مجلات و کتب

دکتور محمد سعید سعید افغانی

drafghani@jame-ghor.com

0044345345245

 • 2017-06-14د قهر او غضب علاج

  بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه: عالم شهیر  افغانستان و منطقه دکتور محمد سعید  « سعید افغانی » در رساله علمی هذا که تحت عنوان « د قهر او غضب علاج » به نشر میرسید با زیبا

  بیشتر ببینید
 • 2017-05-12د دنیا موفقیت

  انسان د دین، ایمان او وجدان په لحاظ مجبور او مسئول دی چه د خپل وس او طاقت سره سم هغه ووائي او ولیکي په کوم کښې چه د خلکو او د انساني ټولنې ګټه او فایده وي. دا دسلیم طبعیت

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-17د شهوت د افراط او غلیان علاج

    شک نشته چه در هر څه د پاره یو معینه مرتبه ده چه په هغه مرتبه کښې شی، ښه ښکاري او هغه مرتبې ته پوهان د اعتدال مرتبه وایي.  په دا مرتبه کښې افراطه او تفریط منفوریت عامه

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-14د ویرې علاج

   کله چې د نفس تصور او خیال د یو ناوړه آینده پیښې چې په دفعې د هغې باندې قادر نه وی وکړی په دا وخت کې نو په نفس باندې خوف او ویره طاري کیږي او په زړه باندې تکان، خفګان او

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-08قناعت څه معنی لري؟

  ټول عقلاء متفق دي چې د انسان د پاره یو د لوړو اوصافو ځنې قناعت هم دی.  د دې صفت د استحکام له امله له یوې خوا  د قرآن پاک ارشادات او د احادیثو هدایت او د سالکینو او پوهان

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-31د بسیطه جهل علاج!

  یعنې د هغې نا پوهی علاج کوم چې انسان په کې په خپل علم او پوهې هم معتقد نوي دا مرض د ناپوهی مرض دی، چې په زده کړې  سره محوه کیږي  او د تحصیل په وایي علاج کیدلی شي. دا رنګ ن

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-25د سعادت معـراج

  شک نشته چه پاک خدای ماشین د حرکت د دنیا د انسانانو په لاس ورکړي او لکه چه کتل کیږي انسانانو ترینه دعقل او فکر او کار په اندازی سره فوائد اخیستي داهم باید وویل شي چه کار

  بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه