مجلات و کتب

مسعود حداد

mhadad@jame-ghor.com

004580808080

 • 2019-06-19تبسم کن

  من آن عابد ، که ایمانم تویی ، تو شدم فرسوده و ، جانم تویی ، تو بیا از آسمانِ نیلگونت سروش و ماهِ تابانم تویی ، تو بجز تو کس نباشد ،لایق گل به راهش گر بافشانم ، تویی ، تو

  بیشتر ببینید
 • 2019-05-04ویرانه

    باغ را ویران نمودند، آشیان ویرانه شد آشیانِ  بلبلانِ نغمه خوان، ویرانه شد   شب شکست وشمع سوخت،پروانه زانجا پرید باد تند جهل آمد، سروِ روان ویرانه شد   عشق ونفرت

  بیشتر ببینید
 • 2019-05-02بی ثمر

      نه بر سازم برقصیدی،نه ازرازم خبر گشتی به باغ عشق روییدی، درخت بی ثمر  گشتی   نه از اشکم بشرمیدی،نه بر وصلم برزمیدی نه در آئینه ام دیدی، به قلبم بی اثر گشتی   غب

  بیشتر ببینید
 • 2019-04-05نگهبان

  زجورت ای فلک! دایم، پریشانم،پریشانم بجای اشک زچشمم خون،بریزانم،بریزانم نه شمسی روشنی دارد،نه ماهِ توفگندت نور ازین ظلمت پرستی ها، بسی حیران و،حیرانم زرنگانه بخند

  بیشتر ببینید
 • 2019-03-10ماه خوابید

    در دیار هجر وغربت، یادم آید آن دیار دل تپد درسینه ام با ،سوز و آهی بیقرار یک زمانی نام داشت، آن کابل زیبای او شهر نو با چنداول و،شاه شهید ،بالاحصار از هرات تا پکتیا

  بیشتر ببینید
 • 2018-09-27اشک خونین

  ز دستت ای نماد شرّ! وطن ویرانسرا گشته به جانِ گوسپندانش ، بسی گرگان رها گشته   بجز خدمت به بادارت ، تمامِ گفته هایت پوچ ، جوانانش کفن پوشیده ، از جَورت ، فدا گشته   مگر

  بیشتر ببینید
 • 2018-08-23جهل است بقای تو

  آب تووهوای تو،نای تو، نوای تو دالروکلداربود ،درد تو، دوای تو پردۀعدل دریدی،درباغ ما خزیدی دزدانه میوه چیدی، ثبت است صدای تو عجب دزد غداری،روانیِ بیماری تاکی مردم

  بیشتر ببینید
 • 2018-06-21نی نواز

    نی نوازا ! چه نایی میفروشی هرآنچیزیکه خواهی، میفروشی   توانایی ، ولی ناز و  ادا را ز کچکولِ گدایی میفروشی   گهی نار و ،گهی نور خدارا بوالله که، خدایی میفروشی   ب

  بیشتر ببینید
 • 2018-05-21بی تآثیر

      نگار آمد ،زمن پرسید، نگاه تو چرا غمگین؟ جواب او سکوتم بود و، بر من خیلی ها سنگین  ز کشتار جوانانم ،  نیآ وردم  سخن بر لب نگفتم جوی ها گشته، زخون هموطن رنگین همی گ

  بیشتر ببینید
 • 2018-05-12ماه گم شده

  نسل نوین آتش است این غم جانگداز من شاهرگ زخم میزندا،  زخمه ی دلنواز من خنده زلب گم شده است ،ازستم وجورِ زمان هیچ نشد  رقص کند ،دَورِگردون به سازمن محراب ومنبر خانه

  بیشتر ببینید
 • 2018-04-04غمنامه

  سالها شد کشورم جولانگهِ عیش و غمی آن یکی غرقِ هوس،وین دیگری درماتمی این طرف فقر وفلاکت، مردم ِ هردم شهید آن طرف دزدان فاسد ، همدیگر را همدمی تحت نامِ دوستی ، دشمن  ب

  بیشتر ببینید
 • 2018-01-28لاله زار من چه شد؟

      شانه ام خالی زهستی،کوله بار من چه شد غم بجانم آتش افروخت،غمگسارمن چه شد   هرطرف بینم شغالان،دشمنی سرداده اند  شیرمردان ، دوستانِ بی شمارمن چه شد   بوستان آرز

  بیشتر ببینید
 • 2018-01-17اجنبی لشکر کشید

  از تنِ رنجورِ میهن ، دود و آتش سر کشید سوز و دردش را ولیکن ،مردمش دربرکشید هست وبودِ ما بنام ِ دین ومذهب سوختند زان  زمانی  وحشی آمد، نعرۀ اکبر کشید باغ میهن خشک گشت

  بیشتر ببینید
 • 2018-01-14بی بهار

  ای وطن ! ای سرزمین ِ مادرم دور از تو، مرغ بی بال و پرم ای تو یی ایمان من ،یزدان من هر وجب از خاک پاکت، جان من تا بکی،  اینگونه  ويران بينمت بيشه را خالي ز شيران بينمت س

  بیشتر ببینید
 • 2017-12-06توبه

  خانمی از کنجِ چشمی دیده بود شوهرش بر چادر او ریده بود گفت فوراً توبه کن ای بی زبان! ورنه افشا سازمت اندر جهان اندرون شوهرش آمد به درد عذرو هم زاری نمود وتوبه کرد راه

  بیشتر ببینید
 • 2017-10-16ماه دور اندیش

  دعوتم کن تا بیایم ، یا بیا در پیش من یا به کیشت آشنا و،یا که شَو همکیش من تا ر زلفت را بِگرَدان،  دَورِ گردن چون تناب یا ز آن یک حلقه ساز و ، یا ز تارِ  ریش من تابکی خام

  بیشتر ببینید
 • 2017-10-09به کس چه

  به کس چه،گر بگویم کافر هستم مسلمان ، هندویم، یا بت پرستم به کس چه گر بجنگم با خرافات شوم آزاد ، ز زندانش  بِرَستم به کس چه ،گرنشینم  کنج مسجد درِ  عشق را ، بروی خود ب

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-24آواز دل

  دل درخیال زلف یار ، همچون قرارش بیقرار دیده به راهش انتظار، ای وای من ای وای یار مهتاب دل یک کار کن ،گاهی زدل دیدارکن شب خفته را بیدار کن ، تاباز گردد هوشیار زلف سیاهت

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-13ای جهل خدا حافظ

  در جمع جهل و جاهل، جانانه شدی ،امروز لیکن خرد گرا  را ، بیگانه شدی ، امروز از صحرای بیابان ، پا ماندی بر خراسان در ملک عجم ای وای ، غمخانه شدی، امروز هر قاتل وآدم کش ،

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-27وای برما

  جـُـغد جنگ نابود بادا ، بوستانم را کرفت بی وطن ،آواره کـرد  ،آرام جانم را گرفت شهر ودهِ کشورم  شد ، لانه ای شر و فساد درزمینم زهرکاشت و، آب ونانم را گرفت دردیار درد و

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-19اسیر

  بگذرم از جان خود، اما زجانان هیچ وقت ترک دین خواهم نمود ،اما زایمان هیچ وقت جستجو کردم خدارا ،  در جهانِ دیگران دروجودخویش یافتم، دور ازجان هیچ وقت همچو منصوری که گف

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-15چهاربیتی های نوروزی

  بیا نوروز،که ما را شاد گردان دلِ   ویرانه را ، آباد گردان ز زنجیر جهالت این وطن را بهرقیمت که شد آزاد گردان ## بیا نو روز هوایت خوشم آید صدای بلبلان در گوشم آید حلولت ر

  بیشتر ببینید
 • 2017-02-28اهل دل

  «حافظ »حفظم مینماید، از بلاهای زمان «رازی» برمنمیگشاید ،رازهای این جهان «جامی»، جامی میدهندم، پر زآب عنگبین «انوری» ،نوری فشاند، بر رخِ افسردگان درخرابات می برند

  بیشتر ببینید
 • 2017-02-17تنهایی

  زندگی معنی ندارد، نیستی اندر برم کلبه بس تاریک وتنگ وسرد گشته بسترم یخ زده در رگ رگ وشریان و قلبم،خونِ گرم اخگرِ احساسم و ، افسرده در خاکسترم آهوی دشتِ امیدی ، ای غزا

  بیشتر ببینید
 • 2017-01-25نعمت الهی

  بیتاب وبیقرارست، امشب دلِ حزینم شاید دلیل وحجت ، دوریی نازنینم محتاج یک تبسم، درساحلِ محبت باشد که تا بخواند، سوز دل ازجبینم گه ناز مینماید ، گه نور می فشاند از نعمت

  بیشتر ببینید
 • 2016-12-02میترسم

  هراسم نیست از جاهل، ازآن اندیشه میترسم وزآن مکتب که میسازد شرارت پیشه، میترسم چنارو،سرو  وبید هرگز،شررباران، نخواهد شد مکان گرگ وکفتاراست و ازآن بیشه میترسم طا و د

  بیشتر ببینید
 • 2016-12-01دو منصور

  ز منصور تا به منصور ،صده ها است جدا دانستن ِ ایشان ، خطا است زآن منصور اناالحق را شنیدیم خوشا اکنون به این منصور رسیدیم اناالحق گفتنِ حلاج ، حق بود برای جاهلان درس وس

  بیشتر ببینید
 • 2016-11-22آرزو

  جعد مشکینت مرا تا شست پایت آرزوست عشوه و تمکین با ، ناز و ادایت آرزوست   در جهانِ آرزوها  ،آرزوی من،  تویی گردنم را حلقهٔ دست حنایت آرزوست بویی هرگز می نبردی از وفا د

  بیشتر ببینید
 • 2016-11-07آزاده

  نگاهت را برویم کن ، زتصویرم چه میخواهی سفراز صدق بسویم کن،زتزویرم چه میخواهی اگر کاسه ای صبرت را، شکستاندم،ببخش جانا به نزد دوست واغیاران، زتحقیرم چه میخواهی همی خ

  بیشتر ببینید
 • 2016-09-28آوای عــشــــــــــق

  همچو مجنون می سرایم، عاشق لیلا شدم  ترک بوستانش نموده، عازم صحرا شدم در کویر آرزویش، تشنه لب هستم هنوز بانگاه کُنج چشمم ، آب را جویا شدم آن کویرِگرم وسوزان ،سوخت تار

  بیشتر ببینید
 • 2016-09-09یـــــــادم نـمـــــا

  ابر تاریکم،گهی، خورشیدوار یادم نما از زمستان خسته هستم ای بهار یادم نما میوۀ باغِ وجودت، ارزو است وهوس  سیب رخسارت بیاور، با انار یادم نما یادِ ایامی که بودم ،مست چ

  بیشتر ببینید
 • 2016-08-31تقـسیم عـــــادلانه

  غین برعین گفت قدرت ،گه ازمن ، گاه زتو   کرسیِ جمهور ازمن ، تخت و تاجِ شاه ز تو   بهر حفظِ ارگ و دفتر ، گرگ ها باشد زمن   وز برای مکر و حیله ،  گربه و روباه ز تو       حرص و

  بیشتر ببینید
 • 2016-07-18کشتی بـــــــــــی بادبان

  کاشتم در باغ عشقت، دانه های ازدلم آب دادم از دو دیده تا بروید حاصلم عوض مهر ووفا، روئید بس جور وجفا خار جای گل برآمد ، وای زین آب وگِلم آزمونگاه امیدم ، منزل و ماوا تر

  بیشتر ببینید
 • 2016-07-13فـــــــریـــــــاد

  نگو خاکم،نگوسنگم،نگو بادم هیاهویم ،من آوازم ، وفریادم نه ازبیک ونه تاجِیک ونه پشتونم ززنجیر تعصب ها، چه آزادم! نه وابسته به یالِ دیوِ سبزینه نه آغشته برنگ ظلم وبید

  بیشتر ببینید
 • 2016-06-25ســتــــــــــوده

  گهی جان و گهی جانان تو هستی گهی درد وگهی درمان تو هستی به جزء نامت،به عالم منکرهستم مرا دین و مرا ایمان تو هستی منِ بیچاره ،غرقِ بحرِ عشقت رئیس و رهبرِ ناوگان تو هستی

  بیشتر ببینید
 • 2016-06-19آهـــــوی پـنـــــــــــد

  این سروده را به دوست نهایت عزیز وشاعر توانای کشورم ،سیف الرحمن صامت تقدیم میکنم که بجواب یکی از سروده هایم چنین کومنت گذاشته بودند:«سلام !پیشنهاد من اینست که ازعشق٬ا

  بیشتر ببینید
 • 2016-05-29حــــق سـتــانــــــی

  همان اول که آدم، خود خطا کرد همه تقصیر ، بر دوشِ حوا کرد بدین سان، زن ستیزی گشت آغاز   خدارا هم ،چو خود ظالم خدا کرد سوره ها پیهم رسید از آسمان به حقِ مادران ،جور وجفا

  بیشتر ببینید
 • 2016-05-09معشوقۀ خــود خــــــــواه

  ذره یی از مبتداء ام ، نه ازخاکم، نه ازبادم به افسانه  نمی گنجم، زافسون ها من آزادم بخودعاشق مخوانی ام،توای معشوقۀ خود خواه نه تو از کوی شیرینی ، نه من از نسل فرهادم ب

  بیشتر ببینید
 • 2016-04-27دَین

  هشت ثور ِنکبت آور، میهنم را خوار کرد در دیارم چورانداخت، خالی ازگلزار کرد هر یکی از حامیانش ، با شعارِ مذهبی دوزخی را خلق کرده ،عالمی پُرنار کرد رهبرانش گفته بودند،

  بیشتر ببینید
 • 2016-04-25راکت بــــــه بازار آمده

    یار آمده، یارامده، یارِ دل آزار آمده  بر بیوۀ آنسوی مرز، کیری طلبگارآمده هابیل کُشِ قابیل رسید، باجیب پرکابل رسید شمشیر تنبیه درکشید ،نی که به گفتار آمده بر غی

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-27کاسـه گـــــــردان

  دردلِ تاریک شب،جانا!چراغانم شدی   ازنیستان نی بریدی ،نینوا خوانم شدی   درکویرِدشت سوزان تشنه لب بودم،ولی آمدی از آسمان و ابرو  بارانم شدی   آیه یی پرپر بُدم در مصحف

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-21شام سیاه

  شام سیاه ِ ما طویل، هیچ سحر نمیشود تارچرا جزء این وطن، جای دگرنمیشود؟ سیل خرافات رَسَد، گر بُبَرَد صومعه را جمله مرید غرق شوند ، پیرخبرنمیشود در خطۀ آوارگان، آواره

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-19به بهار بگوئید :

  مثل هرسال نیاید، با صدای توپ وتفنگ دجال نیاید. به بهار بگوئید، گنجشکان شهر ما دیگر به او ترانه نمیخوانند قمری ها از شهرکوچ کرده  و کبوتران مسجد تا هنوز در جستجوی فرخن

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-13امـــان از دست نـادانـــی

  هوای باغ غبار آلود، همیشه قهر یزدانی زمستان در خزان مدغم، ندیدیم ما بهارانی زپشت کور،کرآمد، نگاه کن،عین وغینش را که این تکرار،تکرار است،ندارد هیچ پایانی اگر رفتند

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-06عـشـق پـیـــــــری

  در کتابِ زندگانی ،فصل و بابِ دیگرست زین حکایت بگذرم ، پیری حسابِ دیگرست می نمودی جستجوی شمس،مونالای بلخ در سماءِ عشقِ پیری ، آفتابِ دیگرست از چه جویی در گلستان ، لال

  بیشتر ببینید
 • 2016-02-18زنــــــــده بــــــــاد

   یاد ایامی که بودیم، مست وشاد فارغ ازجهل وجنون، ظلم وبیداد نه جاهدبود، نه طالب ونه داعش همه باهم بودیم ،از وحشت آزاد زهرسو،سر کشیده، هرگروهی وطن ازدست شان گشتست برب

  بیشتر ببینید
 • 2016-02-15مــکــتــــب دزد

  شنیدم آن یار سابق، کاغذ والوان ،میدزدد روح پاک مرده را، از تن بیجان ،میدزدد نرخِ دزدی وغارت،گرچه بالاست در وطن لیک اوبا چال ونیرنگ، خیلی ارزان،میدزدد زقول همسفرهای

  بیشتر ببینید
 • 2016-02-07ســیــــلاب اشــــــک

  دروادیِ عشق وطلب، مجنونترازمن، دیده یی؟ دربین دل هاچون دلی، پرخونتر از من، دیده یی؟ با یاد رخسار ولبت،  آتش زدی در جان من لب های مستی آفرِ، می گونترازمن ، دیده یی؟ ب

  بیشتر ببینید
 • 2016-02-03ندای وطن بــــــــه فرزندا

  شوق دیدار ِتو دارم، سربزن در کلبه ام درغیابت بی قرارم، سر بزن در کلبه ام بیش ازین دوری نکن ،از منِ افسرده حال بیتو من یک مشت خارم،سر بزن در کلبه ام آ به نزدم با نگاهِ ج

  بیشتر ببینید
 • 2016-01-13مــن خـــــدا گــم کـــرده

  مدتی شد  مرغ دل را درهوا گم کرده ام مشک وعنبر ،ناز بو را در فضا گم کرده ام صورتم را بعدازین ،در چه ببینم دوستان ؟ شمس را مولای بلخ، من مه لقا گم کرده ام حداد  سال ها شد د

  بیشتر ببینید
 • 2015-12-19اشـــــک درویش

  ترحم کن خدایا، یک کمی بیش میازار بیش ازین، پروردۀ خویش بجای خنده و باران رحمت چرا؟ ریزی همیشه اشک درویش بجای گرگ و کفتارِ خون ریز چرا؟ تیغت بسوی بره و میش  چه ظلمی بود

  بیشتر ببینید
 • 2015-12-12مناظرۀ اشرف بـــــــــا وج

  در خفا میگفت با خود رازدل  اشرفا! بشنو کمی  آواز دل توکی بودی قبل ازآنکه من شوی صاحب ارگ ،مالک مآمن شوی هیچ بودی آن زمان ای کره خر گر نمی بود جان کیریی بی پدر تا هنوزه

  بیشتر ببینید
 • 2015-12-09نـــــــــــــــدا

  هم صدایان با شما ها،همصدا گشتم کنون در حریم عهد وپیمان ، جابجا گشتم کنون درگستره ازمن نخواهید،جزعطوفت دوستان در ندای حُب  ودوستی ،خود ندا گشتم کنون زندگی برخاستن ،

  بیشتر ببینید
 • 2015-12-02یــاد مـی آیــــد مـرا

  قله های کوهساران یاد می آید مرا دشت های لاله زاران یاد می آید مرا هرزمان پائیزبودجولانگهِ نفرین ما شبنم وبادِ بهاران ، یاد می آید مرا تاکه شد دراحتزاز،اندرغمِ مردم

  بیشتر ببینید
 • 2015-11-14نـــدامـت کــــــن

  محقق ! ازحقیقت دورگشتی میان ملت ات منفور گشتی ندیدی شعله ای مَوَاج مردم ویا اینکه براستی کورگشتی؟ مگر آخوند تریاکی شدی تو چرا ای جانور ناجور گشتی ؟ کنون با طالب هیچ

  بیشتر ببینید
 • 2015-11-04تـنـــــاب دار

  تنابش گرززلف توست، بپای دارخواهم رفت نجاتت گر هدف باشد، میانِ نار خواهم رفت زکویت  بر نمی گردم، که هرچندی خطردارد به هرکوئی که رفتی تو، منهم ناچار خواهم رفت اگر من

  بیشتر ببینید
 • 2015-10-07کهن دژ

  کهندژ استواراست،سرخم نکرد اگرچه جسم وجانش آمد به درد کهندژ صاحب چون شیر دارد سرِخصم را ازتنش می درآرد از وجودش دفاعِ ارزنده کرد بگریۀ ارگ نشین ها خنده کرد کهندژ از

  بیشتر ببینید
 • 2015-08-17آغـــــــاز کــــــن

  بشکن دیگر مهرسکوت ای هم وطن،لب باز کن حال از قفس بیرون برآ، بالی بزن ، پرواز کن بر تو نزیبد زیستن ،با ذلت وبیچاره گی ای ملت آزاد منش، از برده گی اعراض کن شمشیر عزت را

  بیشتر ببینید
 • 2015-08-01گــشــنــــه ام

  میگذشتم از کنار کوچۀ تاریک وتنگ ’پیرمردی را بدیدم،پای اوخورده به سنگ لقمۀ نان داشت در دست،حال او بود بیقرار چشم بسته اشک میریخت، گریه میکرد زارزار رفتم آهسته به نز

  بیشتر ببینید
 • 2015-07-03تــابــکـــی

  تابکی غم میکشد این سینۀ پر درد من تا بکی شرمد زپائیز،رنگ روی زرد من در جهان آرزوها ،آرزویم گم شده ست ازروشنائی میهراسد این دل شبگرد من تابکی دشمن  به خاکم ،نعرۀ تکبی

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-21عــــادت کــــرده ام

  سالها است در نبود یار عادت کرده ام چون مریض دربسترِ بیمارعادت کرده ام خنده ازلب میگریزد،بی سبب نیست زانکه من با سیل اشک وگریه های زار عادت کرده ام  تخیل میکنم هر دم ،

  بیشتر ببینید
 • 2015-05-29قـنــد و چــــــای

  میشود این ملک ویران ازجفای عین وغین گربدین منوال باشد کار های عین وغین شد تقلب ته بنای پایه های سست شان چون حبابست اعتبارابتنای عین وغین ازرسوم وعنعنات ملک خود بیگ

  بیشتر ببینید
 • 2015-05-18بـــــی سحر

  ای که رفتی از برم، دربدرم کرده ئی ای سارقِ چشم وگوش،کوروکرم کرده ئی زصحرای دلِ من ،میگریزی چون غزال از غم دوری خود ،خون جگرم کرده ئی هرجا که باشی بادا،سرسبز وشاداب ب

  بیشتر ببینید
 • 2015-04-20من ناله می سرایم

  از جورِ روزگاران، من ناله می سرایم برزخم دل یاران ،من ناله می سرایم دیریست خانۀ ما،جولانگهِ دزدان است بی حافظ و نگهبان ،من ناله می سرای سنائی ومحمود ها ،ازغزنه کوچ کر

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-16سـتـایـش بـهـــــار

  بهاری را ستایم من که ازمرگ درامان باشد نریزد خون درایامش حریم روح وجان باشد مسلمان را کند تکفیر به کافر دین بار آرد به مسجد می خورد مردم به میخانه انار آرد بهاری را ست

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-08غــــــــــزال

  وزیدی گر صبا سویش، بگو ازمن غزالم را بآن آهوی خوش رفتار، بآن صاحب جمالم را چرا دیریست نمی گیرد،خبرازوضع حال من غمینم ساخت فراق او ،گرفت ازمن مجالم را به گلباغ خیالات

  بیشتر ببینید
 • 2015-02-23اشــرفـــــا

  اشرفا از من نصیحت ،چون سلف رفتار نکن آنچه کرزی کرد ورفت و تواورا تکرار نکن طالبانِ جاهل هستند  ،د شمن جانی خلق بهر سهمش در حکومت، بیشتراصرارنکن گه مخالف گفت کرزی ،گه

  بیشتر ببینید
 • 2015-02-21ذات پــــــــــــــاک

  او مرا پیدا نمود ومن اورا گم کرده ام  تونپرس ازبهرچه ،یاکه چراگم کرده ام درستیزِعقل وایمان،اوزمن دوری گرفت ازعدم ،هستم ،نمود و دربقا گم کرده ام عقل گفت از وی بُبُر،

  بیشتر ببینید
 • 2015-02-07جـــــان سـتـــــا

  ای که پیدا گشتی، روزی، راز پنهانم بُدی در شبِ تاریک یلدا، نور چشمانم بُدی آسمان دوراست زدستم،نیست پایم درزمین حسرتا آن روزها که ، نردِ کیهانم بُدی دَورِگردون بی وفا

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-17اشــــــــک

  گریه ای چشمان من ،ازشعله های اندرون  شمع اگر روشن نگردد، اشک اوناید برون ماه رخسار خنده برلب ،رفت بسوی دیگری حُبِ وی بر دیگران ، شد مایۀ عشق فزون نی توانِ سیم دارم ،

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-05به ما چه از زبان تیم کرزی

  جهالت در وطن باشد ،بما چه حاکمان قبر کن باشد ،بما چه اگرآن باغ که جای ما دراونیست پر از زاغ وزغن باشد ،بما چه گذشت دَور میوه چیدن هایمان کنون آنجا لجن باشد ،بما چه درآن

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27ببخـشـید

  هرآنچیزیکه من خوردم ببخشید وآن چیزی که من بردم ببخشید نمیگویم عدالت پیشه بودم اگر اندک خطا کردم ببخشید اگر چندی سزاوارِ جزایم بپاس صورتِ زردم ببخشید چنان غرق فسا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27زنــــــــــدگی دیگر

  ناهید ما سوی آسمان سر کشید  جامۀ عشق ِ زُحل در بر کشید ره بسوی اوج ِعرفان کرد ورفت جان را تسلیم جانان کرد ورفت رفت ناهید لیکن ازخودنام ماند نام نیک بر لوحه ای ایام ما

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27مــــــــــــاضی

  محو حسن روی زیبایت شدم عاشق اندر چشم شهلایت شدم تا رسم در ساحلِ آغوش گرم بی مهابا غرق دریایت شدم تاکه تو دورم ناندازی زخود بندِ زلفِ مِهر افزایت شدم زندگی ماضی بُو

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27چــــــــــه باید کرد

  دیار ما عجایب سرزمین است همیشه در عزا وماتمین است برای غارت ِ هستی و بودش زشاهان تاگدایان درکمین است زدست ما نیاید هیچ کاری زخود هرگز نداریم اختیاری جهان خواران د

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27یــــه یاد غزلسرای سنت شکن

  الا ای مادر دُر دانه رفتی زبین ما چو یک پروانه رفتی شکستی قفل زندان جهالت ولی درپا هنوززولانه،رفتی چه شوری را بپا کردی درعالم دریغا که خودت عجزانه رفتی بنازم غیرت

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27ننگ آفــــــــــرین

  آن غلام ِ مُجد باز هم سر کشید با سیا یکجا به ما خنجر کشید شعراوخواندم به بارق گفته است تا هنوز هم آنچنان آشفته است گاه به سندان میزند گاهی به سنگ گوئیا جنرالی است رفت

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27راز گــــــــــردون

  ای که یادت خامۀ شعرم شده شعرمن در بین خامه گُم شده بیش ازین دوری مکن نا مهربان چون دلم درهجر تومغموم شده آن تبسم های تو آید به یاد خنده های قهقه ات موهوم شده گاه ،گا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27آب خـیــــــــره

  آب خیره، صید ماهی ،مدعای کرزی است منشاء جنگ وجدل ها، زیر پای کرزی است از کتابت تا به شاهی ،هرمقام باید فروخت قیمت هرپست آن با نرخ ونوای کرزی است روزی از روزها فتدگر

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27کیستی تـــــــــــــو؟

  بیاد آور شرر افگن،درین عمرت چه ها کردی گهی خدمت به آی اس آی،گهی هم برسیا کردی جهان تو پراز نیرنگ، خُمِ شُربت پر از گندآب  نه از وجدان شرمیدی، نه از مردم حیا کردی به آ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27محـــــــــــدث

  الا ای پرشکم از مغز خالی نمی دانم که داری تو چه حالی احادیث از شکم بیرون آری کنی عرضه چو دوکان بقالی خریداران همه از یک قماش اند زملک ما تا بنگال وسومالی زعلم حال پس

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27صـــــــدای دیگر

  با خودت بیگانه هستی،آشنای دیگری  قِط قُطت افغانی و تخمت بجای دیگری گهی شیری،گهی هم، مظلوم نمائی میکنی خنجربه دلها میزنی، بوسه به پای دیگری درنگاه مردم ما،یک اسیری

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27مــــــــــن آذرم

  من آذرم،من آذرم،پرپرشده بال وپرم ترکم نمودبابا مرا،گشتم جدا ازمادرم غیرازخدای مهربان،هیچ کس ندارم درجهان لالا زپیشم رفته است،در جستجوی خواهرم برگم فتاده درزمین

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27دعـــــــــــــــای خواب

  خوشا خوابی دیارم را ببینم جوان گردم نگارم را ببینم به روی ماه گون ِ بی بدیلش شمع شب های تارم را ببینم زنم بوسه به رخساردل افروز نشاط ازروز گارم را ببینم بپیچانم به

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27امــــــــــــر کشتار

      باز جسم فاریابم خون شد  جاده های میمنه گلگون شد بر برادر بازاو دستورداد امرکُشت با انتحارِکور داد باز مادرآه و ناله سر کشید بازخواهرمرده رادربرکشید بازچندی

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27فریاد زن

  دستم بگیر وزخمی بی بال وپر منم سرتا به پا نشسته، بکامِ شرر منم تقدیر من به رنگ اسارت رقم مزن زین سرنوشت تیره ،بسی در بدر منم کُنجی فتاده ام، زغم روزگار شوم درسینه دا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27ای خـــــــــــــدا

  دی در کنر پیچیده بود، وای وای دیگری باز مادر سر کشیده ، زجه های دیگری تا بکی خون می ستاند ،این جهاد لعنتی  غیر ملک ما ندارد ،جای پای دیگری؟ پس بگیراین تحفه راای خداا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27رجـــــوع

  ای خدا! بالم بده، پرواز می خواهد دلم منصرف از آخرت، آغازمی خواهد دلم جنگ وظلمت ختم کن درمیهن خونین من گرخدایی ،ازتو یک اعجازمی خواهد دلم تا بکی من بنگرم ،اندر جبینِ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27بــــــــاور نما

  سینۀ ویرانه دارم ،جای دل ویرانه نیست زین سبب دلبرگرفت، دل کنون درخانه نیست گرچه در اطراف شمع ،می تپد جان میدهد لیک شمع را درنهایت صاحبش پروانه نیست فکر سرقتِ بر سرم

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27تـصـور کــــــن

  خالق کون ومکانِ چیره دست عجب یک جنگلی را آفریدست زمانیکه زمینش را جدا کرد نفوسش را بحال خود رها کرد به نیک و زشت آن کاری ندارد ولو آنکه در آنجا سنگ ببارد درین جنگل ن

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27بپــــــا خیز

  وطن دردست مشتی کاسه لیس است یکی معاون دیگر سارق رئیس است رهبرانش در بغل سنگ دارد به هر قریه ملای لنگ دارد شارعانِ شرع ،شمشیر میزنند عارفانش قبر عرفان می کنند شاعرا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27دیــــــدگاه ها در مورد وطن

    از دیدگاه آغای کرزی   وطن یعــنی متاع پر فــروشی  که بازارش بود پرجنب وجوشی  وطن یعنی ملت را پوست کردن  وپوستش را فدای دوست کردن  وطن یعنی به هر کنج انفجاری  نه با

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27بس کنیـد

  شرم تان باد حاکمان بی کفایت، بس کنید بس کنید ای غاصبان بی عنایت ،بس کنید این چه ظلم است برسراین ملت غربت زده  ظلم کمتر ای شقی ها،این شقاوت بس کنید ای لئیمان! تابکی چو

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27یــــــــــــــــــــاد پ

    پدری که نمیتوانم را در چشمانش زیاد دیدم ولی از زبانش هرگز نشنیدم.  پدری که پول تداوی مریضی خویش را توشۀ سفرمن به سوی تحصیل کرد وخود باآن مریضی داعی اجل را لبیک گفت:

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27به مـهـــــــــدی شما قسم

  به ذات کبریا قسم ، که امضایش نخواهم کرد  بروح شاه شجاع قسم، که امضا یش نخواهم کرد بگو ازمن به روحانی ،کند بیشتر حقوقم را به مهدی شما قسم که امضایش نخواهم کرد نمی ترس

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27قـلـــــم خواه

  نه درهم ازعرب گیرم ،نه کلدارازعجم خواهم بتو ای میهن رنجور ، دلی فارغ زغم خواهم به چشمم سرمه میسازم زخاک کوه وصحرایت زهرمهدِ دیگرای مهد ، ترا من بی رقم خواهم سرم بر د

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27لالـــــــــه زار من چه شد؟

  شانه ام خالی زهستی،کوله بار من چه شد غم بجانم آتش افروخت،غمگسارمن چه شد هرطرف بینم شغالان،دشمنی سرداده اند آن راد مردان دوستان بی شمارمن چه شد بوستان آرزو را، باد

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27رویـــــــــــــا

      می خواهم همچو یک طوفان سرکش عاصی باشم وفرخاشگر آب در مجمر بریزم نابودش کنم اخگر بی هراس از فلک ساز فرود آورم آسمان را  برزمین ویران سازم زمین را تا بگویندم آفرین

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27غـیـــــابت

  دیریست غایبی تو، در انتظار نشستم تا رَسَم بر آرزو ،ازخویشتن برَستم افتاده ام چو زاهد، درعزلت وخموشی احوال زارم ببین،کی بودم و کی هستم چشمۀ آرزوئی ،سر منشأ خیالات ت

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27یــــــــــــــــاد شهید

    با اقتباس از یاداشتهای محترم جنرال محمد نبی عظیمی تحت عنوان  «من وآن مرد مؤقر!!» کجائید ای شهیدان وطن خواه وطن خواهان بادرد وکفن خواه کجائید! ای نفس ازتن کشیده کج

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27افـسر تــــــخم فروش

  بنازم همت ات، ای مرد میهن چنین آشفته حالی از درد میهن زمانت بودعجب دوران نابی گذشت، دیگر نمیآید به خوابی ایا ای مرد، که باخودعهد بستی نه دزدی و نه قفلی را شکستی نه

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27ببـخـشیدم خدا را

  حزین گشتم، چنین گفتم خدارا چرا ای رب یتیم کردی تو مارا به شیر خواری زمن مادر گرفتی به تعقیبش بزرگ خواهر گرفتی مرا ماندی در آغوش پدر جان  همی گریم به پشت لقمه ای نان

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27نمــــــاد گُــــــل

  کویرم من وآب نیل تو باشی چراگاهِ غزالِ دل تو باشی چوپروانه به گردت پربسوزم شمع تابان هر محفل تو باشی به وصف توغزل خوانم چوبلبل به بوستانم، زهی سنبل تو باشی نیندیشم

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27حیــــف می

  حسرتاآن شور و شوق نوجوانی هاگذشت بلبل ازباغم پرید ونغمه خوانی هاگذشت همچو فرهاد پتک برکوه میزدم اما کنون از حریم عشق شیرین پاسبانی ها گذشت نمی یافتم خویش را اندر

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27شنـیـــــدم

  شنیدم از وطن چیزی شنیدم قصه های غم انگیز ی شنیدم شنیدم مادران فرزند خود را فروشند چون متاع، دلبند خودرا شنیدم که گدا، در زیر باران کتک میخورد سرتقسم زیاران شنیدم ط

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27نمـــی دانم چه خواهد شد

    پس از چندی  غرور ملتی را  ستون قدرتی را  چنان باآتش خمپاره ها  به خاکستر مبدل ساخت ویا شاید  هزاران مرد به خون غلطد هزاران طفل خون گرید هزاران زن زبون گردد سوالی نی

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27نــــــــــــالۀ زن

      خواستم بنویسم  قلمم را شکستند خواستم بسرایم  حنجره ام را بستند اینها کی هستند؟ خواستم پرواز کنم در دیار دیگری  با چنگ ونی آغاز کنم  بر مزار دیگری واما برآشیانم

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27خـــــــــــــدا اینجاست

    خدا را تو نخواهی یافت نه در مسجد،نه در کعبه نه درتسبیح،نه در توبه مصلی را به زیر افگن سکوت روزه را بشکن نصیحت میکنم، زینهار قدم در خانه اش مگذار خدارا تو نخواهی یاف

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27ما وکیلیم ما وکیل

    حمله بر ما کم کنید ای مردم خوار وذلیل  ما وکیلیم ،ما وکیل  گر نبودیم در حمایت از شما، می بُرد سیل  ما وکیلیم ما وکیل  فرزند این خاک هستیم ، سمبولی ازایمانیم  شکر ما

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27شِکــــــــــــــــــوَه

    از غمت ای میهنم، نالم چو بلبل در قفس گوش هاراکرنموده، ناله ام همچون جرس ازنبودعدل وانصاف درحریم خاک پاک در فلک پیچید فغانم،کو درآنجا دادرس؟  سالها است ابرهایت جا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27چـــــــــــه باید کرد

  چرایاران! دیار ما چنین است؟ چه ماتم برسراین سرزمین است فصول آن بهاری را نبیند زمینش سبزه زاری را نبیند وکوهایش همه آتش فشانند گرحق جویی ترابرکوه کشانند به طفل آمو

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27سنـت شکــن

  دیوانه ام ،دیوانه ام ،دیوانۀ چشمان تو ازعقل وخویش دورم نمود،لعل لب خندان تو گربشنود نام ترا ،دل از قفس بیرون شود عالم شده حیران دل ،لیکن دلم حیران تو در بندحسن وجما

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27دروغ اســـــــــــــــــت

  به اقتباس از شعر محترم باری جهانی ( دمور وصبت او نصیحت) ببخش ای مادرم قربان نامت خدا حافظ الی روز قیامت ترک کنم من این جهان راباخودم میفرستم کافران را در عدم مراامش

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27بت دلخــــواه

  گرنگارنا مهربان باشد ،نمی خواهیم دل زاو اندر فغان باشد ،نمی خواهیم لاله روید،یاسمن یا نرگسی درباغ عشق منتی از باغـــبان باشد ،نمی خــواهیم ده ما با کدخــدایان پاس

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27خـــــسته ام

  زنیرنگ جهان داری خسته ام  زنرخ روز بازاری خسته ام نسیه برمن بود،نقدینه برخصم زاعــطای کــردگاری خسته ام جهل وظلمت فکرماراتیره ساخت از آئین دین مداری خسته ام تحمل

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27مـــــــــــــــرغ هما

  خرشید آسمانی،آن نور جاودانی خلوتگه ام میتابید والله اویک زمانی مرا نبینداکنون،دوری گزیند اکنون از باغ رقیبانم ،میوه بچیند اکنون محروم زعطرعودش،نابینا ام زدودش پ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27مـن ز نسل دیگرم

  گرچه دورم از وطن، لیکن برایش سنگرم دوستان را خاک پا و دشمنان را خنجرم من نه آنم آنچه خواهی برشمارم وصف تو تو زنسل جنگ وچوری، من زنسل دیگرم مثل پروانه بگردم شام وسحر

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27جـغـــــــــــــــد ها

      خواب دیدم که جغد ها خوابیده و زغن ها کوچیده اند پروانه ها به مهمانی آتش امده و شمع ها دوباره روشن شده اند باغ دارد طراوت خویش را دوباره میابد وقناری ها درباغ برمی

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27بگـــــــــــــــــــــــ

  جفاکاران دهربا توچه کردند بگوای میهنم هرآنچه کردند ای خاک غم، ای مهد ماتم! ای اسیر جهالت!  دردت را باما تقسیم کن دیگر خاموش مباش ،بگو هرآنچه که بر سرت آمده بگو ای مام

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27از مـــن وطن دزدیده اند

  من را زمن دزدیده اند جان را زتن دزدیده اند عقل وشعور خویش را  از خــویشتن دزدیده اند قوم به ظاهر بت شکن  از بت کفـن دزدیده اند بلبل زخوانش باز ماند گل ازچمن دزدیده

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27دیگران را شاد کن

  ای آشنای بیوفا گاهی زمن هم یاد کن یاکه خود ازمن رهان، یا مرا آزاد کن یا هوای درد من، برسربپرور گاه گاه یا مرا از خود بران و برسرم فریاد کن یا که برزخم دلم مرحم گذاراز

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27گـــــــــــــرگ مکار

    گوسفندی را ببین که گله بانی میکند همچوچوپان درچراگاه میزبانی میکند هرزمان خواست می درد یک گوسفند دیگری اینچـــنین با نوع خـود نا مهربانی میکند گربپرســــی گوس

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27صــــــرف بشما

      من هشتم مارچ را صرف به شما... تبریک میگویم ای مادران مهربان که آغوش گرم خویش را  آسایشگاه ساختید و تا ما زنده بمانیم وشما جان باختید،  نه به آن زنهای زن ستیز که در ک

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27آذیـــــن خر

  درخت باغ میهن را بی ثمرکرده فساد باغبان بالهوس را،کـوروکرکرده فسـاد ملـتٍ پا برهــنه، در جستجوی لقـمه نان خـانۀ دزدان را پرسـیم وزر کرده فسـاد در پیکر جُهال ببیـن

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27غــلـــــــط

  درطفولیت بگوشم، خوانده شد آذان،غلط بعد درس داد با خشونت،ملای نادان،غلط با غلط آغاز نمودیم، بی خبر ازاصل دین امرغلط، احکام غلط ،ره غلط،ایمان غلط گر بوداسلام چنین،ک

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-22تکـــــرار

  طالب آمد، کردۀ، اَشرَار کرد اَقتَلُو را مثل او ،تکرار کرد گرسلف کشتار،درخلوت نمود لیکن اودرکوچه وبازارکرد بجای گل درچمن آتش افروخت بَهرِخوشیی سیا ،هرکار کرد آنقد

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-17_انتظار

  از شربت لعلِ لبت،ده، درد من درمان شود یا ابرو را خنجر بساز ،تا مردنم آسان شود چون لالۀ تشنه لبان، از باد صحرا بی امان چشمم بسوی آسمان، خواهم کمی باران شود  عمق دریااس

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-14ربنا

  می ستیزم باتو چندیست ربنا چونکه رحمت برنمی آید به ما سالها است قهر تو طغیان شده ازهجومش ملک ما ویران شده بر گماشتی رهبران شوم را می فریبند مردمِ مظلوم را سربُرند وتن

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-08شب یلدا

  نمود افلاک،نصیب ما، شبِ تاریک  یلدا را کنون جهل است وتاریکی ،نمی دانیم فردا را همه اعمال اجدادم، به دَورِ نیک می چرخید  هجوم آورد تازی ها، ربود ازما اهورا را نگون سا

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-25چه می خواهید؟

  درین مدت به ملک ما چه هاشد سیاه بود روزگار ما، سیاه شد گروهی رفت ،گروهِ دیگر آمد برفت آن کور بجای او کر آمد چپن گم شد، پتو دور کمر گشت بجای قره قل،لنگی به سر گشت بدوخت

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-13نادان

  نشناختم خویش را،ازخویش گریزانم آمده بودم ازهیچ، بسوی هیچ روانم فهم من از زندگی،نادانی و لاادریست معنی بیانم را ، خود نیز نمی دانم هرچه بگوید ناصح، برنمیگردم ازره

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-11خزان زندگانی

  دوچشمان خمارش یادم آید نگاه معنی دارش یادم آید اگرچندی سوالم درخفا بود جوابِ آشکارش  یادم آید نگارم بودچون درختی استوار شاخه ای میوه بارش یادم آید چه گیسویی پریش

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-04بت خانه

    دیریست ازخویشتن، بیگانه شده این دل ازدوریِ آن دلبر، دیوانه شده این دل روزدرحسرت دیدار،شبها به خواب بیند به یاد آن افسونگر ،افسانه شده این دل از دیر ومسجد گذشت،به

  بیشتر ببینید
 • 2014-10-24من کافرم

  الوداعی گربگویم، آب پاشید برسرم تا بروید لاله ها یی ،از دلِ خاکسترم  حین تدفینم نمائید دوستان رقص سما راه نیابد «داعشی ها» درکنارِ پیکرم قال وقل رابس نموده، یارانم

  بیشتر ببینید
 • 2014-10-19نشناختی

  زآتش سود جستی ودود را نشناختی زعنبرتاج ساختی وعود را نشناختی   سرودعبدمیخوانی، نمیدانی برای کی به الحمد آشنائی ومحمود را نشناختی سراپا پرتخطی بود رهی راکه توپیمود

  بیشتر ببینید
 • 2014-10-19خبر آمد ز ارگ ِ پادشاهی

  خبر آمد ز ارگ ِ پادشاهی غنی کرده به آشپزنیم نگاهی بگفته پخت وپز را کم بسازید به مهمان شوروا شلغم بسازید به تره خیل ما دیگر پلو نیست به یابوها وخرها کاه وجو نیست  شنید

  بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه