19-03-2016

مسعود حداد

به بهار بگوئید :
19-03-2016

مسعود حداد

به بهار بگوئید :

مثل هرسال نیاید،
با صدای توپ وتفنگ دجال نیاید.
به بهار بگوئید،
گنجشکان شهر ما دیگر
به او ترانه نمیخوانند
قمری ها از شهرکوچ کرده  و
کبوتران مسجد تا هنوز
در جستجوی فرخنده اند.
به بهار بگوئید
ما از نعرۀ خیرمقدمش عاجزیم،
گلوی ما بی فریاد است
سینه های ما مالامال از داد.
به بهار بگوئید
آرام بیاید واهسته بگذرد
ما از خیر گذشتگانیم و

 شر را ببرد.

مسعود حداد
 18 مارچ 2016

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب