مجلات و کتب

تاج محمد سکندر

tsekandar@jame-ghor.com

0093453453452

 • 2017-04-16چرا امریکا برمحل اقامت داعش

  آنچه که بیشتر درشبکه های اجتماعی، روزنامه ها وسایررسانه ها ازتحلیل هاو برداشت های کارشناسان بدست می آید، شماری آنرابرای جلب توجه کشورهایی میدانند که به مبارزۀ صادق

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-10سلیمان

  ازدفترم سوژه گرفتم تا درمورد اطفالی که شامل مکتب اند واطفالی که نمیتوانند درس بخوانند ودست فروشی میکنند گزارش تهیه کنم وبه این ترتیب سوژۀ کاری یکروز ام تکمیل شود ون

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-11تردید در اوج عشق پاک

  نامم فرشته است وهژده سال ازعمرم گذشته بود وبه بهارجوانی رسیده بودم. پدرم را در12 سالگی ازدست داده بودم ومادرم بامعاش معلمی مخارج خانواده کوچک وپنج عضوی ماراپرداخت می

  بیشتر ببینید
 • 2017-02-13مردم افغانستان سیاست زده شد

  به مکالمه یک راننده سه چرخه با دوتن از سواران این سه چرخه که راه کوتاهی را میپیمودند ومن نیز راکب همان سه چرخه بودم گوش دادم. دررابطه به وضعیت امنیتی وحکومت داری صحبت

  بیشتر ببینید
 • 2017-02-08دل باختگان ناکام

  به تازگی به بهارجوان رسیده بود،هنوز متعلم مکتب بود ودرس میخواند سدیس باچهره ی گشاده وبشاش ،  موهای سیاه وچشمان سیا وجذابش همه را بخود جلب میکرد. اوشاگردبا استعد اد ص

  بیشتر ببینید
 • 2017-02-06امیدم ازمن رمید

    صبح یکروز خزانی بود وهواداشت آهسته آهسته سردمیشد ،درس خوانده خوانده خسته شدم ، دست ورویم را با آب سرد شسته رفتم به اتاقم اما بازهم دلم آرام نگرفت وکتاب تاریخ صنف دو

  بیشتر ببینید
 • 2017-02-06داستان نویس بودم اما سوژه د

  دستانش چروکیده شده بودند، موهایش دراز وآویزان برشانه هایش باچشمانیکه شبیه به افراد نشه میماند درحالیکه میله های زندان را بدستانش محکم گرفته بودبطرفم نگاه کرد، نگا

  بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه