14-03-2016

محمد سرور انوری غوری

قواعد دسپلینی چرا برای اردو بسیار مهم تلقی میگردد ؟
14-03-2016

محمد سرور انوری غوری

قواعد دسپلینی چرا برای اردو بسیار مهم تلقی میگردد ؟


نظامیان ازاسلحه استفاده میکنند ، برای محاربه آمادگی میگیرند و جهت انجام فعالیت آماده میباشند .امنیت خود ومردم را تأمین میکنند .پرنسیپ صلاحیت ها امر مینماید که تمامی قوت هاباید بادسپلین باشند ونظامیان باید نظربه سلسله مراتب اوامر را اطاعت نماید.
قواعد دسپلین اردو صرف بالای نظامیان تطبیق میگردد که البته برای نظامیان امورات ممنوعه ومجازات ممکنه درچوکات صلاحیت های هرسطح تعین گردیده است .
وهمچنان این مجازات دسپلینی میتواند با ازدیاد جزاهای همچون (جزای صلاحیتی ، مالی وقضائی ) نیزظاهر گردد .
قواعد عمومی دسپلین صرف مجازات بدون محکمه را پیشبینی مینماید بدین مفهوم که جزادهنده یک مقام نظامی بوده نه محکمه ملکی .
قواعد عمومی دسپلین 14 عمل ممنوعه را تحمیل مینماید که عبارت اند از:
-عدم اطاعت (رد امر)
-غیرحاضری غیرمجاز.
-کوتاهی درکار.
-تمرد وفراموشی.
-عدم احترام درمقابل افسران عالی رتبه.
-رفتارپرتشدد درمقابل افسران بلند رتبه.
-عدم احترام متقابل درمقابل مادون یا ضابط.
-برخورد نا مشروع ، شکنجه.
-برخورد غلط درمقابل حیوانات اهلی.
-بدنام سازی اردو (قمار)
-پنهان شدن ازوظیفه.
-استفاده مواد مخدر ونشه آور.
-سرقت واختلاس ورشوه.
-ضایع ، اختلاس ویا تخریب بدون اجازه وسایل نظامی.
-باید متذکر شد که عدم مراعت قواعد دسپلین مجازات را دربردارد .

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب