالب باش!
98- خدمتكاري بزرگان و همكاري  با مستمندان را فراموش مكن!
99- با بزرگان با ادب و با كودكان مهربان باش!
100- با دشمنان مدارا كن و در مقابل جاهلان خاموش باش!
101- در مال و مقام ديگران طمع مكن!
102- از رفت و آمد و مال  و مرام و مسلك خويش كمتر بگو!
103- بجز خداوند هيچ كس و هيچ چيز را فرمانروا و فريادرس خويش مشمار!
104- عمر و روزي با حساب و كتاب است، پس مترس و طمع مكن!
105- عمر را براي عمل و عبادت و پاكي و پرهيزكاري غنيمت بدان!
106- اگر بهشت را مي طلبي از فساد و ستم و گردن كشي پرهيز كن!
107- سرچشمه ي زشتي ها را دنيا پرستي و مستي و ناداني بدان!
108- بجز در حق و راستي بندگان خدا را بندگي و فرمانبري مكن!
109- خود را با ستم سلاطين شريك مگردان!
110- دنياي ديگر را به دست فراموشي مسپار! 

نظرات شما

محبت زابلی
<em><strong>اقای محمد سرور غوری را سلام تقدیم است<br /> طوفان کردی تمام نصحیت های لقامان صاحب را یک سره کاپی نموده بیشک ته است سلامت باشید</strong></em><br /> کابل 15 حوت 1394
فضل الحق فــضــل
عالیقدر بزرگوار جناب محترممحمد سرور انوری غوری اسلام وعلیکم.<br /> نصیحتنامۀ زیبای 110 فقره ای را که&nbsp;با دقت کامل وآرزوی بزرگ برای فرزنددلبند تان انتخاب وزیب قلم کرده اید&nbsp;یکایک مطالعه کردم وبسیار لذت بردم.واقعا این ها سخنان هست که نسل های گذشته آنرا برای چندین بار به آزمایش گرفته اند&nbsp; وخواستند از طریق اهداء اینگونه اندرزنامه&nbsp; ها فرزندان شانرا به نوازش بگیرند تا باشد که این نورچشمی ها وعزیزان دل شان که&nbsp;میراث بران سرمایه های مادی ومعنوی شان هستند همیشه موفق ، نیکنام وسرفراز دارین باشند. چقدر آرزوی بزرگی هست که در فکرواندیشه&nbsp; وضمیرهریک از &nbsp;پدران این سرزمین&nbsp;موجود است.بخصوص انسان ها &nbsp;وقتی پیر میشوند میکوشند همه داشته های معنوی شان را که طی سالهای سال تجربه کرده اند با کمال امانتداری برای فرزندان شان تحویل دهند واز ایشان بخواهند. تا بر وفق این&nbsp;اندرزنامه ها رفتار کنند.آرزو دارم فرزند دلبند شما&nbsp;که عمرش بارش درازباد&nbsp;وهم اه با همه فرزندان دلبند این سرزمین با دقت تمام این اندرزنامه را بخوانند وبه توفیق خداوند متعال بر حسب تقاضاهای پدران شان عمل نمایند.تا از یکطرف دارای نام نیک باشند واز طرف دیگر&nbsp;مورد لطف واحسان پروردگار خود قرار گیرند .در فرجام دعا میکنم که:&nbsp;خداوند بزرگ خداوند به شما اجر جزیل عنایت فرماید. شاد وموفق باشید.&nbsp;

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب