مجلات و کتب

محمد سرور انوری غوری

sghory@jame-ghor.com

00934054450

 • 2018-11-11منافع ملی افغانستان

  با درنظرداشت اصول مندرج درقانون اساسی افغانستان و اولویت های شرایط امروزی میتوان منافع و ارزشهای آتی را به حیث منافع ملی افغانستان تشخیص نمود: امنیت رفاه ,اسایش ور

  بیشتر ببینید
 • 2018-11-06فساد:

  فساد یک پدیده شوم وضد بشری است که درطول تاریخ به اشکال وشیوه های مختلف دامنگیر جوامع بشری گردیده وهمچنان یکی ازمهم ترین عوامل بدبختی وعقب مانی اجتماعی بوده ، صدمات و

  بیشتر ببینید
 • 2018-11-05تهدید های احتمالی که می توا

    هانس مورگینتا ومتعقداست منافع ملی ممکن است به چهارطریق ذیل مورد تهدید قراربگیرد : 1- بوسیله افراد داخلی(افرادیکه دارای ایدیالوژی واعتقادات سیاسی مخالف باایدیالو

  بیشتر ببینید
 • 2018-10-11منافع اختلاف زا:

  عبارت ازهمان منافع است که درقبال یک موضوع یا حالت بین دویا چندین دولت اختلاف نظر وجود میداشته باشند اما آنقدر جدی نمی باشد وسبب تنشها نمی گردد . منافع اختلاف زا رامیت

  بیشتر ببینید
 • 2018-09-18اهمیت اب واتامین امنیت ان:

  ازآنجایکه آب بعدازاکسیجن ماده حیاتی برای عالم ذیروح دارای ارزش فوق العاده میباشد. باکثرت روزافزون نفوس وبا درنظرداشت تکامل وتوسعه زراعت ، صنایع وتکنالوژی مدرن درج

  بیشتر ببینید
 • 2018-09-12عوامل باز دارنده فساد (راه ه

  اگرچه راه های جلوگیری از فساد نظر به ساختار اجتماعی اقتصادی ومذ هبی جوامع مختلف تفاوت دارد ولی در جوامع اسلامی اصل مهم : اصل محاسبه در دادگاه الهی است . ایجاد نظام

  بیشتر ببینید
 • 2018-09-04چرا جنگ اتفاق می افتد ؟

    همانطور که گفتیم , جنگ پیش ازهرچیز دیگربه خشونت گرایدن رابطه طبیعی میان انسانها ست هرگاه از رابطه های طبیعی سخن میگوئیم به معنای انست که, این رابطه ها جزءضروری

  بیشتر ببینید
 • 2018-09-01جزیات قرارداد اب دریای هلمن

  محمد موسی شفیق صدراعظم وقت افغانستان ودولت ایران درسال 1351ومارچ 1973 طی یک معاهده ودو پروتوکول به امضارسید .   به اساس این معاهده حقآبه ایران عبارت است:      ازمجوع

  بیشتر ببینید
 • 2018-08-29منافع ملی ازنظر دولتهای مخت

  بعنوان مثال: درجنب سایر مولفه های منافع ملی ,تامین صلح وامنیت در اولویت منافع ملی افغانستان قرار دارد. درجنب سایر مولفه های منافع ملی ,ممکن حفظ ویکپارچگی کشوردراولو

  بیشتر ببینید
 • 2018-07-25اب و اهمیت ان::

    ازآنجایکه آب را ماده حیات بخش عالم زیروح وخلقت بی همتا درطبیعت میدانیم که سیررشد وتکامل جهان درکره خاکی زمین مربوط ومنوط به آب میباشد وبدون آن نمیتوان ازعالم زیرو

  بیشتر ببینید
 • 2018-07-22حمایت و پشتبانی ازکاندیدات

   زمانیکه کمیسیون انتخابات تصمیم گرفتند تا نامزدان احتمالی کاندیدان ولسی جرگه خود را نامزد نمایند تعداد ازغوری تباران مقیم کابل خود را نامزد نمودند. زمانیکه خبر شن

  بیشتر ببینید
 • 2018-07-17ابعاد امنیت انسانی را باید

    امنیت فردی , امنیت سیاسی, امنیت اجتماعی, امنیت اقتصادی,امنیت غذایی, امنیت محیط زیست, امنیت صحی وامنیت ارتباطات. بنا بر داشتن معلومات کافی خواننده گان محترم درمورد

  بیشتر ببینید
 • 2018-07-08عــوامل تهدیدکننده امنیت م

  - جنگهای بین المللی. - تحریمهای اقتصادی. - بحرانهای سیاسی منطقه یی وفرامنطقه یی. - حوادث وافات طبیعی. - شیوع بیماریهای گوناگون. - انقلابات وشورشها. - درگیریهای قومی. - بحر

  بیشتر ببینید
 • 2018-07-01فساد سیاسی:

       این نوع فساد درعرصه های بزرگ سیاسی جامعه صورت میگیرد و درحقیقت این نوع فساد مادر وعامل تمام مولفه های فساد درجامعه میباشد . این شکل ازفساد درسطوح بالا بوده که میت

  بیشتر ببینید
 • 2018-06-24رشوت:

  درماده 254 قانون جزا افغانستان چنین ذکر گردیده است : هرموظف خدمات عامه که به مقصد اجرا , امتناع یا اخلال وظیفه ی که به آن مکلف باشد ؛ به اسم خود یا شخص دیگری پول نقد ,جنس

  بیشتر ببینید
 • 2018-06-10اهمیت افغانستان در معادلات

  درگام نخست موقعیت جیوپالتیک وجیوایکنومیک این سرزمین است که سبب میشود تا افعانستان اززمان ها درشعاع تحولات استراتیژیک جهانی وبازیهای بزرگ سیاسی نظامی قدرت های جها

  بیشتر ببینید
 • 2018-05-30عــــوامل جنگ :

  هرجنگ ممکن عوامل متعدد داشته باشد که تا حدود زیادی منحصر به فرد نیز میباشد .ازین رو نمیتوان به ساده گی عوامل جنگ ها را مشخص نمود . جنگ یک پدیده اجتماعی تاریخی است وهدف

  بیشتر ببینید
 • 2018-05-28چرا جنگ اتفاق می افتد:

  چنانکه میدانیم جنگ همزاد اولیه بشراست ودرطول تاریخ پابه پای امده است . قسمت اعظم تاریخ بشر را تاریخ جنگ بشرتشکیل میدهد .  همانطورکه گفتیم , جنگ پیش ازهر چیزدیگربه خش

  بیشتر ببینید
 • 2018-05-20مکلفیت های نظام های سیاسی د

    هرنظام سیاسی براساس موقعیت تاریخی وجغرافیایی وامکانات مادی ومعنوی کشور خود برای نیل به منافع ملی باید: - امکانات نظامی کافی ومتناسب با موقعیت واهداف ملی. - دستگاه

  بیشتر ببینید
 • 2018-05-06در علوم سیاسی و حقوق منافع م

  باتوجه به اینکه دراکثرکشورها اقوام وملیت های متعددومختلف زندگی می نمایند، فلـهذادریک کشورواحدنیزمیتواند دیدگاه های مختلف راجع به منافع ملی وجودداشته باشد.مضاف ب

  بیشتر ببینید
 • 2018-04-26بزرگان علم و فرهنگ را دروبس

  بنده نوشته های عالمانه و فرهنگی هر یکی شما را که با یک عالم زحمت ورنج تهیه وبخاطر روشن شدم اذهان عامه بدست نشرمی سپارید علیحده مورد مطالعه قرار داده ومیدهم.نظر به مح

  بیشتر ببینید
 • 2018-04-23جهان بینی:

  مقد مه: یک مسلک ویک فلسفه زندگی خواه نا خواه بر نوع اعتقا د وبینش وارزیا بی در باره هستی وبر یک نوع تفسیروتحلیل از جها ن مبتنی است . نو ع بر داشت وطرز تفکر که یک مکتب در

  بیشتر ببینید
 • 2018-04-18فساد اجتماعی:

    این نوع فساد درسطوح مختلف جامعه صورت میگیرد وباعث عدم تطبیق مقررات وقوانین دولتی ,فجایع, جنایات , دزدی , قتل ,سرقت ,قطاع الطریقی ,قاچاق سلاح ,کشت ,زرع وترافیک موادمخ

  بیشتر ببینید
 • 2018-04-17تاریخچه مختصر راه ابریشم:

  مبارزه با مواد مخدر: جلوگیری ومهارساختن موادمخدر به یک مبارزه جدی وصادقانه ضرورت دارد؛ حکومتداری ضعيف در افغانستان همراه با خشونت و فقر شايع در کشوربه صنعت نا مشرو

  بیشتر ببینید
 • 2017-12-06عوامل باز دارنده فساد(راه ه

    اگرچه راه های جلوگیری از فساد نظر به ساختار اجتماعی اقتصادی ومذ هبی جوامع مختلف تفاوت دارد ولی در جوامع اسلامی اصل مهم است : •         اصل محاسبه در دادگاه الهی

  بیشتر ببینید
 • 2017-12-06عوامل جنگ :

    هرجنگ ممکن عوامل متعدد داشته باشد که تا حدود زیادی منحصر به فرد نیز میباشد .ازین رو نمیتوان به ساده گی عوامل جنگ ها را مشخص نمود . جنگ یک پدیده اجتماعی تاریخی است و

  بیشتر ببینید
 • 2017-12-04فساد اداری:

  ارتکاب اعمال ذیل ازجانب کارمندان دولتی ویا سایر مراجع مندرج ماده 7 قانون نظارت برتطبق ستراتیژی علیه فساد اداری ؛  فساداداری پنداشته میشود: 1- اخذ رشوت. 2- اختلاس . 3-

  بیشتر ببینید
 • 2017-11-19اصطلاحات حقوقی!

   حق :-      عبارت ازامتیا ز که توسط قانون برای شخص داده شده است ودیگران مکلف به رعایت ان میباشد . انواع حقوق  :- حقوق به سه بخش تقسیم شده   . 1- حقوق مدنی :- حقوق است که

  بیشتر ببینید
 • 2017-11-13مهمترین منابع آبی افغانستا

    - آب‌های چاه ، چشمه‌ها . - آبهای بارنده گی از قبیل باران برف ژاله وغیره . - آبهای سطحی جوی‌ها، دریاچه‌ها، دریاها . - بندها ، حوضهای طبیعی و مصنوعی . - یخچالهای کوها

  بیشتر ببینید
 • 2017-11-08چهارمنفعت ملی نخستین:

  1 - تأمین حاکمیت ملی. 2- حفظ استقلال، دفاع از تمامیت ارضی، حراست ازسرحدات، و دفاع ازحریم فضائی. 3- حفاظت ارزشهای اسلامی وملی. 4- تأمین وحدت ملی. ازجمله منافعی اند که حی

  بیشتر ببینید
 • 2017-11-05نقش آب در معماري;

  نقش آب در شکل گیری نخستین زیستگاه های انسانی پاسخی است به یک نیاز زیستی. اما وقتی فراتر از یکنیاز، خانه سازی و بنای مجموعه های مسکونی بار فرهنگی می گیرد، معماری پدید

  بیشتر ببینید
 • 2017-10-28چالش های مدیریت عمومی ضد ار

  - عدم موجودیت شعبات مناسب کاری. - خدمتی بودن پرسونل این مدیریت به ادارات داخل وخارج ازسرمفتشیت. - نبود پرسونل شفافیت درترکیب گروپ های تفتیش. - عدم دسترسی به گزارشات م

  بیشتر ببینید
 • 2017-10-28جهت جلو گیری و ازبین بحران

  - همه گروه هائیکه درقدرت سهیم اند نمایندگان بادانش ،صادق روشنفکروشایسته ی خودرا در ادارات دولت بگمارند تا درمسائل اجتماعی وحل پرابلم ها آگانه ومسئولانه برخورد صور

  بیشتر ببینید
 • 2017-05-23پنج نوع حکومت از نظر افلاطو

  1. حکومت فلاسفه، که در آن اداره ي جامعه به عهده ي يک يا چند فيلسوف است و به دليل حکمت و عدالتي که دارند، از روي عدل و انصاف عمل مي کنند و حقوق همه ي اقشار مردم را تأمين م

  بیشتر ببینید
 • 2017-05-23معرفت سیاسی اولیه:

  معرفت سیاسی ابتدایی در اولین لحظه های خود آگاهی انسان از استقلال و فردیت خودش در برابر دیگران بوجود میاید وقتی انسان وارد مناسبات اجتماعی میشود برای نخستین بار یاد

  بیشتر ببینید
 • 2017-05-18آب واهمیت اقتصادی آن:

      تاجایکه میتوان گفت اقتصتاد کشور ها بر منابع طبعی آنها استوار بوده ونقش تعین کننده ای را در اقتصاد کشور بازی میکند همین گونه منابع آبی اعم از آبهای سطحی ، زیر زمی

  بیشتر ببینید
 • 2017-05-15امنیت جهانی راه ابریشم:

  - ترقی و شگوفانی تجارت و توسعه مواصلات در سایه امنیت و ثبات سیاسی امکان پذیر است. در زمان کوشانی ها قرن اول و دوم میلادی روابط خوبی که با دولت های بزرگ شرق وغرب داشتند

  بیشتر ببینید
 • 2017-05-10نان پیش و ناتوان ها در عقبش:

  طفل ُبودم خوب بیاد دارم زمانیکه طفل خانواده راه رفتن را یاد میگرفت، نان تابه گی را مادرش می پُخت نانپختخ شده بشکل گرد بود و هر دورویش با هم تفاوت نداشت، اعضای خانواده

  بیشتر ببینید
 • 2017-05-07انواع دیپلماسی وروابط بین ا

  - دیپلماسی سنتی. - دیپلماسی بین دو جنگ جهانی. - دیپلماسی جنگ سرد. - دیپلماسی نوین. شما بهترمیدانید که هرکدام ازدیپلماسی های فوق الذکرمفاهیم خاص خودش را دارا میباشد. صرف

  بیشتر ببینید
 • 2017-05-04امنیت اجتماعی:

  عبارت ازمصونیت اجتماعی یک ملت میباشد.تامین عدالت اجتماعی ،حاکمیت قانون یکسان بالای همه،تقسیم عادلانه نعمات مادی،تحکیم وحدت ملی ،داشتن رفاه وسعادت برای تمام مردم ج

  بیشتر ببینید
 • 2017-05-01فواِید اراضی کوهسار:

  1-بهترین ذخیره یخچالها . 2-مرکز آبهای سطحی وزیر زمینی. 3-مرکز چراگاه های حیوانات. 4- ذخیره خوب علوفه حیوانی. 5-محل زیست مناسب برای حیوانات وپرنده گان وحشی واهلی. 6-بهترین م

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-25رشد و توسعه متوازن :-

   رشد وتوسعه متوازن مناسبات سیاسی ، اقتصادی ، کلتوری و فرهنگی جامعه یکی از شاخص های دیگر مولفه منافع ملی کشور میباشد . عدم رشد متوازن دریکی از بخش های فوق میتواند جامع

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-24گرفتن سوغات یا تحفه:

  درماده 254 قانون جزای افغانستان چنین تذکربعمل امده است : هرموظف خدمات عامه که به مقصد اجرا یا امتناع ویا اخلال وظیفه ای که به آن مکلف میباشد به اسم خود ویا شخص دیگری پو

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-12مفهوم امروزی اردوی ملی:

  مفهوم امروزی اردو مجموعه از امکانات،وسایل نظامی وافراد متشکل دریک سازمان حرفهء وتشکیلات دایمی دارای سلسله مراتبی که درقانون اساسی جایگاه وصلاحیت ونقش دفاعی تعریف

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-27نقش و اهمیت منابع آب در سکتو

  کشورهای که از نعمت رودخانه های جاری برخورداراند می توانند با ایجاد سد، صنعت تولید انرژی های مورد نیاز مردم خود را با قیمت مناسب تأمین کنند. تولید برق از نیروگاه های آ

  بیشتر ببینید
 • 2017-01-09سلاح ووسایل دشمن

  در این قسمت راجع به سلاح ووسایل دشمن معلومات ارایه میگردد. سلا ح  :  سلا ح خفیفه پیا د ه ، ها وا ن  60 و 82  ملی متر و  ضد تا نک (راكت اندازRPG 7 ) سيستم ارتبا طات   مخا بره ها

  بیشتر ببینید
 • 2017-01-01بخش از تیزس ام درمورد اهمیت

    مجموع ساحه جغرافیایی افغانستان (000223،65)هکتار است. - اراضی زراعتی (610000،9) هکتار. - ساحه تحت کشتزار آبی (454000 ,8)هکتار. - ساحه تحت للمی( 156000،1 ) هکتار.          

  بیشتر ببینید
 • 2016-12-25تاریخ نظامی افغانستان:

  برای اماده ساختن تاریخ نیروهای مسلح باید برالات وافزار جنگی ، ابدات ،رویداد های تاریخی ونوشته هایکه مدارک اصلی شمرده میشود،اتکا نمود. ولی متاسفانه چنین مدارک درکش

  بیشتر ببینید
 • 2016-12-21قوماندان:

  عبارت از شخصی است که بنابر فضیلت وبرتری رتبه و یا مقام رسمی اهلیت دانش علمی ومسلکی وتجارب عملی ایکه دارد مسوولیت ورهبری سالم یک کتله یا جزوتام های بزرگ قانونی به او س

  بیشتر ببینید
 • 2016-12-18بهلول دانا:

  بهلول دانا: هارون مجلسی آراسته بود و فيلسوفی از فلاسفهء يونان نيز درآن مجلس حضور داشت. بهلول و دو تن از يارانش وارد شدند. خردمند يونانی سخن می گفت درآن مجلس که ناگاه ب

  بیشتر ببینید
 • 2016-12-08شهید الحاج دگر جنرال محی ال

  شهید الحاج دگرجنرال محی الدین غوری یکی از شخصیت های بارزنیروهای امنیتی کشور بشمارمیرفت . شخصیت بودبا ایمان، تحصیل کرده،مسلکی پرتوان،شجیع،مادون نواز، دلسوز، صادق،

  بیشتر ببینید
 • 2016-12-07خصوصیات جغرافیایی اراضی کو

  1- از لحاظ جغرافیایی مناطق کوهستانی ساحاتی است که درتمام اوقات سال سرد بوده و کمترین اوقات درتا بستا ن نسبتا گرم میبا شد. 2- درتما م جریا ن سا ل اکثرا پو شید ه از برف  می

  بیشتر ببینید
 • 2016-09-28تعریف سخاوت :

   درسلسله اخلاق اسلامی دومین  بنیاد سخاوت است . به رضا ورغبت بزل مال و گذشتن  ازحقوق شخصی را سخاوت گویند. سخاوت اشکال مختلف دارد. یعنی مال خودرا به دیگران بخشش کردن وب

  بیشتر ببینید
 • 2016-09-27انــــــواع حقوق :

  حقوق به سه بخش تقسیم شده   . 1- حقوق مدنی :- حقوق است که زنده گی شخص را درحیات روزمره تنظیم مینماید مثلآ نکاح ، طلاق ،تصرف مالکانه در اعمال شخصی ، گشت وگذارآزادانه، حق ک

  بیشتر ببینید
 • 2016-08-02قواعد دسپلینی چرا برای اردو

  نظامیان ازاسلحه استفاده میکنند ، برای محاربه آمادگی میگیرند و جهت انجام فعالیت آماده میباشند .امنیت خود ومردم را تأمین میکنند .پرنسیپ صلاحیت ها امرمینماید که تمامی

  بیشتر ببینید
 • 2016-07-18تلفات ملكي هـــــا :

  تلفات ملکی ها يكی از مشكلات اساسي را در برابر نيروهاي مسلح كشورهايكه در جنگ هاي تعميلي  و داخلي قرار دارند تشكيل ميدهد، زيرا دشمنا ن وطن و مردم البسه محلي و فشار هاي

  بیشتر ببینید
 • 2016-07-10قــــومــانــــدان:

  عبارت از شخصی است که بنابر فضیلت وبرتری رتبه و یا مقام رسمی اهلیت دانش علمی ومسلکی وتجارب عملی ایکه دارد مسوولیت ورهبری سالم یک کتله یا جزوتام های بزرگ قانونی به او س

  بیشتر ببینید
 • 2016-07-03پیام تبریکی:

  قبل از قبل عید سعید فطر را بخدمت تک تک از هموطنان عزیزم تبریک گفته واز بارگاه ایزد متعال آرزومندم که با فامیلهای محترم شان بخوشی وشادمانی سپری نمایند.روزهای خوبی خوش

  بیشتر ببینید
 • 2016-07-02حــــــق :

        عبارت ازامتیا ز که توسط قانون برای شخص داده شده است ودیگران مکلف به رعایت آن میباشند . انواع حقوق  :- حقوق به سه بخش تقسیم شده . 1- حقوق مدنی :- حقوق است که زنده گی

  بیشتر ببینید
 • 2016-06-27دیموکراسی درنظام عسکری چه م

  عبارت ازحکومت مردمی ذریعه مردم برای مردم میباشد حقوق مردمی. حق مردم درانتخاب نوعیت ایشان ( اراده عمومی واکثریت ) ذریعه انتخابات ازاد ، درست وشفاف . حق مردم درانتخابات

  بیشتر ببینید
 • 2016-05-18سـاخـتــــار اراضـی .

  خریطه عبارت است از یک ورق که یک قسمت اراضی درآن واضیح و ترسیم میشود : سرک ها ، دریا ها ، قریه ها وهچنان تحرکات( پستی و بلندی) اراضی : دره ها ، تبه ها ، کوه ها. پروسیجر یا ط

  بیشتر ببینید
 • 2016-04-02ماموریت اصلی پولیس:

  1.      تنفیذ قانون، تأمین امن و نظم عامه، دفاع از حقوق اساسی و آزادی های شهروندان. 2.      کشف به موقع جرایم و گرفتاری مظنونین و مرتکبین مطابق احکام قانون. 3.      مح

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-29استفاده بهینــه از آب:

  تاجایکه میتوان گفت اقتصتاد کشورها بر منابع طبعی آنها استوار بوده ونقش تعین کننده ای را در اقتصاد کشور بازی میکند همین گونه منابع آبی اعم از آبهای سطحی ، زیر زمینی ، ج

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-26اخـــــــــلاق :

  اخلاق در اصل واژه  عربی است  که کلمه مفرد آن خلق  میباشد خلق  به معنای  خوی وعادت نیز آمده است، حضرت محمد (ص) میفرماید ، بعثت لا تمــم  مکا ر م ا لا خلا ق ( تـــــــر جم

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-22ظرفیت قابل دسترسی انرژی برق

  وضعیت موجوده ظرفیت (پوتانشیل) سالانه تولید انرژی های برق آبی ، آفتابی ، بادی و حرارتی در حوزه های دریایی کشور و استفاده از آن در حال حاضر: •          مجموع ظرفیت یا پوت

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-19پرنسيپ هاي تعليم و تربيه:

  از آ نجا یی که احضا رات رکن اساسی پیروزی فعا لیت محا ربوی را تشکیل مید هد واساس احضا رات محا ربوی را تعلیم و تربیه محا ربوی میسا زد ،که به این ترتیب  پرنسیپ های تعلیم و

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-16تـبــریـکـــــی ســـــال ن

  سال 1395 را از صمیم قلب برای همه مسولین محترم امور وبسایت جام جهانی غور، دست اندرکاران وی،خوانندگان ،بینندگان و نویسندگان محترم شان تبریک گفته واز خداوند(ج) تمنا دارم

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-14قواعد دسپلینی چرا برای اردو

  نظامیان ازاسلحه استفاده میکنند ، برای محاربه آمادگی میگیرند و جهت انجام فعالیت آماده میباشند .امنیت خود ومردم را تأمین میکنند .پرنسیپ صلاحیت ها امر مینماید که تمامی

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-09اصول اخلاقیات نظامی در دموک

  یک افسر باید مشکلات اصول اخلاقی را با استفاده از پروسه تصمیم گیری جدی حل نماید زیرابا استفاده ازاین پروسه میتوان راه حل رادریافت کرد که دارائی بلندترین منافع معنوی

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-06اهداف انکشافی هزاره سوم:

    1- امحای فقرشدید وگرسنگی. 2- دسترسی جهانی به تعلیمات ابتدایی. 3- ارتقای جندر وتوانمندسازی زنان. 4- کاهش مرگ ومیر اطفال. 5- بهبود وضع صحت مادران. 6- مجادله با ایدز، ملاریا

  بیشتر ببینید
 • 2016-02-29اندرزهاي ارزشمند لقمان به ف

  1- فرزندم هيچكس و هيچ چيز را با خداوند شريك مكن! 2- با پدر و مادرت بهترين رفتار را داشته باش! 3- بدان كه هيچ چيز از خداوند پنهان نمي ماند! 4- نماز را آنگونه كه شايسته است بپ

  بیشتر ببینید
 • 2016-02-23حــــــــــق :-

       عبارت ازامتیا ز که توسط قانون برای شخص داده شده است ودیگران مکلف به رعایت آن میباشد . انواع حقوق  :- حقوق به سه بخش تقسیم شده : 1- حقوق مدنی :- حقوق است که زنده گی شخص

  بیشتر ببینید
 • 2016-02-23سیستم آبیاری قبل از جنگ جار

  با تاسف باید گفت که افغانستان محاط به خشکه بوده ؛بارنده گی سالانه آن به اندازه کافی نبوده ؛ که زراعت کشور ما را از آبیاری مزارع وباغها وغیره ، شبکه های منظم آبیاری را

  بیشتر ببینید
 • 2016-01-03امـنــیـــــت:

  امنیت یکی از مهمترین کشش هاوانگیزه های انسانی است . این کشش با جوهر هستی انسان پیوند ناگسستنی دارد . انسانها دربراوردن نیازهای اولیه بایکدیگر واردمناسبات گوناگون ش

  بیشتر ببینید
 • 2015-12-30حفاظت سربــــــــــــــاز

  آگا هی افسران درخصو ص اهمیت مورال پرسونل واستفاده موثر آن بخا طرارتقای احضارت محاربوی و اجرای موفقا نه وظا یف محا ربوی . ازآنجایکه عده از دکتورین نظا می در این اواخر

  بیشتر ببینید
 • 2015-12-09ترور شصخیت هــــــــــای م

  درهر کشور ودر هر وقت وزمان جهت اطلاع رسانی های موثق ، شفاف ، بیطرف وسنجیده شده از طریق رسانه ها برای ملت شخصیت های آگاه وچیز فهم سیاسی ، اقتصادی واجتماعی موکلفیت دارن

  بیشتر ببینید
 • 2015-12-08جـنــــــــــگ:

  جنگ تعریف های متعدد ومتنوع داشته است . جنگ نیز مثل مقوله های دیگرفرهنگ بشری امروزازیک دید واحد تعریف نمیشود . ویک تعریف واحد ندارد. واژه جنگ بمعنی زد وخورد با جنگ افز

  بیشتر ببینید
 • 2015-10-28حــــــــوادث طـبیعــی:

  حا لات اضطرا ری یا حالات فوق العاده یک پدیده خاص طبعی بوده که ندرتآ به وقوع پیوسته ویاهم عبارت ازآ فا ت سماوی میباشد. که اکثرآ اوقات بطورناگها نی وغیرمترقبه وآنی بوقو

  بیشتر ببینید
 • 2015-10-25عوامل تهدیدکننده امنیت ملی:

  - جنگهای بین المللی. - تحریم های اقتصادی. - بحران های سیاسی منطقه یی وفرامنطقه یی . - حوادث وآفات طبیعی . - شیوع بیماری های گوناگون. - انقلابات وشورش ها . - درگیری های قو

  بیشتر ببینید
 • 2015-10-22اهـمـیـــت آب:

    ازآنجایکه آب را ماده حیات بخش عالم زیروح وخلقت بی همتا درطبیعت میدانیم که سیررشد وتکامل جهان درکره خاکی زمین مربوط ومنوط به آب میباشد وبدون آن نمیتوان ازعالم زیر

  بیشتر ببینید
 • 2015-10-19آموزش تاریخ حرب:

  کشورهای جهان درادوارمختلف تاریخ، بخاطرتحقق آرزوها ومنابع ملی بخاطر تحمیل خواهشات بالای دول کم قدرت به علت تصادم منافع سیاسی واقتصادی یکدیگروبالاخره بخاطردفاع از

  بیشتر ببینید
 • 2015-10-05پرنسیپ های شناخته شده حرب ت

  1.     هدف. 2.     تعرض ( امحا) 3.     کتله ( مرکز ثقلت ) 4.     تصرف قوت. 5.     مانور ( حرکت ) 6.     باصقین. 7.     وحدت امر و قومانده ( تشریک مساعی ) 8.     الستیکیت ( سادگ

  بیشتر ببینید
 • 2015-09-30موانع شکل گیری و پایداری دو

  چرافغانستان دولت ملی مدرن شکل نگرفت؟ در حالی که این کشور یا بخشی ازسرزمینی که امروزافغانستان نام یافته است، شاهد تشکیل امپراتوری ها و دولت های بزرگِ مقتدر و توسعه ط

  بیشتر ببینید
 • 2015-09-07ویژگی هــــای سلاح جنگی:

  1 -لگد کم 2- گیر کم 3- سبک بودن سلاح 4- دقت بالای سلاح 5- کوتاه بودن سلاح برای هجوم بهتر 6- سرعت آتش بالای هدف 7- براحتی باز و بستن سلاح برای پاک نمودن کردن ورفع عوارضات 8-

  بیشتر ببینید
 • 2015-08-13حــرف واقـعــی :

  در حالی که شهروندان قابلیت رو به رشد خود را برای بسیج کردن مردم ، برای حقوق و آزادی هایشان  نشان داده اند، با وجود این، افراد برگزیدۀ قدرتمندی که آنها سلطه شان را به چ

  بیشتر ببینید
 • 2015-08-10قــــومـــانـــــدان:

  عبارت از شخصی است که بنابر فضیلت وبرتری رتبه و یا مقام رسمی اهلیت دانش علمی ومسلکی وتجارب عملی ایکه دارد مسوولیت ورهبری سالم یک کتله یا جزوتام های بزرگ قانونی به او س

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-20اردو و سـیــاســــت:

    جنگ وصلح ازمفاهم كليدي دردانش بين الملل وعلم سياست به شمار ميرود، بخش نظام حكومت ها ازتاثيرگذارترين بخش ها ونهاد هاميباشد، نظاميان درجوامع مختلف ودرادوار تاريخي

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-17شاعر چه زیبا سروده است: شعر

  مادر  بهشت  من  همه  آغوش گرم تست       گوئي  سرم هنوز   به  بالين  نرم تست        مادرحيات با تو بهشت است و خرّم  است        ور  بي  تو بود  هر دو جهانش جهنّم است

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-13اهداف مــلـــی نظامی: ::اا

  با نظرداشت منافع ملی وارزیابی تهدیدات دروضع وشرایط کنونی. اهداف ملی نظا می اردوی ملی با ترتیب اولییت ها قرارذیل میبا شد : - دفاع ازحا کمیت ملی، تمامیت ارضی،حفا ظــــت

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-07راه های بیرون رفت از بحران د

  جهت بیرون رفت کشور های فرورفته به بحران ، جهت بیرون رفت از وضعیت ایجاب مینماید: ü    دولت مقتدر باداشتن یک لیدرشیپ واحد. ü    تامین وحدت ملی. ü    حکومت داری موثر. ü  

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-02بنیامین بـلــوم:

  ‪تولد: 21 فبروری، 1913 ‪فوت: 13 سپتمبر، 1999 ‪دوکتور روانشناسی آموزشی ‪عرصه فعالیت های علمی: ‪طبقه بندی مقاصد آموزشی و ‪تیوری های آموزشی. ‪مهمترین دست آورد علمی شناخته

  بیشتر ببینید
 • 2015-05-25بــحــــــران:

  بحران عبارت از وجوه بالقوه وبالفعل وضعیتی که بتواند دولت رابه یک خطر بزرگ , تغیر حکومت , وقوع کودتا , انقلابات , جنگهای داخلی, منطقوی ویا بین المللی مواجه سازد . یابعبا

  بیشتر ببینید
 • 2015-05-20بـحــران در عـرصـــه فرهنگ

    اسلام همواره به عنوان مؤلفه ازقدرت معنوی درجامعۀ افغانستان برخورداربوده واست.        به عبارت ديگرهويت اسلامی درطول تاريخ درکانون عمل جمعی افغان ها قرارداشته ود

  بیشتر ببینید
 • 2015-05-12چهار منفعت مــلـــی نخستین:

  1 - تأمین حاکمیت ملی. 2- حفظ استقلال، دفاع از تمامیت ارضی، حراست از سرحدات، و دفاع از حریم فضائی. 3- حفاظت ارزشهای اسلامی و ملی. 4- تأمین وحدت ملی. ازجمله منافعی اند که حیا

  بیشتر ببینید
 • 2015-05-11استاد غلام دستگیر خرسندی سی

  استاد سیبکی که در سال 1352 استاد بنهد در مکتب عاشقان بوده . یک آدم دلسوز ودوست داشتنی وشخصیت پر مهر ومحبت وعلاقه مندی خاص به شاگردانش داشته واز زمزمه های ادبی اش در صن

  بیشتر ببینید
 • 2015-05-02تفکر انتِقادي :

  تفکر انتقادی موثریت بسياري دارد که مي تواند در رشد افرد در زمينه هاي مختلف موثر واقع شود : که ذیلآ چند مطلب را متذکر می شویم. ١- تفکر انتقادي ورشد اجتماعي. ٢- تفکر ان

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-04آشـتــی مــلــــی :

  در طول سالهای متمادی به اثبات رسید که یک قوم ، یک تنظیم ویا یک گروه به تنهایی نمی تواند که دراین سرزمین امنیت ، ثبات وخوشبختی را مستقر سازد، برای ايجاد چنين وضعيتی اق

  بیشتر ببینید
 • 2015-02-28پـیــــام تـســــلیت :

  آنعده کسانیکه در اثر برف باری اخیر جانهای شیرین شان را از دست داده وجام شهادت را نوشیده اند جنت فردوس را از بارگاه ایزد متعال برای آنها آرزومندم وبرای باز مانده گان ش

  بیشتر ببینید
 • 2015-02-24امنیت در مسیر تـاریـــخ :

  باپیدایش انسان ؛مفهوم امنیت نیز تبارزکرد واو به این معنی که انسان برای بقای خویش مجبوربه پیداکردن مواد خوراکه بود . البته تمام انسانها از لحاظ جسامت , توان وطاقت یکس

  بیشتر ببینید
 • 2015-02-18عوامل و منابع قدرت ملی :

  1- مختصات جغرافیوی(موقعیت جیوپولیتیک) 2- منابع بشری ( کمیت وکیفیت جمعیت ) 3-منابع طبیعی. 4- منابع معنوی ( میراثهای فرهنگی ،تاریخی، وحدت ملی،خصایل ملی وایدیالوژی) 5 - آماده

  بیشتر ببینید
 • 2015-02-17عوامـــل عمده رکود راه ابری

  -تهیه ابریشم رومی ها : - دراواسط قرن ششم میلادی مشکل تهیه ابریشم رومی ها حل شده بود زیرا دو نفر از مبلغان نسطوری که از چین باز می گشتند،  تخم کرم ابریشم را در عصای خود

  بیشتر ببینید
 • 2015-02-03راه ابــــــــریشم:

  افغانستان یکی از قدیمی ترین مرکز تمدن و فرهنگ درجهان محسوب شده ، نقش مهمی در حیات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی درآسیا بخصوص آسیای مرکزی درطی قرون قدیم و وسطی بازی

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27منافع ملـــــــی افغانستان

  با در نظر داشت اصول مندرج در قانون اساسی افغانستان واولویت های شرایط امروزی میتوان منافع و ارزشهای آتی را به حیث منافع ملی افغانستان تشخیص نمود: 1- تأمین حاکمیت ملی.

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26اهــــــداف سازمان همکاری

    •        ارتقاء هم بستگی اسلامی میان کشور های عضوء. •        حمایت ازهمکاری میان کشورهای عضوء در زمینه های اقتصادی، اجتماعی ،فرهنگی علمی ودیگر موارد اساسی ومشو

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26پـــیـــــــــــام تسلیت :

  دوست نهایت گرامی ام محترم جنرال صاحب غلام فاروق خان ، اجازه بفرماید بخاطر وفات پدر بزرگوار تان بخدمت جناب شما ، اعضای محترم فایل ، دوستان واقارب شما تسلیت عرض نمایم

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26افتتاح دو مـــکتب 8 صنفه در

    طوریکه ریس صاحب معارف مشکلات معارف ولایت غور را بدون کم وکاست وصادقانه از طریق تلویزیون به اطلاع ملت رسانیده . واقعآ مشکلات که دامن گیر معارف آن ولایت میباشد از قب

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26منشاء تاریــــخی کشور:

    تاریخ هرکشور ازجغرافیه آن منشاء میگیرد ، موقعیت کشور ، آب وهوا، نحو حکومتداری ، اوضاع واحوال کشورهای همسایه ، منطقه وجهان بالای رویدادهای جامعه تاثیرگذارمیباشد.

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26تــــــــاریخ مختصر افغانس

    شماره - نام دوره یازمامدار - زمان - هویت اصلی   1- آریا یی ها درحدود دوالی سه هزارسال قبل ازمیلاد آسیای مرکزی 2- هخامنشیان درحدود 540 سال قبل ازمیلاد فارس 3 - یونان ب

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26یگانه ولایت کــــــه موتر ت

    یگانه ولایت که تا اکنون موتر تاکسی ندارد شهر فیروز کوه مرکز ولایت غور است . که به اساس عوامل مختلف از قبیل فقر وبد بختی که دامن گیر مردم غور میباشد. کرایه تکسی را پرد

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26رتبه علمی پوهاندی دوکتور ان

    جناب دوکتور انور غوری درجه علمی جناب شما را به اساس زحمات وپشت کار شما در رابطه به تربیه نسل جوان کشور وپیشرفت های علمی در جامعه به ( پوهاندی ) از صمیم قلب تبریک گفته

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26پسر کوچکم حشمت الله انوری

  پسر کوچکم حشمت الله ( انوری) متعلم صنف هفتم لیسه عبدالغفور ( ندیم) مدت (7) سال میشود که به اساس زحمت کشی اش اول نمره صنف خود است از خدا می خواهم که با همه اطفال نازنین کش

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26امنیت ملی تــــابع امنیت ان

    تامدتها امنیت منحصر به معنای امنیت کشورهادرمقابله با حملات خارجی تفسیر می شد .درسیاست خارجی نیز امنیت تحت عنوان حفظ منافع ملی یا حفظ امنیت جهانی دربرابر تهدیدات م

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26منافع مــلـــــــی چیست؟

    بعدازاینکه امپراطوریهای بزرگ وحکومتهای محلی , کوچک ,پراگنده وملوک الطوایفی روبه زوال گردید وجای آنرا دولتهای ملی گرفتند , واژه منافع ملی بصورت رسمی درقرن 16 و17 م کم

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-25مروری بــــــــــــــــــ

    مجموع ساحه جغرافیایی افغانستان (22365000)هکتار است. - اراضی زراعتی (610000،9) هکتار. - ساحه تحت کشتزار آبی (8.454000)هکتار. - ساحه تحت للمی( 156000،1 ) هکتار. در افغانستان سالانه (75)م

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-25غم ســــــر غم!

    در ولایت غور خشک سالی،بد امنی،بیکاری،بی سرکی،بی غذایی،بی دوایی ،بی داکتری وبی بندوباری کم بود که به تعداد (133) گروپ مسلح غیر مسول از مردم که به این همه مصیبت ها گرف

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-25در رابطه به انسان بزرگان چه

      ــ والعصر،ان الانسان لفی خسر (قرآن کریم) ــ تو"انسان "را نبین . "انسانیت" را ببین. (سولژنیتسین) ــ انسانیت انسان را تا حد فرشتگان بالامیبرد. (شوین) ــ اگر انسان قد

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-25بزرگان در رابطه بـــــــــ

    ــ برای قانون فقیر وغنی فرق نمی کند ،همه در برابر قانون یکسانند. (شوپنهاور) ــ از قانون خشک تر وبی رحم تر ودر عین حال لطیف تر ومهربان تر،وجود ندارد. (روبسپیر) ــ من

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-25فریاد مـــــــــــــــــر

    درغور مردم برعلاوه خشک سالی بلکه از بد امنی، دزدی،خانه جنگی،بیکاری،مریضی سخت رنج می برند.تفاوتهای خشک سالی سالهای 1350و1351 غور وغیره ولایت های کشور را به خشک سالی ها

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-25درسالهای 1351 و 1352 در غور چـــ

    غور یک ولایت کوهستانی بوده که عمومآ دریا ها، کاریزها وچشمه سارهای آن منظر برف و باران میباشند و اگر کدام سال برف ویا باران نشود یگانه ولایت است که مردم آن زودتر آ

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-25چطور میتوان تامین امنیت نــ

    یکی از راه های تامین امنیت مطمن مردم وهرشهروند کشور تن در دادن به قوانین ومقررات نافذه میباشد . اگر ما منحیث مسولین امور قوانین ومقررات را نادیده بگیریم . خود مجال

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-25تا چـــــــــه وقت تشویش و

  سعدی بزرگوار چنین فرموده است: بنی آذم اعضای یک دیگرند که درآفرینش زیک جوهرند چو عضوی بدرد آورد روزگار دیگرعضو ها را نماند قرار در جوامع عقب مانده همیش ازوضع زن

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-25چطور میتوان جلسات مهم را مح

  با در نظرداشت اوضاع ،احوال وشرایط هرمحل باید جلسات رابشکل سری ومطمن آن تدویرنمایم . یعنی زمانیکه میخواهیم جلسه ای محرم ومطمن را دایر نمایم با در نظر داشت موادات فوق

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-25جوانان عزیز کشور بـــــــه

  در رابطه به اعتماد شاعر چنین گفته است:   آن به که در این زمــانه کم گیری دوست با اهل زمــــــانه صحبت از دور نکوست کانکس که به جملگی تورا تکیه بدوست چون چشم خرد باز کنـ

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-25تـفــــــــــــــــــریح

      ــ همانقدر که کار و تحصیل برای بشر لازم است،تفریح نیز لازم است.     (مارک تواین) ــ به هوش باش که تفریح تو باعث آزار دیگران نباشد.     (بالزاک) ــ بدون تفریح هیچ

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-25جنگل ثــــــــــــروت ملی

    وقتی که ما از کنار یک جنگل عبور میکنیم فقط از سر سبزی و زیبایی درخت های آن و لطافت که در دور و بر خود ایجاد کرده است لذت می بریم. در صورتی که برای یک کشور لزوم جنگل ها

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-25اولین قلعه کــــــــــــــ

    فکر قلعه سازی اساسآ به قصد دفاع به وجود آمده است . به همین جهت قلعه به ساختار بزرگی گفته می شد.که محل سکونت یک امپراطوریا امیرو یا یک ثروتمند استثنایی بود و طرز بنا و

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-25حمایت و یــــــــــــــا خ

    با کمال تآسف که روز بروز مشکلات یکی پی دیگری در ولایت غورعرض اندام نموده که هر روز فغان مردم را به آسمان میرساند چنانچه موضوع فقرو عدم دسترسی به امــــکانات ناچیز

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-25تـــــــــــــاج محــــــ

  تقریبآ 3000سال پیش از این در هندوستان امپراطوری به نام شاه جهان زندگی می کرد. همسر او بسیار زیبا و با هوش بود،که هرگز از پادشاه دور نمــی شد ،و بهترین مشاور او محسوب می

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-25تـــــــــــاریخچه شطرنج

  اسم بازی شطرنج از کلیمه ((چترانگا)) گرفته شده است،که در زبان سانسکریت به معنی اندام چهار گانه ی سپاه (فیل،اسپ،عراده وپیاده )است.کسی از طراح و مبتکر این بازی خبری ندارد

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-25حفـــــــظ محرمیت

  حفظ محرمیت در همه موارد ضروریست که باید صورت گیرد شما میدانید بطور همیش گفته میشود که ( مشت پوشیده هزار دینار است ) یعنی معنی گپ این است که نگاه داشتن مسایل محرم از فام

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-25در ولایت غور چــــــــــــ

  محترم عبدالله هیواد از زمانیکه بصفت والی غور تعین گردیده همه مردم غور از تعین و تقرر موصوف استقبال نمودند بخاطر اینکه از بین مردم بوده و به زبان مردم و مشکلات محل خو

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-25خبراعمار چند بند کـــوچـــ

  خوشحال شدم که برای اولین بار از طرف مسولیت چند تا بند کوچک در مسیر رود های ولایت غور اعمار میگردد این کار باعث افتخار مردم ماست اما دانسته نشد که صرف بخاطر موانع آب و

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-25مسجد غـیـبــی

  این بنای مستحکم تاریخی که از چوب ساخته شدهو بعضی حصص آن آیات کلام الله مجید به خط زرین کوفی به رشته تحریر درآمــده ونوشته شده تاریخ این ساختمان زیبا و قشنگ دقیق نبود

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-25سرک در خدمت مردم و مــــــر

  طوریکه شنیده ام سرک که با یک عالم سعی و کوشش انسانهای دلسوز در جـــــامعه درین اواخر از ولایت غور الی هرات کار آن روی دست گرفته میشود مایع افتخار غوریان وغیره هموطنا

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-25آشنایی به اصطلاحات، واژه ها

  زبـان مـادری تـاج سـر مـاسـت همین تاج افتخار کشور ماست " انوری غوری"   ــ عرض ادب دارم بخدمت همه دانشمندان ، دوستان وعـلاقه مندان وبسایت جام غوراگردرنوشتاری و یا ت

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-25یــــاد نــامــــه وطـــن

  وطــن یاد ت نمـــــودم جاودانه چو خاص هستی برایم دلیرانه به عشقت سر دهم سوگند روزی ببوسم خاک جامت (1) شادمانه بنــــازم باغ وراغ(2) حـــوریانت بسـازم درهـــوایت صــ

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-25نه بــــه آن گنگی و نه به آن

  نه به آن گنگی و نه به آن کری نه به آن پرگویی و نه به آن ...     بنده خوشحالم باز در خدمت شما هستم و شما را عرض ادب دارم . شما میدانید که گنگ بیچاره که خواب دیده قصه خوابش را

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-25معلومات کوتـــــــاه راجع

    شما میدانید زمانیکه کودکان بدنیا میآیند الی مدت (3) ماه شروع بدیدن ، شنیدن و بعد حرف زدن مینمایند حدف این است زمان در کار است تا رشته های چشم ، گــــوش و زبان با مرکز

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-25عمــــــر زمین چقدر است؟

  سال هاست دانشمندان ، محققین و تیوری سن ها بفکر تحقیقات در رابطه به عمر زمین می اندیشند و درین باره فکر میکنند تا خود را بجواب سوال فوق نزدیک بسازند ولی تفکرمتذکره مدت

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-25ایجـــــــــاد محابس

    محابس از دیر زمانی به این طرف وجود داشته و در کره زمین و ممالک مختلف یشکل مختلف وجو دارد از بدو تاسیس محابس در سال 1550 که در انگلستان ایجاد گردید و بعدا به کشور های ارو

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-25شجــاعــــت و دلاوری

    انسان شجیع  ، دلاور، و باغرور کس است که همیش متکی بنفس خویش بوده و متداوم با گرمی ها و سردی های روز گار دست و پنجه نرم مینماید و با افتخار و سر بلند زندگی میکند و این

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-25گــــذشته تــــــــــاریـ

    وضع الجیش ولایت غور بهترین سنگر شکست ناپذیر در مقابل دشمنانش در طول تاریخ بوده و راد مردان که درین سر زمین زنده گی نموده اند همیش علما ، دانشمندان ، شعرآ ، نویسنده گ

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-25اوضاع طبیعـــــی ولایت غور

    ولایت غور 41 هزار کیلوکتر مربع مساحت داشته و از لحاظ مساحت بدرجه هفتم در بین ولایات افغانستان قرار دارد و از سطح بحر 2200 کتر ارتفاع داشته و مسافه آن الی کابل 430 کیلومت

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-19فسـاد اجـتـمـاعـــی

  این نوع فساد درسطوح مختلف جامعه صورت میگیرد  وباعث عدم تطبیق مقررات وقوانین دولتی ، فجایع،جنایات ، دزدی ، قتل ، سرقت، قطاع الطریقی، قاچاق سلاح ، کشت ، زرع وترافیک م

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-07عــوامـل تهدید کننده امنیت

  - جنگهای بین المللی. - تحریمهای اقتصادی. - بحرانهای سیاسی منطقه یی وفرامنطقه یی . - حوادث وافات طبیعی . - شیوع بیماریهای گوناگون . - انقلابات وشورشها . - درگیریهای قومی 

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-06امنیت مثبت :

    برخی ازنظامهای سیاسی با افزایش روز افزون مشارکت مردم دراداره وعمران حکومت ، بها دادن وارزش قایل شدن به اندیشه های مخالف ، پذیرش انتقاد های سالم ،تامین متداوم عدال

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-28تاثیرات جنگ بر جامعه

  در جریان جنگ ها وعملیات های محاربوی باید متوجه قانون منازعات جنگی بود ونباید با استفاده از قدرت نظامی ملکیها وافراد ساحه جنگ را متضرر ساخت همه نظامی ها باید قانون م

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-28تـعـریــــف فسـاد

  فساد به معنی لغوی آن  شر ,تباهی , گزند ,زیان, ظلم و ستم وغیره کلیمات زشت را گویند. در ادبیات دری عامل همچو اعمال را مفسد می گویند . اصطلاح عام است که میگویند ( بسیار آدم

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24بی تفاوتی مسولین ترانسپورت

  یکعراده موتر فلنگ کوچ که بتاریخ 1/10/1393 مسافرین ولایت غور را از کابل به غور انتقال میداد ، درکوتل حاجی گک به اثر بی تفاوتی دریورکه با تجهیزات زمستانی مجهز نبوده ، برف ب

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-17خصوصیات واوصاف یک رهبر :

   - شایستگی (توانمندی اجرای امور). - دانش سیاسی و مسلکی . - صداقت وراستکاری. - انضباط و دسپلین پذیری. - وفاداری و وطندوستی. - مورال و شجاعت (جسارت و جرأت). - تلاش و پیگیری. - پی

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-17بحران بی اعتمادی

  بحران بی باوری وبی اعتمادی از بد ترین بحرانهای است که بین مردم ودولت فاصله ایجاد میکند ودولت را در مبارزه علیه نا بسامانی ها تنها میگذارد بحرانی که فعلا دامنگیر دولت

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-15انواع رهبریت:

  بصورت کل رهبریت به دو نوع است. – رهبریت سالم. – رهبریت زهرآ گین. از خواننده گان محترم تقاضا مندم تا در رابطه به هر دو نوع رهبریت با افکار عالی شان دقت فرمایند، نمی خوا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-10امنیت ملی :

      امنیت یکی ازمهمترین کشش ها وانگیزه های انسانی است . این کشش با جوه هستی انسان پیوند ناگسستنی دارد . انسانها دربرآوردن نیازهای اولیه شان بایکدیگر وارد مناسبات گ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-06دموکراسی:

  دموکراسی در کشور ها مختلف از طرف حکومت هاوملت هاکاریست مشکل وزمانگیر ،در جوامع مختلف میتوان بطور خاص از دموکراسی  بهره برداری خوب نمود تا جامعه را متضرر نساخت ، ا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-01روابط بین المللی :

      به معنای عام کلمه رشته وگسترده ای است که مشتمل به انواع روابط  سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، بازرگانی وغیره میشود. روابط بین الملل در واقع مطالعۀ این است که کشورها در ص

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-25دانش :

  ( چه خوش گفت پیغمبر راستگو...... زگهواره تا گور دانش بجو ) آنعده افرادیکه با دانشمند اند، مزاج نرم وحوصله عالی دارند ، سروکار شان با کتاب وکتاب خوانیست ، آن شخصیت ها همی

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-25پلان مارشال:

  درماه جون سال 1947 م توسط وزیر امور خارجه وقت امریکا جنرال جورج مارشال اعلان گردید .این پلان شامل تخصیص وجوه برای بازسازی کشورهای اروپایی بود که درجریان جنگ جهانی دوم

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-20امنیت ملی

  تعریف امنیت ملی:  درلغت به معنای امن بودن، بی خطربودن ،سکون ، آرامش ومصوون بودن را میگویند . این حالت زمانی حاصل میشود که تهدید وخطری وجود نداشته باشد. امنیت ملی عبار

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-16تاریخچه مختصر راه ابریشم:

  راه ابریشم در قرن دوم قبل از میلاد به اثر مساعی امپراطوری های غربی پدید آمد , شرق و غرب را به هم ارتباط داد. قبل از این راه های قدیمی نیز در آسیا موجود بود که از آن طریق

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-12جنگ

  جنگ تعریف های متعدد ومتنوع داشته است . ویک تعریف واحد ندارد  .  واژه جنگ بمعنی زد وخورد با جنگ افزارها میان گروها ,ا قوام , یا کشور ها , مقابله وبر خورد نیرو های نظامی , پ

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-10اهمیت وموقعیت جیوپولیتیک ا

  اگربه صفحات تاریخ نظراندازی شود، با انکشاف جوامع بشری وپیدایش امپراطوری های بزرگ جهان و روند جهانگشائی ، جیوپولیتیک درعرصۀ سیاست بین المللی اهمیت بيشتری کسب نموده

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-09رهبری

  رهبری یکی از قدیم ترین پدیده های بشری محسوب میشود که از ابتدای پیدایش بشر و تشکیل عایله ها ، قبیله ها و جمعیت های کوچک انسانی وجود داشته و با انکشاف جوامع بشری ، رهبری

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-02انواع منافع ملی :

  درعلوم سیاسی وحقوق منافع ملی به (4) دسته تقسیم شده است : باتوجه به اینکه دراکثرکشورها اقوام وملیت های متعددومختلف زندگی می نمایند، فلـهذادریک کشورواحدنیزمیتواند دید

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-02سانت زو:

  سانت زو یا سانسازی یا سون تزو(چینائی) به معنی“ استاد سان“ از نام اصلی وی ” سان ویؤ“ که معنی آن عبارت از”جنگجو یا نظامی“ است گرفته شده است. وی یک جنرال چینائی قرن نیم

  بیشتر ببینید
 • 2014-10-22​اهداف سازمان همکاری اسلام

  •         ارتقاء هم بستگی اسلامی میان کشورهای عضوء. •         حمایت از هم کاری میان کشور های عضوء در زمینه های اقتصادی، اجتماعی ،فرهنگی علمی ودیگر موارد اساسی ومشورت م

  بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه