مجلات و کتب

نظیر ظفر

nzafar@jame-ghor.com

001850850850

 • 2019-09-08رسالت بزرگ ژور ناليزم

  باسم تعالي رسالت بزرگ ژور ناليزم آگاهي مردم از انچه به وقوع مي پيوندد و تنوير اذهان مردم است كه با پخش و نشر اخبار و مطالب علمي و ادبي در خد مت مردم 

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-19غفــلـت

  هرکس رسید به جا یی و ما جا به جا هنوز در زیر چکــــــــمه های عدوی  دغا هنوز هر کاروان به منزل و مقصود خود رسید ما منتــظر به سا لک بی دست و پا هنوز صد نا له ای ز مــرغ

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-13اینجا عید نیست

  تا که کشتار است اینجا عید نیست تا که اشرار است اینجا عید نیست عیــــــــــد باشد شاد مانی بی ملال غصه بسیار است اینجا عید نیست ضـــجه های هر مصیبت دار شهر از دل زار ا

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-06هوس دیدار

  کاش یکروزی بجــــــایی بیخبر میدیدمت غافل از چــــــشم رقیبان خوبتر میدیدمت دیر شد اما نشد وصــــــلت میسر بهر من آرزویــــــــم بود تا بار دگــــــر میدیدمت میش

  بیشتر ببینید
 • 2019-06-23شکوفه های طبع

  عشق باشد خدا؛ خدا عشقست بنده عشقست و کبریا عشقست گر به چشمان عقل خود نگری فرش تا عرش هر کجا عشقست (ظفر) ******   ******** گلو از من سخن از کردگار است گپ حق از رضای کردگار است

  بیشتر ببینید
 • 2019-04-08بهاریه

  تبــــسم از لب میـگون یار می زیبد شــــمیم خـنده گل در بهار می زیبد اگر چه وصـــل میسر نمی شود اما خیــال یار به صــد انتظار می زیبد نه باده نوشــــم ونی زاهدم ولی د

  بیشتر ببینید
 • 2019-02-26شفای عجبی

  داشـــــت آن سرو روان ناز و ادای عجبی بود در چــــــشم همـــــه جلوه نمای عجبی ساق سیمین و لبان سرخ و دو چشما ن آبی داده بود خالقـــــش از لطـــــف لقای عجبی پیرهن ن

  بیشتر ببینید
 • 2019-02-04استاد محمد یوسف کهزاد ؛ کوه

  اجل گلــــــــچین بی انصاف باغ است  دلی هر کس ز دستش داغ داغ است ز هر گلــــــــشن بچیند بهترین هاش تو پنــــــداری که دزدی با چراغ است          (ظفر) استاد محمد یو

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-31بیگانه

  خــــمار من نشکست در شراب بیگانه  شــــکست جام مـــــن ازانتخاب بیگانه    کسسی نمیکند هر گزهراس از همنوع  فریـــــــب خورده همه از نقاب بیگانه   ز آشنــ

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-01خوشم نمی آید

  صدای ریزش باران خوشم نمی آید سرشک دیده گر یان خوشم نمی آید فضای سبز بهاران به طبع من گنجد هوای سرد زمـستان خوشم نمی آید دلم برای وصال تو نغمه پرداز است ولی ترانه ای ه

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-26زود گذشت

  به سیر گل نرســــــــــیدم بهار زود گذشت بسان عمـــــــــر منی غمگسار زود گذشت دمی که بخت بمــــــن یار بود صد افسوس حــــصول بوسه از آن گلعذار زود گذشت شبی که حــ

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-25صنع خدا

  از کـودکی به چــــهره ای تو آشنا شدم پیــری رســید و کی ز خیالت جدا شدم از دولــــت جـــمال تو سودی نبرد ه ام مفلس خوشحال بودم وعــمری فنا شدم آنــــقدر در سراغ توگش

  بیشتر ببینید
 • 2018-07-22زمان ستیز

  کشور عزیز ما از قدیم الایام زاد گاه دانشمندان ؛ شاعران ؛ نویسنده گان  و هنر مندانی چیره دست بوده که سر مایه معنوی کشور مان بحساب میرود و دریغ و درد که اکثر از قلم بدس

  بیشتر ببینید
 • 2018-07-20بیا دوستم

  بیا دوستم ؛ ولی عقلت به سر گیر  مباش مانند ســــابق کهنه  تد بیر  بــهر دوران تو کردی سازگاری  برای هیچکـــــــس یاری نداری  به ( کارمل) چون پسر دلبند بودی  بــــ

  بیشتر ببینید
 • 2018-07-17الله تو نگهدار

  ما را ز غم و غصه و از قاتل و اشرار         الله تو نگهدار از چنگ چپاولــــــــــگر و افراد تبهکار        الله تو نگهدار  یارب تو بکن رحمی به این ملت مظلوم       ای

  بیشتر ببینید
 • 2018-05-21خونین

  وطن از ظلمت اشــرار دغا خونین است  ملت غــمزده از جور و جفا خو نین است  تیکه داران سیاسی همه در عشرت خویش  جــــگر پاره ای اولاد گـــــدا خونین است  بســــکه خــــ

  بیشتر ببینید
 • 2018-03-31درد سر

  بدون روی تو هـــر نو بهار درد سر است  قســـم به لاله که هر انتـظار درد سر است به عــــــطر جان تو عـــادت نموده بود تنم   برایم عطر  گل و سبزه زار درد سر است چی ســـ

  بیشتر ببینید
 • 2018-03-19بدون حجاب

  چـــــهره بگـــشا که آفتاب شود   جـــانم از گر می ات بتاب شود ره اگر جا نـــــب چـــمن بکنی   گل ز دیــدار تو ؛ گل؛ آب شود   نر گس ار چشــــم شوخ تو بیند از خجل

  بیشتر ببینید
 • 2018-03-06جادوی مهر

  جـــادوی عـــــــشق تـــــــــو ما را به تمنا انداخت  باشـــــــه ای مــــــــــهر تو مرغ دلم از پا انداخت جانـــــــگداز بود چنان آتش مــــــهرت به همــــه  سو

  بیشتر ببینید
 • 2018-01-31یاد تان است ؟

  یاد تان است بر این عشوه گران کف زدن ها یاد تان است دوصد وعده و شیرین سخن ها یاد تان است که شب تا به سحر خا طـر رای بردن ـــــمردم بیــــچاره و رقــــص و اتن ها یاد تان

  بیشتر ببینید
 • 2018-01-31شعر مرثیه

  شعر شد مــــــر ثیه و طـــرز سخن ماتم شد  روز تا روز عـــزیـــــــزان ز کـــنارم کم شد ای فلک شرم کن از گردش بـــــیهوده خویش  ریــــــــختی خانه ای دل عشرت ما درهم

  بیشتر ببینید
 • 2018-01-04یاد تان است ؟

  یاد تان است بر این عشوه گران کف زدن ها یاد تان است دوصد وعده و شیرین سخن ها یاد تان است که شب تا به سحر خا طـر رای بردن ـــــمردم بیــــچاره و رقــــص و اتن ها یاد تان

  بیشتر ببینید
 • 2017-11-12جادوی مهر

  جـــادوی عـــــــشق تـــــــــو ما را به تمنا انداخت  باشـــــــه ای مــــــــــهر تو مرغ دلم از پا انداخت جانـــــــگداز بود چنان آتش مــــــهرت به همــــه  سو

  بیشتر ببینید
 • 2017-09-18یار خام

  زمانه یاد تـــــــــرا در دلـــــم هویدا کرد مرا به مــــــوسم پیری دوباره شیدا کرد نخواســـــتم بکسی راز خود بگویم لیک دلم ز لغــــزش خود راز عشق افشا کرد به دان

  بیشتر ببینید
 • 2017-09-08خراب

  گفتم مرا دو چشــــم تو  زیبا خراب کرد ساقی ؛ به طعنه گفت که مینا خراب کرد مجــــنون جنون نداشت ز روز ازل ولی او را فــــراق طلــــــعت لیلا خراب کرد زندان نـــــبو

  بیشتر ببینید
 • 2017-09-07ز مزمه های دل شاعر

  بنام آفرید گار جهان        ثنای خدای را میکنم که شاعری بنام اسحاق ثنا آفرید و قریحه ای سر شاری به وی اعطا کرد که اشعارش در خور خوانش و قابل ستایش است .  مردی حلیم

  بیشتر ببینید
 • 2017-08-24رسم یاری

  شکر یزدان که یاد ما کردی لب ما را به خـــنده وا کردی آنـــقدر غـــــرق دیدنت گشتم  که نمـــاز مـــــــرا قضا کردی درد دیریــــــــنه ای فراق مرا  تو به قــــرص وف

  بیشتر ببینید
 • 2017-08-20مخمور

  از چـــــــشم خمار تو عـمریست خمار م من از شـــــــــــوخی مژگانـــــــت ارام ندارم من ابروی تو پــیوســـــــته شمشیر دو سر باشد گر کشته شـوم روزی مقتــــــــول

  بیشتر ببینید
 • 2017-07-04هر چه گم شد از وطن

  هر چه گم شـــــــد از وطن رنج غریبان گم نشد  اشک چشــــــــــمان یتیم و آه و گر یان  گم نشد  اجنبی هر بار امد اتـــــــــــشی افروخت و رفت  از سر این نا کــــــــــ

  بیشتر ببینید
 • 2017-06-25​عیدانه

  ایام پر میمنت عید سعید فطر را به همه همیهنان مستضعف ما و کافه ای ملل مسلمان عرض تبریک گفته عبادات و طاعات شان قبول گرگاه رب العزت قرار گیرد و خداوند بزرگ صلح و آرامی

  بیشتر ببینید
 • 2017-06-14جلوه

  بیا در چــــــــشم مجنون جلوه ای لیلا تما شا کن زلیخا شـــــــــو جمال یوسف ای رعنا تما شا کن ردا و تســــــــــــبیح و عما مه را بگذار ای زاهد خدا را در دلی بشکـــ

  بیشتر ببینید
 • 2017-05-16گله از یار

  آخر چی کرده ایم که از ما نمیشوی همصـــحبت و رفیق دلارا نمیشوی شاید کسی مذ مت ما کرده پیش تو با اینـــــــهمه جدا ز دل ما نمیشوی با هر گلی که تشبیه روی تو میکنم با لا ت

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-17نوید وصال

  نوید وصلت آن خوشـــنمای لـــب شکرم  ربوده خواب شـــکر خند را ز چشم ترم    بــــیاد قامــــــت لیــــلای شــــــهر آشوبم  ز چشم عشق چو مجنون بخویش مینگرم    م

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-22سال نو

  سال نو را به عــــشرت آغازید کـــــــینه ها را ز دل بر اندازید دوســــتان ســــــال نو مبارکباد دل خود شـاد و با طرب سازید    (ظفر)  ۲۰۱۷/۱۹/۰۳ نوروز ****** نوروز بــــ

  بیشتر ببینید
 • 2017-02-13هر گز مکن

  تــــــرک یار همنــــــوا هر گز مکن بنــده گی غـــیر از خدا هر گز مکن در فـــــراز و در نشیــــــب زنده گی  کبر و نو میـــدی بپــا  هر گز مکن مـــفلسی را با قــــــن

  بیشتر ببینید
 • 2017-02-06جبر زمان

  بسکه از جبر زمان قـــتل و قتال است اینجا صاحب رمه ای ما گرگ و شغال است اینجا دزد و قا تل همــــه دعـــــــوی ریاست دارند دیده بگشا که عجب قحط الرجال است اینجا همه از ز

  بیشتر ببینید
 • 2017-02-05دود جفا

  ای یــار بــــــی وفــــا و نزاکــــــــت مـــــاب من ســـــر تاج عــــــشق اســـــتی وعــا لیجناب من امــــــــــــید دیـــــدن تــــــو نــــــدارم به روز گار

  بیشتر ببینید
 • 2017-01-11دریغ

  اگر این رهـــــــبران رهبر نمیبود نـــــفاق و جنگ در کشور نمیبود اگر خود خـــواهی ها مانع نمیشد کسی بد بـــــــــین یکدیگر نمیبود اگر اهل خـــــرد در کر سی میبود

  بیشتر ببینید
 • 2016-12-26مده آزارم

  عمر مــن شد بفدای تو مده آزارم  خسته گشتم ز جفای تو مده آزارم  شرم از موی سفیدم بنما بهر خدا ورد من گشته برای تو مده آزارم از رقیبان که توقع مدارایم نیست چشم دارم به

  بیشتر ببینید
 • 2016-12-03زیبا

  لبانـــــــت چون لــب پیمانه زیباست تنـــــت چون غنچه مستانه زیباست مــــــزن شـــــــانه به زلف تا بدارت که گیسوی خودت بی شانه زیباست تو در شـــــــــــهر خیالم

  بیشتر ببینید
 • 2016-11-20جـــــــدایــــــی

  جدا ز روی تو هر چند بار سنگین است امید دیدن رویـــــــــت خیال شیرین است به تیغ ابروی عاشـــق کشت مرا سوگند که زنده بودن من بیتو سخت ننگین است هـــــــــــــــــزا

  بیشتر ببینید
 • 2016-11-20تکبیر الله اکـبــــر

  مسلمانان به پاس نای تکبیر اقامه میکنند همرای   تکبیر نماز پنـــج وقت مو منان را مرصع میکند در های تکبیر قســــــم بر حضرت الله اکبر که دشمن میزند بیجای تکبیر یزید و

  بیشتر ببینید
 • 2016-11-07مـتـــاع رســـوایـــــی

  جــذبِ چشمان سبز یار شدم  تازه گشتم شـکوفه سار شدم  میخـــکوبم ز خـال کنج لبش  مانده ام جـا بجا شــکارشدم  دل نمـــــــیدادم و دلـم را برد  جـــــلوه ِ کرد و

  بیشتر ببینید
 • 2016-11-07شــبـچــــــراغ

  اشکهایم به شب چراغ منست  بسترم گرم ز اشک داغ منست شادمانی ز مــــن گریزان است  غصه دنبال و در سراغ منست  بیـــــخودم می تــپم به هر پهلو  خــــون دل باده در ایاغ م

  بیشتر ببینید
 • 2016-11-01صـــــــدای دل

  بیا تا دســــــــت همــــدیگر بگیریم محــــــــبت را کنون از سر بگیریم برای محو تبعــــــیض و دو رنگی خدا را شاهــــــــــد و داور بگیریم بجـــــــای کیـــنه و رش

  بیشتر ببینید
 • 2016-10-13الگوی حـــریــــــت

  از گل توحـــید بر جانـــــش قبا دارد حسین جامه ای گلکون  زباغ کــــبریا دارد حسین تا نــــــــماید حق و با طل را جدا از همد گر صنف جانبازی به صحن کر بلا دارد حسین پی

  بیشتر ببینید
 • 2016-10-01قاتلان دیروز ؛ قهرمان های ا

  دیروز بود جانی و امروز داور است دیروز بود قاتل و امـــروز یاور است دیر وز بود در پی کـــــشتار مردمان امروز متـــقی شــــده بالای منبر است دیروز راه ِ مردم بیچاره مـ

  بیشتر ببینید
 • 2016-08-21نـــــالــــــــــه شبگیر

  از سر شوریده ی ما عشق دســـــت بردار نیست داروی دردی محبــــــــت جز وصــــال یار نیست ناله  ایِ شبگیر ما را نیســــــــــت گــــوش آشنا غیر زاهد نیمه شــــب یک همـ

  بیشتر ببینید
 • 2016-08-14در سوگ قلم سالار زمـانـه مـ

  (ن) والقلم و ما یسطرون ...... قــلم ســـــــالار خوشگـــــــفتار ما رفت به سوگ اش اشک در رخسار ما رفت گلســـــــتان ادب ما تمــــــــــــــسرا شد نخــــــواند هدهد

  بیشتر ببینید
 • 2016-08-02وصیت بـــــــــــــه جوانا

    ای جوانان دست امـــــیدم به دامان شما چند صبایی زنده گی استــیم مهمان شما چند سخن دارم وصـیت از دل غمدیده ام تا که مــــــثل ما نگردد تیره دوران شما ریشه کن سازید

  بیشتر ببینید
 • 2016-07-18پـنـبـه غـفـلـــت

   ز بس اشک از جوار دیده ام دامنکشان رفته تو قع محبــــت در دل مـــــــــن از میان رفته ز بی انـــصافی ایام دون ایـــــنقدر دانســــتم که رنگ احـترام از چهرِه خوردو کل

  بیشتر ببینید
 • 2016-07-03غنی در حج عمره

    پا مانده غنی به حج عمره در پیش عرب گرفته  نمره احرام به جان خویش کرده راه ای سفری به پیش کرده چون مرده ای با کفن نمایان در بین هزار مرده شویان تمثیل ای ادای دین نما

  بیشتر ببینید
 • 2016-06-23گدی کنچنی

  با سلام و درود به همدلان روزه دار و تمنای استجابت عبادات شان اولا باید عرض کرد که واژه ( کنچنی ) گر چه در بین عوام الناس راجستر بد شده مگر این واژه اولا عربی نیست چون چ

  بیشتر ببینید
 • 2016-06-09صحبت صیام بـــــــا شیخ

  ماه مبارک صیام بر همه مسلمانان راستین مبارکباد و رحمت حق بر روزه داران باد شیخ گفت دیدم به مه ؛ امد صیام گفــــــــــتمش من دیده ام ماه تمام گفت : ماه فــــیض باران خد

  بیشتر ببینید
 • 2016-05-25مــی پـذیــــــــــــــرم

  ترا سر خیل خوبان می پذیرم از آنرو با دل و جان می پذیرم هزاران ناز های خوشــــنمایت میان قلـــــــب ویران می پذیرم بشام بیکس و تنـــــــهایی خود ترا چــــون ماه تابا

  بیشتر ببینید
 • 2016-04-27ای خدا یــــــک رهبر هوشیار

  ای خدا یــــــک رهبر هوشیار میخواهد وطن مهربان و پر دل و غمـــــخوار میخواهد وطن هر کی امد تا کنون پیشینه ای خصمانه داشت نی دگــــــــــر قاتل نه چنگسالار میخواهد و

  بیشتر ببینید
 • 2016-04-09با تاسف اطلاع یافتم که عبدا

    عبدالقادر (قادری) شاعر مردمی و تاجر ملی ( انا لله و انا الیه راجعون) مرحوم عبدالقادر (قادری)  فرزند حاج عبدالحی از اهالی بخارای شریف بوده و از اخلاصمندان ابو المعا

  بیشتر ببینید
 • 2016-04-03عسل های وحشی اثر پر بهای شهل

    درین مقطع زمانی که مبارزه علیه خشونت زنان در هر کجا یی جریان دارد وسر و صدا های داد خواهانه طنین می افگند  هنوز هم گرگ صفتان قرون اوسطایی  بر شدادت خود استوار اند

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-29دیدم ندیده بودم

  چـــون ع و غ تبهــــــکار دیدم ندیده بودم نکـــتایی دار و اشــــــرار دیدم ندیده بودم با وعــــده های شـــیرین آرا گرفته رنگین مــــردم فریــــــب و غدار دیدم ندید

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-23دعـــــای بـهـــــــاری

  وقتــیکه ترک صحبت اهــل ریا کنیم الحق که خویـــــــشرا بخدا اشنا کنیم اندک اگر به شیوه ای دین اشنا شویم دین را ز شر مــردم بی دین رها کنیم عــــمامه پوش بی عمل و بی ق

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-09زنـــــــده گــــی چـیـســ

  زنده گـــی یک سفرِ دشوار است واقـــــــعه در ره ِ آن بسیار است گر به چـــــشمان حقیــــقت بینی گلی زیباســـت ولی پر خار است روز هایش همگی یکسان نیست گاهی شاد است گهی

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-01یک بــــــام و دو هوا

  مـــعاون اول به جنـــــگ با طـا لبان مـــعاون دوم بــه طـــالب مـــــیزبان انتــــحاری تا به ارگ اش می رسد  میکفد هر گوشه مر گــش می رسد ع و غ غـــــــــرق اند اندر

  بیشتر ببینید
 • 2016-02-17تـــــرســـــــــــان

  شیــــخ ما را از گنه تر سان مکن رحمـــــــت حق را زما پنهان مکن تو خوری انگور و ما ابش خوریم هر دو از یک تاک با تابش خوریم تــو روی سجـــــاده گر یان میکنی صــد ندامــ

  بیشتر ببینید
 • 2016-02-05والله بــــــــــــد نبود

  یار جان گر مــــــهر ور میبود والله بد نبود با من همـــــــفکرو نظر میبود والله بد نبود ناز ها و عشوه هایــــــش بر دل شوریده ام یک کمی گر مختـــــــصر میبود والله ب

  بیشتر ببینید
 • 2016-01-21یارب تــــــــــــــــــو

  آتش درین چـــمن شده یارب تو چاره کن  بر باد خاک مـــن شده یارب تو چاره کن ا هل دغا و اهل قــــــــــــمار و سران زور ارباب این وطن شــــده یارب تو چاره کن از قتل و از ق

  بیشتر ببینید
 • 2016-01-18اجــــــــــــر

  از ســفره ای  ایام همــــــه تلخ چشیدیم از خــــوان فلـــک فیض گرانمایه ندیدیم هر چــــند که از نیـش سر خار ملول ایم شــــکر است که بویی ز رخ یار شمیدیم ما نغــــــ

  بیشتر ببینید
 • 2016-01-13قــافـلــــــه عـمــــــر

  بر عمر ما به دور جهان اعتبار نیست این زنده گی برای کسی پایدار  نیست ملا و شیخ هر چه که گفتند گوش کن گفــتار شان بدون عمل استوار نیست بی جد و جــــــــهد رزق مهیا نمیش

  بیشتر ببینید
 • 2016-01-06بـــــد نمـیـشـــــود

  گـــــــر یار مـــــیل یار کند بد نمیشود ما را زخـــــــود شمار کند بد نمیشود لبخندی ســـــوی ما بزند با کمال میل غمــــها ز دل فــــــرار کند بد نمیشود آید به مـــ

  بیشتر ببینید
 • 2015-12-23مــــــــا نـمـیــدانـیــ

  جـــهان ز غــصه سراپاست ما نمی دانیم چه نقشی واقــــعه از ماست ما نمی دانیم امــــید زنده گی تصـــــــــویر کودکانه بود تلاش هـــــا هــمه بی جاست ما نمی دانیم تمـ

  بیشتر ببینید
 • 2015-12-06مـیـخــکـــــوب

  چشمان سبزو مستِ بهاری تو داشتی پیکان مژه های شکاری تو داشتی با انکه باده نوشی برای تو عار بود لیکن نگاه شوخ و خماری تو داشتی هر چند من غریب بکوی تو آمدم لطفی بپاس غربت

  بیشتر ببینید
 • 2015-11-23اگر فــــكـــر كنيد

  اين وطن كرب و بلا است اگر فكر كنيد همه جا أشك و عزا است اگر فكر كنيد شمر ها تبغ بدست بهر قتال أمده اند سر مظلوم جدا است اگر فكر كنيد دين فروشان همه تكبير بلبها دارند كف

  بیشتر ببینید
 • 2015-11-11سـنـــگســـار

  نا مرد ها بفرق زنان سنگ مي زنند تكبير گفته خنده كنان سنگ مي زنند در هيچ ديني نيست چنين وحشت تمام سنگسار ميكنند و عيان سنگ مي زنند مشتي چلي و طالب و داعش  ز اوج جهل بر ش

  بیشتر ببینید
 • 2015-11-02بـــه دردم نـمـیـخـــورد

  دیـــــــــــــگر خیال یار به دردم نمیخورد امـــــــــــــیدی از بهار به دردم نمیخورد مــــیدان زنده گی همگی برد و باخت بود این محـــــــــــــفل قمار به دردم نمی

  بیشتر ببینید
 • 2015-10-22انـتــظـــــار

  چــــشم سبز تو نو بهار منست خط و خال تو در شکار منست کشــــــــته گردم به تیغ ابرویت در صف عا شقان شعار منست لب تو لعل ای از بد خشان است رخ تـــــو لا له ای مزار منست ب

  بیشتر ببینید
 • 2015-10-05شناخت طالبان

  ای طالـــب ِ دغـــــــا بخدا می شناسمت از قتل و انتــــــحارو جفا می شناسمت همجنس گــرا و دیـده درا و وطنفروش با سه صفت ببین چی بجا می شناسمت پرواز گر کنـــــی چو کل

  بیشتر ببینید
 • 2015-09-19قـشـنـگـســت

  عجب چاک گریبانت قشنگست طلوع صبح تا با نت قشنگست مثال ِغنـــــــچه های نو شگفته شمیم و عطر دامانــت قشنگست به صحرا آهـــوان از شرم رفتند ز بسکه رنگ چشمانت قشنگست روا

  بیشتر ببینید
 • 2015-08-29بانو ماریا دارو نویسنده با

        محترمه خانم ماریا جان دارو نویسنده سر شناس میهن که قاطبه از خواننده گان از خوانش آثار پر بهای شان کسب فیض کرده اند و تا کنون اثار پر بهای شان به خوانش همو طنان و

  بیشتر ببینید
 • 2015-08-28نـســل جـنـــگ

  تا گشودم چشم هر جا جنگ بود غصه بود و فتـــنه و نیرنگ بود در لبان مرگ تبســـم نقش داشت چهره ها پر چین و پر آژنگ بود مادران غمــــــدیده و مهجر سیاه در غــــــم فرزند شا

  بیشتر ببینید
 • 2015-08-13کشتار نـــــــا حق

  هر روز مردمــــان مرا زار میکشند گاهی به خانه گاهی به بازار میکشند امواج خون شده وطــــــنم از پلیدیان در پیش چشم حضرت دادار میکشند یارب چه حکمتیست به قتل و قتال ما

  بیشتر ببینید
 • 2015-07-31تلافـــــی غـمـهـــا

  ما را کســـــــی به مهر تما شا  نمیکند بر گلــــــــــشن خزان زده ماوا نمیکند سر مایه جــــــــوانی ما شد سپند عشق افســـوس ها ؛   تــــــلافی غمها نمیکند خوبان در

  بیشتر ببینید
 • 2015-07-31وای وطـــن میسوزد

  دیده بگشا  که سرا پای وطن میسوزد قله و دشت و دمن های وطن میسوزد عند لیبان هــــــــــمه آوارهِ باغ دگران همه در حســرت گلهای وطن میسوزد اشک ما گل نکـــند آتش دیرینه

  بیشتر ببینید
 • 2015-07-17عـیــد شـمـا مبارک

  ای دوستان و یاران عید شما مبارک چشمان تان فروزان عید شما مبارک دور باد غصه و غم هر گز مباد ماتم بر ملـت مســـــلمان عید شما مبارک هــــر روز تان بهاری با نغمه قناری ج

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-27هـر چــه پـالیـدم

  نیافـــــــتم بت ای عیار هــــر چه پالیدم نـــــــگار خوب و وفا دار هر چه پالیدم رهـــــی شدم بگلستان به عزم دیدن گل نیافتم گـــــل ای بی خــار هر چه پالیدم درین زم

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-21مصاحبه بــا شاعره شیوا بیان

  شاعره شیوا بیان شهلا لطیفی ولیزاده کشور با ستانی ما افغانستان ؛ مهد راد مردان و شیر زنان ایست که درادوار تاریخ نشانه های از شخصیت های هنری و ادبی را بنمایش گذاشته ا

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-21شـــاعـــــــرهء دانشجو

  تهمینه طهورا دانشجو روزگـــــاری که گذشت جان من از جان تو بود هــــــردم و هــر نفـــسم بـــــسته به پیمان تو بود چون رها کردی ام و بردی من از خاطر خویش دل غافـــــ

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-21عالیه عزیزی اوپیانی شاعره ء

    سر زمین باستانی ما جایگاه شاعران و عارفان ایست که صفحات تاریخ ادبیات کشور مان را در هر دوره تاریخ درخشش خاصی بخشیده است و در زمره شاعران متقدم نسوان میتوان از راب

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-21حمله به رسانه ها حمله مقابل

  صبح امروز به وقت ایالت ور جینیای امریکا ؛ هنگامیکه اخبار داخل و خارج کشور را مرور کردم و طبق معمول سایت های افغانی را به خوانش گرفتم ؛ سر خط اخبار پیام افتاب حاکی از ح

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-21نهضت زن در سنگلاخ تـعـصــب

  هشتم مارچ به همه مادران و خواهران  گرانقدر م عرض تبریک میدارم   **** شمع زن است روشنی بخـش جهان ما از زن رسیده ســوی تــمدن زمان ما گر فیلسوف و مخترع و مکتشف شدی بی زن

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-21مصاحبه بــــــا خانم ماریا

  خواندن هر کتاب بدون داشتن سواد نا ممکن است ؛ مگر نوشتن کتاب با داشتن سواد و بینش مشکل تر از آنست که خواننده تصور میکند . برای اینکه از مشکلات نگارشی یک نویسنده آگاه شو

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-21چهره هـــــــای جاودان در آ

  کتاب چهره های جاودان در 337 صفحه با قطع و صحافت متوسط در کشور کانادا به چاپ رسیده که پشتی آن مزین با تصویریک پر که سمبول قلم نویسنده گی است و تصویر یک خانم در آخر صفحه آر

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-14درد بـیـنــوایــــی

  ز بســـکه شهره شده درد بینوایی ما  نمیکــــند کسی جرات به آشنایی ما بغیر یار مرا حسن هر کی باد حرام ببین به منــــصب تقوا و پارسایی ما گدای کوی قـــناعت اگر شدم بد نی

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-01بـخـــت واران

  یار از پیشـــــم گریزان بود و است روز من شــــام پریشان بود و است روی طالع ام چــــــو دید رمال گفت بخت تو در شام هجران  بود و است فالــــــــــــبین و کف شـــنا سان

  بیشتر ببینید
 • 2015-05-23چی خــــوب میشد

  اگر در دل همیـــــــشه خانه میکردی چی خوب میشد به لطف ات ترک هر بیگانه میکردی چی خوب میشد نمی دادی جوابـــــــم را اگر با لحـــــــــــــن خشم آلود مرا  با زلف خــــ

  بیشتر ببینید
 • 2015-05-01مقتدی عشق

  رگ رگم چــــاپ پای عشق شده تار و پودم صـــــدای عشق شده صو فیا نا له ای مرا بــــــــــشنو سینه ام خا نقای عــــــــشق شده یار از دل نمــــــــــــــیرود بیرون بخدا

  بیشتر ببینید
 • 2015-04-15زنده گی خوش

  زنده گی با خیال یار خوشست عشق با درد انتظار خوشست در زمستان به زیر تگرگ غم هوسِ فصل ِ نو بهار خوشست نگهت ارغوان به خواجه صفا دیــــدن لاله در مزار خوشست گریه هــــــ

  بیشتر ببینید
 • 2015-04-06ضعیفان را بـــــه غم تنها گ

  بحــــق ما جفا کردند و رفتند ستم بر ما روا کردند و رفتند بـــما رسم رخِ دشمن کشیدند فرار از ما جرا کردند و رفتند نماز بی وضو خواندند بمحراب به دین ما جفا کردند و رفتند

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-30نگذاشتند که سبز ببینم بهار

  اهدا به فر خنده شهید هموطن معصومم نگذاشــــــتند که سبز ببینم بهار را  دیدم ز خون پیکر خود لاله زار را نگذاشتند که راز دل خود کنم بیان سنگسار جور گشتم و دیدم شرار را

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-13مـنـتـظـــر بـهــــار

  یقینم نــــــو بهاران خواهد امد نوای مـــــرغزاران خواهد امد ز شادیـــــــــــهای ایام بــــهاری ز چـــــــشم ابر باران خواهد امد ز رقـــص جامهای لاله در دشت طــ

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-13جـــور اخـــــوان

  بسکه مغــــروق روزگار شدم  رفته رفتــــــه جــدا ز یار شدم بسرم گـــــــــشت آسیاب زمان خـــــورد گردیده و غبار شدم هر نفـــــس از خیال بی وطنی زار و نو مـــید و اش

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-08زن یـــــا بقای زنده گی

  هشتم مارچ روزهمبستگی نسوان را به همه مادرانِ خواهران و دوشیزه گان غیور ملت مســـــتضعف ما تبریک عرض نموده و مو فقیت های بیکران شانرا در امور زنده گی و مبارزه بر حق

  بیشتر ببینید
 • 2015-02-27آدم نــمــی دانـــــد

  خوشی ها گاهی با غــــــم میشود آدم نمی داند گهی غمـــــــــها دمــــــادم میشود آدم نمی داند چو اسرار جهان در فـــــــهم انسانی نمی گنجد به دردی زهر مر هــــــــم م

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-24بـیــــاد تـــــــــــــو

  خوانـــــم ترانه ها ی فراوان  بیاد تو گلگشــــــــت میکنم به گلستان بیاد تو بینم بــسوی چهره خوبان نه از هوس خاطر کــــــنم دوباره درخشان بیاد تو ذوقی برای صـــــ

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-20گــذشـــــت

  عمر من در عشق و دلداری گذشت پیــــــــش  گل ما نند  قناری گذشت وا به جانِ زاهـــــــــدِ ترشین جبین عـــمر او در گریه و زاری گذشت شام هـا با دخـــــــــتر رز دو به د

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-14ای خـــدا عـمــر مـــن دوبـ

  چشم بر دیدنش خمارشده لب به بوسیدنش شرارشده دیدن حـــسن خوبرویان هم پیش زاهد گـــنه شمار شده عشق را عیـــب خلق میدانند ای خدا این چه روزگار شده از ریا کاری های زاهد و

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-31آرزوی عید و عیدی بدوستان

  آرزوی عید (طنز) و عیدی بدوستان   عید است و نقل و کلچه و سیمیانم آرزوست یک چـــــای داغ با دو سه مهمانم آرزوست شوربای تند و تــیز بخواهم به وقت چا شت نان ی تنوری قــور

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-31شکایت گوسفند قـربـانــــــ

     (طنز در نظم)   ای مســـــــــــلمانان که در ایام عید میشوید از گوشت و پوستم مستفید دارد هر قصـــــــــاب یک کارد وتبر میکـــــــــــشد در عید ها گوسفند نر بهر

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27از مــــا نـشـــد

  گلشن و باغ و چمن از ما نشد لاله و سرو ســـــمن از ما نشد با همه شد آشنا و مهــــــر بان دلبر شیرین ســــخن از ما نشد عمری خد متگار گلرویان شدم قامتی یک گلـــــــبدن از

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-19می پسندم

  ترا بهـــــــــــتر زگلــــــــها می پسندم میـــــــــــان دل دل آرا می می پسندم اگر لیلی مــــــــن گردی چو مجنون به عشــــــقت رنج صحرا می پسندم سرشــــــــــ

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-29شهر غمگسار

  صاحب دلی ندیدم در شــــهر غمگساران بـــی گل ترانه نایـــــد از لانه ای هزاران فرقی ز مســـــجد ودیر در شهر ما نباشد هم شیخ باده نوشد هم رند و باده خواران قاضی و متهم

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-21مشاعره جناب حسن فروغ و نذیر

  سلامت را علیک ای یار جانی جوابـــت را نخواندم قدر دانی الهی سخت و تلخ و ترش باشد که در گیــــر فروغ خود نمانی                                 (فروغ) زبانــــــــ

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-18همو خرک و همو درک

  فکر نمــــودم که زمان غنی هیــــچ نباشـــد اثری از دنی یک دو سه فرمانِ پر از کار داد دزد و دغل را کمـــــکی خار داد کم نشده نکــــــبتی از انتحار طالبِ ملعون بره اش ا

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-17چرخ میزند

  هر جا به التـــجا نظرم چرخ میزند  از با بت فشـــــار سرم چرخ میزند دارم سراغ گمشده خود به هر طرف صد هــــا خیال دورو برم چرخ میزند تنها نه من سراغ تو دارم درین جهان خـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-10-22​مفت

   شد عــــمرم صرف این دار فنا مفت ندیدم هیــــــــچ چیز ی جز جفا مفت بروی یار دیـــــدم دل ســـــــــــــپردم نباشـــــــــــد رسم دوران رونما مفت دلم خــــــــــ

  بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه