مجلات و کتب

محمد دین محبت انوری

manwary@jame-ghor.com

009393979798

 • 2019-10-21مل یک شاخ

    بود نبود یک پیرزالی بود او یک بچه و یک دختر داشت و همیشه گشت و گدایی میکرد همرای شان میخورد. روزی بچه و دختر پیرزال همرای گله بچه به بازی رفته بودند. گله بچه آنها ر

  بیشتر ببینید
 • 2019-09-24معلومات جفرافیایی در باره و

  ولسوالی لعل و سرجنگل به سمت شرق ولایت غور به فاصله 128 کیلومترفاصله موقیعت دارد ویکی از ولسوالی های دورافتاده وکوهستانی با آب وهوای سردسیر بوده ودرخشکه قراردارد.عموم

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-06یک تیم وچند تصمیم

  فکری ازین بهتر که دریک موتر و چند تیم به روستاها سفر نمایم در درون ما نمی گنجید. تیم دفتر میثاق شهروندی ولایتی غور تصمیم گرفت تا با استفاده از امکانات کم چند هدف را دن

  بیشتر ببینید
 • 2019-06-03مجلس عطف افطار

  درس صفا و مروه در پیوند دلها و صفای قلب ها رخنه کرده بود. ماه مبارک رمضان به روزهای واپسین دهه آخری نزدیک شده بود.گوش کردن قرآن،خواندن قرآن،ختم قرآن جزاساسی اعمال نی

  بیشتر ببینید
 • 2019-03-04راز طولانی بودن عمر علما چی

    با توجه به اینکه همه انسان‌ها به عمر طولانی علاقه‌مندند و دانشمندان به جهت پاسخ به همین کشش ذاتی بشر، سالیان سال درباره فاکتورهای افزایش عمر به تحقیق و پژوهش پرد

  بیشتر ببینید
 • 2019-02-22برگ باغ گل حرم

  بود نبود پادشاهی بود پادشاهما وشما خدای بود. پادشاه دوزن داشت وازیک زنش دوپسر واززن دیگرش یک پسرداشت. ازقضای کردگار روزی چشمان پادشاه به درد آمد وهرچند طبیبان برمدا

  بیشتر ببینید
 • 2019-02-19همنواي كودك

  آغازفعاليت كودكانه انكشاف كوچك است ولي تاثيرات بزرگ دارد. دردنياي كودكان همه چيز عجيب، شگفت انگيز وبي آلايش است كه يك دنيا زنده گي ، زيباي وعشق  در درون طبيعت جدا گا

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-31زفتی ها و سختی های سفر

  زمستان با زمختی ها، زفتی ها وسردیهایش ستودنی نیست واگرزمستان پربرف وباران بیاید بهارسبز وبا برکت ستودنی میشود. چنانچه ازنظر مردم زمستان فصل ناخوش آیند طبیعت میباش

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-08ترحم در تداوی

  درجامعه کنونی مسلک طب اسباب نجات دهنده انسان رافراهم میکند که خیلی نزد خداوند ارزش ومرتبه خوبی دارد وطبیبان نقش مهم واساسی درآگاهی وتداویی تن های رنجدیده ازغمها و د

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-01دروازه بسته

  در شرایط که ما زندگی میکنیم به این مسله خیلی جلب توجه شده که: وقتی درادارات دولتی وموسسات غیردولتی بست کارمند اناث به اعلان گذاشته شود همه مردان آن اداره چشم براه است

  بیشتر ببینید
 • 2018-10-25دستم را عقب کشیدم

  شب بود وخوابم نمی آمد.صدای شرشرپایپ آب ورودی داخل حویلی که ازجوی عمومی کنارخانه جاری بودمرا بیدارکرد. دل نیزبدنبال یهانه ی بود تا سرازبستربیخوابی بلندکند وچشمانم را

  بیشتر ببینید
 • 2018-08-29سنگ شانده روایتی از زبان مر

      با درنظرداشت سوابق تاریخی و نقل قول های متفاوت اززبان گوینده گان محل وارزش تاریخی این روایت را میتوان به قصه وافسانه محلی محسوب کرد. مردم میگویند درزمانه های قدی

  بیشتر ببینید
 • 2018-08-01سود و زیان سفر

  زمانی بود که سفررا به شوق رسیدن به هدف آغازمیکردیم وقدم های ما تنگ های زمین را باهم نزدیک میکرد.درسفرها با دل نفسرده فارغ از اندیشه بودیم  وسختی وسردی سفربرای ما یکس

  بیشتر ببینید
 • 2018-07-31شاخه گلی از خلیفه

  خلیفه نام شورای انکشافی ولسوالی لعل وسرجنگل ولایت غوراست که فعلا تحت پوشش برنامه ملی میثاق شهروندی قراردارد. روزی ما بخاطرنظارت از فعالیت های شورا خودرا به آن قریه

  بیشتر ببینید
 • 2018-06-06عشق به آموزش

    اینجا نشانه ای از عشق به دانش وآموزش دانشجوی می به چشم می خورد که روشنای علم به دل یک انسان دمیده است.اینجا کوه هم شاهد متانت وپایمردی یک دختردرخود است وبره های گ

  بیشتر ببینید
 • 2018-05-24مهمانی خدا

  درسالهای قدیم وقتی من کوچک بودم وماه رمضان که می آمد والدین مرا به روزه گرفتن تشویق میکردن ومن هم با شوق وترس حرف والدین را پذیرفته روزه میگرفتم. نظربه سن که دشتم روز

  بیشتر ببینید
 • 2018-04-16برنامه ملی میثاق شهروندی

  معلومات جفرافیایی (در باره ولسوالی، ساکنین و موقعیت آن) ولسوالی تولک ولایت غور درسمت جنوب غرب ولایتغوربه فاصله 190 کیلومتر موقیعت دارد وساکنین آن به شغل دهقانی ومال

  بیشتر ببینید
 • 2018-04-10آشنایکه برادر شد

  من نمیدانستم که الفت درعالم بیگانه پا به محیط وجود دل می بندد وقلب سرنوشت حیات را با محبت او ادامه میدهدو هیچگاهی ودرنهایت گسست ناپذیرمیشود. ویاد او درضمیروذهن فرام

  بیشتر ببینید
 • 2018-03-26داکترمشهور در مسند خدمت

  از رسم وعادت هایکه تابحال دراثنای تقرر وتبدیلی دیده ام که صورت گرفته برخی به نظرم نا پسند افتاد که دربین هرگروه ودسته ای ازطرفداران واقوام ونزدیکان به گرد آنکس جمع

  بیشتر ببینید
 • 2018-02-14راز مجادله سرچوکی

  روزی بود برای قبول مسولیت واحراز پست دولتی امید وعلاقه کمتروجود داشت وروزی هم رسید که درمسابقه به چنگ آوردن کرسی ریاست میدان مسابقه پراز پهلوانان ورقیبان کمان بدست

  بیشتر ببینید
 • 2018-01-20نوع سرنوشت

  معمولا درمسیرزندگی دونوع سرنوشت مارا به تجربه وادارمیکند! یکی آنکه دیگران نقش دارند وعوامل خارج ازقدرت ما سرنوشت مارا میسازد وما درآن اختیارکلی نداریم.نوع دومی : خ

  بیشتر ببینید
 • 2018-01-09از سردی هوا تا گرمی نیازها

  مردم روستاها میخواهند نوای جان فزا واحساس شادمانی خودرا درلباس واژه گان نرم ولطیف برسینه ی سپید کاغذ به نگارش بگذارند. انرژی مثبت شانرا ازطریق دست ها ،دهان وصورت وص

  بیشتر ببینید
 • 2018-01-03کوتل به کوتل

  حفظ خاطرات گذشته مردهارا رشد میدهد. روزدوشنبه 11 جدی 1396صبح آفتابی وآسمان نیلگون بود وما باهمکاران ساحوی شوق وذوق سفردرسرداشتیم. راهی ما ازسمت جنوب منطقه لعل وسرجنگ

  بیشتر ببینید
 • 2017-12-26خیال به آسمان

  من بودم وعقده های نا گشوده دل، وسفر درسرمای سرد وهوای تازه پرواز روبه سوی یار ودیاری داشتم که ازآنجا آمده بودم. تا اندک فرصتی دربغل داشتم، خودرا گم میکردم نا برده ره

  بیشتر ببینید
 • 2017-11-09جزیره سخاوت

  بود نبود درزیرآسمان کبود. روز وروزگاری بود که ساکنان روستانشین ازجاهای شان بیجا شده به یک محله جدید که جز دشتی برهنه بیش نبود کوچیده و برایشان خانه های گلی ساخته بود

  بیشتر ببینید
 • 2017-10-03کفش گمشده

  تاب وتب هستی میکشیدم که رویاهای سرگردان وامیدهای درناامیدی دور وگرد مرا حلقه کرده بود. راه برای زندگی از دست رفته ام را گم کرده بودم وهمه چیز برایم محال بود. فراموش ن

  بیشتر ببینید
 • 2017-09-13کارمند شایسته و مبتکر

  هنوز خستگی وسنگینی فشار کار برنامه همبستگی ملی از شانه های ما دور نشده بود که مرحله تطبیق  برنامه میثاق شهروندی به مرحله اجرا درآمد. دفترما یک حلقه کوچک ومتفق از همک

  بیشتر ببینید
 • 2017-08-29بال بازسازی

  برنامه همبستگی ملی که یک برنامه سراسری ملی دولت است کارعملی این برنامه درولایت غور در ماه دسمبرسال 2003 آغاز ودرماه مارچ 2017 ختم گردید.برنامه همبستگی ملی تحت شعار ( بام

  بیشتر ببینید
 • 2017-05-03مرد آزاده

  سال پار شبی مهمان دوستم در هرات شده بودم ومهمانی وپذیرای با محبت وصمیمت همراه بود. شب حین مجلس وصحبت با دوستی آشناشدم که درجریان صحبت ها او مرا بخودکشاند وصداقت وصفا

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-30راهکارهای مبارزه با خشونت ه

  همان گونه که دربحث تبیین خشونت گفته شد،زمینه ها وعلل گوناگونی به بروز خشونت درخانواده می انجامد.برخی از این زمینه ها به دوران کودکی فرد خشونت ورز باز میگردد.همچنین ا

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-25خشونت خانواده گی

  خانه معمولا جای امنی به شمار می آید که افراد خانواده بافرار از ناآرامی ها، دلهره ها، زشتی ها وخشونت های فضای بیرون به آن پناه میبرند. به عبارت دیگر انتظار می رود تنها

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-01سفر پشت ابر ها

  وقتی طیاره ازمیدان هوای فیروزکوه پرواز کرد به سمت شرق میرفت فکر کردم بکابل میرود اما لحظه نگذشت که کج بال کرد ویکدم ارتفاع خودرا به سرعت بلند برد که همه سرنشینان حیر

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-13نواقص عملیات ایران در ولایت

  شبی به دیدن داکترمیراجان احمدی رفته بودم درجریان صحبت ها از قصه جوانی خبرشدم که بخاطرمزدوری به ایران رفته بود وسرنوشت اودگرگون شده بود. او موسی ولد محمد ایوب نام دار

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-08اشک مادر

  هدیه به مادرم و به احترام 8 مارچ روز زن آفتاب کمی بلند آمده بود که پشته هیزم را به خانه رساندم وآنروز جمعه بود.روز رخصتی بود میخواستم از روز های دیگر بیشتر هیزم بیآورم.

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-05یک دل دیگر

  تمام انسانها معمولا یک دل دارند و قتی ازهمین یک دل نمیتوانند به تمام آرزوهای خود برسند، یک دل دیگر را پهلوی دل شان برای بدست آوردن  آرزوها وخواهشات نفسانی درتن جای م

  بیشتر ببینید
 • 2017-02-20نقش زن و شوهر در زندگی خانوا

  بود نبود در سرزمین جنگ زده زیر آسمان گردآلود،زن وشوهری بود که از ابتدایی عقد نکاح وخلوت صحیه باهم زندگی مشترک زناشوی را ادامه میدادند.درماهای اول ازدواج ازمعاشرت وه

  بیشتر ببینید
 • 2017-02-13خداحافظی با تشنگی

  روز وروزگاری بود،کسی کاری داشت خوش وسرحال بود وکسیکه بیکار بود پریشان وسرگردان بود.ازمیان همه برنامه های انکشافی دولت برنامه همبستگی ملی بخت خودرا دربین مردم آزمای

  بیشتر ببینید
 • 2017-01-28شکار شهر

  صدای سکوت شهر رامیشنوم زمزمه ای گلون کر را میشنوم شهریکه درخت ودیوارش یخ بسته اند. شهریکه شکارسرما شده است. شهریکه خوف خودرا خورده است. شهریکه گل یخ بما داده  است. شهر

  بیشتر ببینید
 • 2017-01-23سکوت رنجبار

  انتظار زیانبار بوده واکثرمردم از انتطار شکایت وگیله دارندوآنرا به اشدالقتل تشبیه میکنند ولی من هم دیدم که بعضی اوقات پیش می آید که نه تنها انتظار بلکه سکوت هم به مرگ

  بیشتر ببینید
 • 2016-11-06نگاهـــــــــای آمـــوزنـ

  توضیحات : درگذشته  فکر مردم براین بود که زشتی وسختی های زندگی در دایره جنگ،فقر ونادانی است واما درشرایط بحران سیاسی ودهشت افگنی که حالا برمردم بیگناه ما تحمیل میگرد

  بیشتر ببینید
 • 2016-08-27افـعـــی مـعـتــــاد

  در دیارگردآلود وغباری ، که آسمان بی زبان خسته وآهسته نفس میکشد. صبحگاهان آفتاب از پشت کوه های سربلند با تنبلی ودل غمگین  بر زمین فاجه میکشد ورخ رنگین خودرا نمایان می

  بیشتر ببینید
 • 2016-08-17کلکینچه شیشه ای

  هرروز متوجه بچه ها میبودم که چگونه به مکتب میروند.لباس ها ودریشی های اکثر بچه ها مرتب ونو بودند. تفاوت خاصی بین فقیر وغنی در لباس دیده نمیشد بلکه در داشتن موتر وسیکل ا

  بیشتر ببینید
 • 2016-06-21بیست سال صبر یک دختر اساس از

  درقریه جات اطرف شهرفیروز کوه دختری بیست سال قبل بدون رضایت خودش ازطرف خانواده اش با پسر کاکایش نکاح شد. او درحالیکه با این پیوند رضایت نداشت اما تصمیم پدر را محترم شم

  بیشتر ببینید
 • 2016-06-20عاقبت پروژه هـــــــای خلا

  دوسال قبل مرحله سوم برنامه همبستگی ملی درولایت غورآغاز شد که ولسوالی دولتیار هم تحت پوشش مرحله سوم قرارگرفت. شوراهای برات وچکاب دولتیار یک پروژه مشترک برق آبی کوچک

  بیشتر ببینید
 • 2016-06-20مـــــــزه افــطـــــــــ

  مردم ما هرسال یک قاری قرآن را بخاطر ادای نماز تراویح وختم قرآن شریف به مسجد دعوت میکنند وازطریف ریاست حج واوقاف اورا به مسجد می آورند. سالهای گذشته قاری ظاهر برای ما

  بیشتر ببینید
 • 2016-05-22غال جل زیر سنگ

  از میدانک بره خانه بسوی شهر فیروز در حرکت بودیم که تیر موتر ما پنچر شد. از موتر پایان شدم میخواستم کمی دورتر از موتر بروم وهوا خوری نمایم اما پایم را بالای سنگی گذاشتم

  بیشتر ببینید
 • 2016-05-03فــــــرشـتــه زمیـنی

    روزی برای گرفتن پاسپورت به کابل رفته بودم.درصحن حویلی ریاست پاسپورت ریس آن اداره با مردم صحبت میکرد. ضمن معلومات در مورد تهیه اسناد وحل مشکلات برای مردم با روحیه ن

  بیشتر ببینید
 • 2016-04-10مردی از تبار پاکان وصادقان

  روزی برای گرفتن پاسپورت به کابل رفته بودم درصحن حویلی ریاست پاسپورت ریس آن اداره با مردم صحبت میکرد ضمن معلومات در مورد تهیه اسناد وحل مشکلات برای مردم همه جانبه رهن

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-09نجار با ته تیشه سنگی: به منا

  بود نبود در زمان قدیم پادشاه بود او روزی بخاطر تفریح وگشت همراه وزیرش به شهر و بازار بر آمد. پادشاه از رسته های دکاندارن وکسبه کاران دیدن کرد ورسید به بازار نجاران حی

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-08دخـتـــــری در رویـــــــا

  مردی با دختری ارتباط تلفونی داشت در ابتدا مرد از صحبت با دختر خوش بود ودختر هم از او کریدت کارت میخواست همینطور صحبت های تلفونی شان ادامه داشت مرد از صحبت با یک دختر

  بیشتر ببینید
 • 2016-02-24زمـیـــن خشک آبـــــــی شد

  درین دیری پرمحنت اهالی این قریه بسی سختی ها کشیده اند فقرازعمرش درین دهکده خسته شده وگوی سهم مردم درین دنیا فقر ومشکلات وسختی بوده است.روستای خوگ ناوه به فاصله 65 کیل

  بیشتر ببینید
 • 2015-12-19خــتـــــــم مـحــــرومـی

  ولایت: غور ولسوالی: دولتیار نام قریه جات: پیتو شینیه تعداد فامیلهای قریه جات:331 تعداد مستفدین :1521 تاریخ ایجاد شوراها: 04.08.2012 بودیجه که شوراها مستحق میباشند:  2564522 تاریخ

  بیشتر ببینید
 • 2015-09-22ابـتـکــار مشـتـــرک

  سال ها بود که باشنده گان چندین قریه در منطقه خاک یارک ولسوالی دولینه ولایت غور خیال داشتن سرک را در سر می پروراندند. چندین قریه دردوطرف کوتل از نبود سرک به مشکل اساسی

  بیشتر ببینید
 • 2015-08-24تیم فعال بـــاز سازی

  آهنگ پای برنامه همبستگی ملی در روستاها ودهکده های ولسوالی دولینه بخوبی شنیده میشود واز آنجا بوی بازسازی وانکشاف به مشام میرسد. اهالی روستاها با علاقه مندی  خاص در ت

  بیشتر ببینید
 • 2015-08-03جلوگیری از قــربــانـــی

  ولایت: غور ولسوالی: دولت یار قریه: قال منا تعداد فامیل: 100 تعدادنفوس: 437 فاصله از مرکز ولسوالی: 7 کیلومتر قریه غال منا ولسوالی دولتیار ولایت غور درسالهای های گذشته آب آ

  بیشتر ببینید
 • 2015-07-08آب منبع حــیـــات است

  قریه ناسفنج یکی ازقریه جات مشهور وسرسبز ولسوالی شهرک ولایت غورمیباشد این قریه دربین تپه های نیمه هموار وسرسبز وزیبا موقیعت دارد باغهای درختان میوه دار یکی از پیداوا

  بیشتر ببینید
 • 2015-07-02اطفال در حــاشـیــــه عید

  روزهای عید برای هر مسلمان روز خوشی است  وخوشی برای همه یکسان است بزرگان وکودکان از خوشی ها ونعمت روزهای عید لذت میبرند. عید دردیارما بگونه دیده شده که اطفال درحاشیه ق

  بیشتر ببینید
 • 2015-05-19فـــــــــراق زادگـاه

  باران می بارید که از خانه زنگ تلفون آمد وگفتند که مهمانها آمده اند گفتم کدام مهمانهاگفتند برادرشما، از خوشحالی خودرا گم کردم وحالم بهتر شد نمیدانستم که اول چه کار کن

  بیشتر ببینید
 • 2015-05-11ارتباطات مـــوثـــر

  مورخ 16 ثور1394 محل: ولسوالی دولت یار ولایت غور به اطاق رفتم ونشسته بودم که چشمم به کنار کلکین به پاکت سفید افتاد پاکت را برداشته باز کردم درآن دعوت نامه از سوی دفتر ساحو

  بیشتر ببینید
 • 2015-05-11پریشانی پــــــروژه ها

  درسفر نظارتی با حقارت سر پروژه های رسیدیم که سال گذشته کار آنها آغازشده بود. ولی اینبار بوی انکشاف وبازسازی پروژه هابه مشام نمیرسید. با دیدن تیم نظارت برنامه همبستگی

  بیشتر ببینید
 • 2015-04-20دروازه نیمه باز

    مرد پخته سن قد بلند، گندمی چهره با موهای سیاه نزدیک به خاکستری درعقب میزکارش نشسته بود وخانم لاغر میانه قد،باریک اندام وسفید چهره درپهلوی میزاواستاده بود. مرد دست

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-26شـمـشيــر خــــان

  آن جا بود نبود يك پادشاه بود كه يك زن داشت ولی زنش اولاد نميكرد يكروزدر خانه نشسته بود كه خواجه خدر آمد وخودرا به شكل ملنگ در آورده وبراي پادشاه گفت: چيزي بدهيد بنام خ

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-05ولایـت فـقــیــــر

  بود نبود در زیر آسمان کبود ولایتی بود فقیر نشین که در بین کوه هابلند وتپه های خاکی موقیعت داشت. دریای ازبین این ولایت میگذشت ولی مردم آنقدر خوب بودند که به دریا کاری ن

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27سه ابتکار در یــــــــــک ش

    ولایت ( غور ) ولسوالی ( تولک ) شورای انکشافی یاقریه( خواجه ها ) تعداد فامیل( 215 ) نوعیت پروژه ( پلچک،شبکه آبرسانی ومرکزاجتمعی ) مجموع بودجه پروژه ها ازبرنامه (2150000) و س

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27بــــــــــی نظمی در رخصتی

    از چندی بدینسور دیده میشود که شاگردان مکاتب دربعداز سپری کردن رخصتی به وقت معین به مکتب ها حاضر نمیشوند وعلت اش این است که این روش از گذشته ها به میراث مانده است طو

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27اطفال در حاشیه عــیـــــــ

    روزهای عید برای هر مسلمان روز خوشی است وخوشی برای همه یکسان است بزرگان وکودکان از خوشی ها ونعمت روزهای عید لذت میبرند. عید دردیارما بگونه دیده شده که اطفال درحاشیه

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27مکتب بـــــــدون معلم و شاگ

    ولسوالی دولینه درسمت جنوب ولایت غور موقیعت دارد قریه جات چهل گزی، خواجه اعلی، هزاربز، دهن قلعه آهن،لشکری، چشمه سرخ درکناره دریای فراهرود قراردارند که این منطقه ا

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27تشويش ســفــــــــــــــر

    بود نبود درسرزمين آه و دود در ولايت كوهستاني وباستاني دو نفر مامور بود كه اكثر اوقات باهم سفرمينمودند اين مامورين مثل هميشه منتظر هدايت آمرين بودند دستوروظايف وت

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27سخنی از هــــــــــر جا و...

    روز 27حمل 1393 وقتی از چغچران بسوی هرات میرفتم تا آن وقت ما درخانه خود بخاری داشتیم وصبح وشب یک بار آتش میکردیم. در دشت وکوه سبزه ها تازه سر زده بود اما بسیار کوچک بود

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27جاده ای پـــــــــــــــــ

    امنیت یک جز مهم برای رفاع جامعه است وتامین آن درشهرها وقصبات باید یکسان باشد مادر شهرخویش به موارد ازتامین امنیت برخوردیم که ناگزیر درباره اش چیزی نوشته کنم. من به

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27پسران گدای گــــــــــــــ

    پشتاره بوجی چرکین پراز خس وخاشاک کسافت دانهای لب جاده ها وکوچه برپشت طفل سنگینی میکرد. پاهای برهنه وسیاه وزخم آلودش را چابک تر از طفل سالم برمیداشت وآتش نفس اش پخت

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27اصول تعلیم و آموزش جدید و مح

    اطفال درقید باور ها ومحدودیت های خانواده ها: عموم کودکان واطفال حق دارند درفضای کاملا خوشی ودور از خشونت زندگی کنند وآموزش ببینند. خانواده ها،پدران ومادران به بها

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27شهرت غذای مشهور خلووک در حا

    مواد مورد ضرورت تهیه غذای خلووک: 1. آرد گندم آبی بعضی ها میگویند خلووک تنها از آرد گندم آبی خوب تهیه میشود بدلیل اینکه خمیرش پاش نخورده وسخت ومحکم است ولی بعضی از خا

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27حفاظت از جـــــــان خدمت گذ

    نظربه قوانین کشور، محافظت ازخدمت گذاران وکارمندان کمک رسانی وخدمات اجتماعی باید توسط قوت های دولتی صورت بگیرد. لیکن درآنجایی که حفاظت ازجان کارمندان برنامه های ا

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27خون انسان وارزش خـــــــــ

    سرچشمه ومعنی جریان حادثه سفرآن روز درتعبیر خواب شب گذشته ارتباط داشته است. از دوآب دولینه تا قریه تکه بغور ره پرخم وپیج را هردریور پیداکرده وهرموترطی کرده نمیتوان

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27قتل مگس هـــــــــای بیگنا

    باید از گردنم رد کنم که مفکوره وتهیه این خبرطنزآمیز را فیصل جان کوچک برای اطفال درسرداشته ومن درنوشتن وجورکردن جملات اورا کمک نمودم او همیشه ازخبرهای تلویزیون خو

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27نام جـــــــام در لـــوح دل

    به درستی سالهای قبل را بیاد دارم که دل ونادل برای ارسال مطالب درجام غور نشسته بودم. ولی نام خوش الهام جام غور مرا ازبخت وتقدیر جداکرد وبسویش کشاند وهرآنچه تابحال ن

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27مجلس ســـــــــر بند

    معلومات قریه: ولایت : غور ولسوالی: دولینه نام قریه: شیخ آباد پروژه اول:سرک وپلچک • سهم برنامه:1486902 افغانی • سهم مردم:165211 افغانی پروژه دوم: بند ذخیره آبیاری زراعتی •

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27پشک بــــــــــی غیرت

      پشک رنگ خاکستری مایل به سیاه، برای موش ها ترس وهیبت ایجاد میکرد اودرطفلی ازمادر یتیم مانده بود ودرخانه ما پناه آورد ازوقتیکه موش گرفتن را یادگرفت اول موش های خا

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27چکر پـــــــر خطر

    قصه رفتن به تفریح وسرنگون شدن سیکل رامیخوانید. صبح که از خواب برخواستم بیادم آمد که امروز رخصتی است وسرکارنمیروم وکمی هم احساس خوبی داشتم مثل اینکه از رفتن دفتر وا

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27دست هـــــــــای فریبنده د

    از جمله چشمدید های عینی نا گفته موضوع که میخوانید میباشد. من هم از جمله کسانی هستم که به قول معروف به دوا وداکتر عادت گرفته ام چون تا حال هرچند بخاطر بهبودصحت وخصوص

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27علایم فقر در روستاهـــــــ

    فقر وناداری واژه است که انسان ها از آن بیزارند ودوری میگزیند ولی در روستاهای افغانستان این پدیده آشکارابه چشم دیده میشود وزندگی مردم با فقر آمیخته شده است. در افغا

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27باشه بـــــــــال شکسته

    روزی از روز ها پسری از راه میگذشت دید درکنار راه باشه (1) بالش شکسته وپرواز کرده نمیتواند.علت شکستن بالش معلوم نبود. دلش برای پرنده میسوزد اورا گرفته بخانه اش می آورد.

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27راهکارهای ریزش مــــو

  راهکارهای ریزش مو  

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27همنواي كـــــــودك

    آغازفعاليت كودكانه انكشاف كوچك است ولي تاثيرات بزرگ دارد. دردنياي كودكان همه چيز عجيب، شگفت انگيز وبي آلايش است كه يك دنيا زنده گي ، زيباي وعشق در درون طبيعت جدا گ

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27مردی و نـــــــــا مردی یک

    صبح هنوز نورخورشید را حمل نمیکرد و درد کمر مرد بعدازروز دوم سفربا موتر شدت یافته بود. موترحامل اش جسامت خیلی قوی وسنگین وزن داشت که در وقت رسیدن به هرکوتل وگولای یک

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27گل گــــــــــــردن صلح

    تفاوت بین مناطق امن ونا امن درین است که : درمحلات وقریه جات رفتم که دلها ازترس و وحشت ،جنگ وهیبت تفنگ آرام نمی گرفت. وحادثات ورویداد ها قبل ازینکه به ثمر برسند به یق

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27مناظره عقل و غــــــــم

    عاقلان از عقل خویش در غم افتاده اندوبی عقلان ازبی عقلی خود مسروروسرگشته اند. این دنیا محل حوادث است،حوادث ناگوار ناجایزاز دست ناخردان وبی عقلان سرمیزند وعاقلان ب

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27جنگ و صلح دو تصویر در ذهــــ

    درآن سوی کوهسار یک دسته از جنگ غمگسار اند وملا وملک شان تربیت جنگ وجهاد میدهد ولیکن در این سوی دیار ماتم زده ،ملای مهربان ومردم شناس با مهربانی ودلسوزی قوم وقبیله

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27جهانگیر از جهان رفـــــــت

    زمستان گذشته شب های سیا وروز های تاریک را برایم نشان داد این دوره آخرین واولین مریضی برادر بزرگم بود که تیرماه سال پار خودش بپای خود از جوغالک به دیار اجل (چغچران) آ

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27جواني، جــديت و لياقت

    جواني، جديت ولياقت دروازه طلوع موفقيت است.  انسان از وقت پيدايش تا مرگ بايد كاركند. كودك وقتي خود گريه نكند مادر برايش شيرنميدهد اين هم يك تلاش بخاطر ادامه حيات اس

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27افــســـــــــر شایسته

    تمایل به سخن ګفتن وشنیدن آن از ګذشته وآینده در دل هرباشنده دیارما وجود داشته وهر روز به طور اوسط اوقات نامعین را به هیمن منظور وقف میکنند. وبا ګذشت هر دوره ومرحله ع

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27تجربــــــــــــــه ازدوا

    عزیزان بر نوشتن قصه ای خودساخته ای از سرنوشت وتجربه ازدواج، بچه را دیدم که نا خواسته درخامی به پختگی رسید. گاهی درون وبیرون آدم باهم توافق نمیکند. بود نبود درزیر آس

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27كـــــودك خــــــــر سوار

    خاطره سفر ما اينبار از همسفر بودن با كودك خرسوار وسيكل سواران سرچشمه گرفته است. چشمديد ما ازين سفر هانست كه با طفل خرسوار ومردان سيكل سوار روبرو ميشويم. سه مرد موتر

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27افسانه عرب بچه و مغل دختر

    بود نبود يك پادشاه بود كه يك زن داشت ولي زنش اولاد نميكرد يكروز وزيران خودرا جمع كرد وگفت: خانم من اولاد نميكند به همين خاطرمن تخت پادشاهي را رها ميكنم.وقتيكه اولاد

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27آن شخصيكه دوزخ را خـــــــر

    درقرنهاي گذشته كشيش ها جنت را بالاي مردم به فروش ميرساندند.وسند آنرا درروي يك كاغذ براي شان نوشته ميكردند مردم نادان ميرفتند وازكشيش ها در بدل اموال زياد يك قسمتي

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27خــــــــــــــــواب پادش

    در روزگار قديم پادشاهي بود وشبي درخواب ديد كه حكومتش درخطراست. وهمچنان پيوسته خواب هاي وحشت ناك ميديد پادشاه خانمي بنام ايران دخت داشت وبسيار اورا دوست ميداشت. پا

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27زن تـــــــــــــــوانمند

    اين قصه عيني كه ازدرد وغم يك خانم وسرنوشت يك كودك بي مادر حكايه ميكند از زبان همكارم به لحجه خودش چنين نوشتم:  یک روزي از روز های خدا ما سفری به ولسوالی دولت یارولا

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27قضاوت كــــــــودكــــــا

    بود نبود دوراني بود كه روز گارهمه را تهديد وتوهين ميكرد ،دريكي از فاميلها كودكي هوشيار وبيدارمشغول كار خودش بود. والدين او پسركوچكتر واز او نداشتند وبدين سبب كودك

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27خاليگاه در نظر گـــاه

    ‹‹دراين دنيا زشتي وپليدي هميشه زبون وناتوان ميماند ونصيبي جزشكست وبالاخره تاريكي ها مغلوب روشني ها ميشود›› داستان ، حادثات رويدادها وتحولات افغانستان براي ما

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27روح پــــــــــــریشان

  قسمت اول اکبر هنوز به سن بلوغ نرسیده ومتعلم صنف ششم مکتب بود که درمحیط مکتب علاقه اش به شغل معلمی پیداشد. تا آن وقت قبلا از رفتن به مکتب نزد آخند مسجد سبق میخواند ودر

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27قسمت دوم روح پــــريشان

  از آن روز به بعد سفرازهرات بسوي كابل آغاز شد البته اين سفر براي ساير شاگردان دل انگيز وحيرت آور بود ولي اكبر كه از قبل دلبسته وگرويده همين جريانات بود وچشم براه سپري

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27سردی سفر بــــــــــــــاو

  سفر درحضر کردم ولیکن دور از خاک وخستگی به شهر دیگر کردم. سفر از دلبستگی ها وپیوندهای پیشنیه ودیرینه به سوی هوای دیگر وآسمان پنهاور ترمتفاوت تر بود. دلگیری وکسالت دیق

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27نیت سلـطـــان

    بود نبود درسرزمین زور وظلم سلطانی کهنه کاری بود که، روز به شکارمیرفت وشب را به عشق خوبرویان صحرمیکرد. روزی هوای شکار آهو بسرش زد باسپاه وسوار کاران وتیراندازان راه

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27خــــــاطـــــــــره دل ان

  بود نبود درزیر آسمان کبود لحظه های زود گذر نه بلکه دیر گذر ومحبوب در زمانه های نه چندان قدیم بل در دل چند دهه قبل در سرزمین بی آفت ودور ازتمسخر تمدن وچشم بد حاکمان بی

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27حرفهای متفاوت: مــــــــاه

    رمضان درمسجد قريه: حرف هاي داغ روز بين مردم محله ما رسيدن ونزديك شدن ماه رمضان بود برخی از جوانان واشخاص بهانه جو طرزی صحبت میکردند که از چهرهای شان تشویش آمدن رمضا

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27گــنــــــــج پنهان

  در روزگار قدیم مرد متدین ، صادق ، ساده وکسبه کاری دردهکده بین کوها ودورازآبادی ها زندگی میکرد وبه کارآهنگری وریختن تیش وساختن ساجمه تفنگ وغیره مشغول بود او برعلاوه

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27ســـــــگ زرد

  در روستای دور دست کوهستانی احمد چوپان قریه بود اوبرعلاوه که گوسفندان خودرا میچراند گوسفندان همسایه هارانیزمیچراند او یک سگ جنگی داشت که نامش سگ زردبود.سگ زرد پاهای

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27شهری بــــــــــــدون تران

    فکرمیکنم درقدیمها این شهربدون ترانسپورت شهری بوده وداشتن ترانسپورت شهری سابقه ای چندانی ندارد. شاید بعضی ها تعجب کنند که شهرما تاهنوز فاقد ترانسپورت شهری است. فعل

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27شــهـــــــــــــزاده عاش

  بود نبود درزیرآسمان کبود درکشورهند پادشاهی بود ، چنان عدالت میکرد که نخچیر وپلنگ دریک جا زندگی میکردند وبالای همدیگرتجاوزنمیکردند پادشاه دردنیا پسرنداشت عمرش به

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27گــــــــــــــرفتار آینه

    جادو ها وقت گرانبهای خودرا از صبح تا شام درتماشاي آينه شناخت جمال بي مثالش شان بربادمیدادند!!! جادو (1)  نام پرنده خانگي است ، بطور عموم در مناطق ولایت غور دونوع جادوو

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27ســـه احــمـــق

    گویند در روز گار قدیم پادشاهی شرط داشت که کسی سه نفراحمق را برایش پیدا کند دخترخودرا به او میدهد.   شخصیکه متوجه این شرط پادشاه بود با مردی برخورد که تفنگ برشانه دار

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27مسابقه عــقــــــــل و دنی

  روزی از روزها عقل ودنیا باهم شرط بستند ،عقل گفت : اگرمن ازسرآدمی بیرون شوم تو هیچ کاری کرده نمیتوانی ودنیا گفت:اگرمن درسرآدمی نباشم تو هیچ کاری کرده نمیتوانی. روزی مر

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27مــــــــــرد ســـــاده

     روزی ازروزها مرد ساده دلی راهی بازارشد زن او برایش گفت: ازبازار یک من دومن نمک بخانه بیار. نمک ازیاد او رفت یک من ودومن گفته روان بود، که بیک خرمن دار رسید که خرمن

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27تقلید از زبــــــــــان دی

  عادت مردم معمولا همین بوده که طرزتکلم درهر محیط به لهجه وسبک خودشان خوش آیند ومورد پسند قرارداشته وزبان مردم عام کمتر دچار انحراف ویا تقلید میشوند. این کمبودی دور از

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27چم و چقـلـــه دزدان

  دونفر برای دزدی یک رس گوسفند ازرمه مالداران (کوچی) به کوه رفتند یکی گفت: من میروم چوپان را درمنده (مصروف) میکنم وتو برو گوسفندی چاق دمبه دار را ازبین رمه باخود به بر هم

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27محــــــو فرهنگ بیگانه

        ممکن ما نتوانیم مانند اجدادمان رسوم وعنعنات خودرا رعایت نمایم. پیروی از کارنامه های پدران ونیاکان درعصر قدیم وجیبه پسندیده پنداشته میشد ونسلهای بعدی هم این اص

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27مــــا مه گـــک و پشک

    بود نبود بودگاری بود زمین نبود شدیاری بود یک آدمک بیکاری بود، به خوردنک تیار بود دیگش شلغم باربود: در زمان قدیم یک مادر پیرزال بود اویک پشک داشت اورا گفت: پشکم برو

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27ســــــــــازش دزدان

    بود نبود دونفر دزد باهم رفیق صمیمی بودند وروزی توافق کردند که خزانه پادشاه را تاراج میکنیم. هردو شب هنگام برای دزدیدن خزاین پادشاه به سمت آنجا حرکت کردند وقتی رسید

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27مــــرگ مــــرغها

     این گفته ها ناگفته مانده بود که مرغ های خانگی درگذشته نزدیک بطور عام دریک محل وسیع وشایدهم درمناطق مختلف به اثر مرض مربوط به خودشان تلف گردیده وشماری دقیق این مرغ

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27قــهــــــــــــر و آشتی

  قسمت اول رسم بعضی از زنها این است که وقتى از دست‏شوهرایشان ناراحت‏ می شوند قهر میکنند،صورت شان  در هم کشیده میشود و دیگه حرف نمیزنندو یادر گوشه‏اى می نشینند و دست

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27فراموشی یـــــــــــــا وع

        صدائی چکش روی سندان های حلبی سازان وآهنگران راسته یک طرفه بازار خاموشی وخلوت شهررابه گونه ای ناخواسته مختل کرده بود.ضربه زدن های پیاپی وهمزمان کسبه کاران زمانی

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27سرمنزل وفـــــــــــا

    تاریکی دراثنای روشنائی ممکن اتفاق افتد.  دیدن خواب ها بیانگر رویاهای گذشته ویا آینده که دربیداری قابل حدس ودرک نباشد میباشند ودرهرحالت و وضیعت انسان به نا ملایما

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27ریاست محل نـــــــــاز و نع

     بود نبود دردوران سیاه ونزول، درزیرآسمان کبود روی زمین مردی بود مکتب خوانده وکارکشته که یکبار آرزوی ریاست کرد، ودرجستجوی مقام شد ازهرطریق ممکن وشناخت وبافت قومی

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27عید جدائی ها و گریه هــــــ

    دل بهانه گیرم به من فرصت نمیداد ، جدایی هاهم  از هرسو مکلف شده بودند که سابقه وتاریخچه ای درقلبم بسازند. روزی زنده بودم درادامه جدایی ها وحول های گذشته ناامیدی از هر

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27محبت زنــــــــــــا شوئی

    شیرازه زنده گی زناشوئی درمحبت است اگر این محبت شکننده شود زنده گی ارزش واقعی خودرا از دست میدهد. زنده گی زن وشوهر با محبت بین شان مستقیم در ارتباط بوده وچگونگی میزا

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27جـــوانـــان و جـــامــعــ

     طوریکه معلوم است جوانان دربرابر جامعه مسولیت ها ، مکلفیت ها وحقوق  دارند که این همه وجایب را دربرابر جامعه  انجام داده پیهم به نفع وطن کارو تلاش نمایند. جوانان قش

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27نقشه شهر چــــــــــه میشو

  گرچه شهرما کوچک است ودریک ساحه کوهستانی  دوطرف دریا بین تپه های خاکی جای گرفته است وزمین  های هموار آن کم است. از سابق یک ودو محل مسکونی طبق نقشه ساخته شده است ولی این

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27خـــارکشک و مــــار

          بود نبود بودگاربود زمین نبود شودیاربود ده خوردنک تیاربود یک آدمی بیکاربود دیکشی شلغم باربود . یک خارکشک بود اوهرروزبلده خاربه صحراها وکوهها می رفت وخارمی ورد

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27مجسمه تـــــراش محلی

     استعداد های نوشگفته را باید شناخت همین روزها درگشت وگذار قریه جات به یک جوان با حوصله وبااندیشه آشنا شدم که یکی از خاطرات خوب وفراموش ناشدنی من خواهد بود تا آن وقت

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27شهر مـــاهــــواره و موتــ

      مردم شهر های دیگرولایات هم ازماهواره وموتراستفاده میکنند ودروقت معین وبه اندازه ضرورت مورد پسند شان است اما درشهرکهن فیروزکوه شوق وعلاقه به ماهواره وموتر روز بر

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27دعــــای پــــــدر

  همان روز ها صالح بعداز شنیدن اینکه بچه ها بخاطر درس خواندن به کابل میروند خوش شده بود واو از سابق  به ارمان رفتن به شهر کابل بود.به این ترتیب مشتاقانه منتظرشنیدن چنین

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27تحــفــــه مکتب

    درمقابل دورازه ورودی دومی لیسه دخترانه دو دختر هشت ونه ساله مقابل همه نشسته بودند ومانند کبوتر های ملاقی همنوا وهم نفس گرم نقل وگفت وگو شده بودند در فضای همه گپ هاو

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27مــــرد کـــــــار و اخلاق

    کاروفعالیت درمحیط که زنده گی میکنیم مسئولیت و وجیبه هرفرد از جامعه است اما بعضی از افراد جامعه نسبت به دیگران بهتروبیشترکارمیکنند ودرعمل خویش ممتاز وسرآمد هستند ک

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26تجدید واژه های محلی غـــور

    خواننده گان عزیز من بعضی واژه هارا درقسمت های مختلف درین مدت افاضه کردم وامیدوارم شما هم مرا کمک کنید تا این لغت نامه کامل تر گردد.   معنی وتشریح لغات

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26فــلـــــــــــک داد

                         داد محمد گدا   در قریه تنگی سفید چغچران بامردهشتاد ساله ای گدای روبرو شدم که از پانزده سال به اینطر ف به کسب گدائی مشقول است. نام او دادمحمد ولد

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26محبت مــــــــادری

      مادران به طفلان محبت میدهند وهم از آنها میگیرند به آن پیمانه که کودک به مادرش از روز تولد مهر دارد مقایسه آنرا به آسانی نمیتوان کرد. کودک نوزاد جسمآ وروحآ حس می کند

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26شسـتـشوی چشم

      درین دیاروآن دیار عمومآ یک عادت وجود دارد که هرکس یک طوری بسوی کسی دیگری نگاه میکند. منظورمن ازدیدن بسوی انسانها و اشیای ماحول است. آدمها ضرورت دیدن وتماشا اطراف

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26شکایت از موش هــــــــای خا

    هر خانه از خود موشهای دارد وهر موش هم از برای ذوق خود خانه ای را خوش دارد. موشهای خانه ما همین روز ها بی نظمی وبی بند باری می کنند ازموشها هرکس به دلیلی شکایت دارد. مو

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26روابط معلم و شـــاگـــــــ

    از قدیم تا حال روابط نیک در بین معلم وشاگرد وجود داشته که این روابط به منزله ستون پیشرفت آموزش در معارف بوده است. یقینآ رابطه نیکو معلم وشاگرد باعث تشویق شاگرد به در

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26استعداد هـــــا در حــــال

      انسان ازبدو پیدایش خود به  آموزش علم کوشیده وهمواره به آن ضرورت حیاتی داشته است. که در آموختن علم ودانش استعدادها مطرح بحث بوده ودرین راستا استعدادهای متفاوت وجو

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26انجینر در ساغر یــــــــا

      از کار وفعالیت انجینر نصیر احمد "صدیقی" درپروگرام همبستگی ملی باید تقدیر کرد. درجریان نظارت ازپروژه های  برنامه همبسگی ملی به ولسوالی ساغر به شهرت یک نفر انجینر ک

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26سنگ طـفــــــلان، درد پنها

      آیاسنگ طفلان بر فرق راننده گان قهر است یا بازی ؟ دوستی وعلاقه طفلان دور از مکتب با دریوران تیز ران شهر وکوچه هاچنین د یده میشود. اطفال با دیدن موترهای تیز رفتار

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26پــــــــاد شـــاه و دزد

  در زمانهای قدیم پادشاهی در یک سرزمین پادشاهی میکرد.همه امورات حکمت داری اش خوب بود ولی از گرفتن یک دزد عاجز مانده بود.  این دزد هروقت در همین شهر دزدی میکرد وعساکر پ

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26نجار بــــــــا ته تیشه سنگ

  به مناست هشتم مارچ روز خجسته زن     بود نبود در زمان قدیم پادشاه بود او روزی بخاطر تفریح وگشت همراه وزیرش به شهر و بازار بر آمد. پادشاه از رسته های دکاندارن وکسبه کا

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26حـــــــــــــق تـــربیت

      تربیه وپرورش فرزندان به بخش ها و مراحل مختلف زنده گی  تقسیم شده و ارتباط عمیقی به سرنوشت  آنها  دارد. همزمان طفل ضرورت دارد تا جسمی وفکری رشد یابد وتربیه بگیرد چنا

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26هــــــــــم آغــــــــــ

      دختر بزرگ خانواده عادت گرفته  بود هر صبح بعداز ادای نماز وشام ها  قبل از صرف نان در گوشه ای مینشست وکتاب های مکتب زیر دستش بود.اوتا وقتی کتاب میخواند که  خواب  میر

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26گلِ هــــــوا

    (یک گل عجیب و نام استثنایی) درماه میزان امسال که به قریه لشکر راهِ چغچران به سفر رفته بودم این بوته گل نظر مرا جلب کرد. نام «گل هوا» را مردم قریه های مناطق پای کمر و ا

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26شکاری عـهــــــــد را شکست

    بود نبود در روزگاری قدیم یک نفر شکاری بود او همیشه در کوه ها به شکار میرفت ومصروف شکار گوسفندان وحشی بود روزی به کوه دربین جنگل آدمی قوی هیکلی رادید که برایش گفت: من

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26طفل و عـــــــادت بـــــــ

    کوچه خانه ما از دیگر کوچه ها خاک زیادتر داشت وهر روز وقتی از کوچه میگذشتم طفلی را میدیدم که دربین خاک بازی میکرد سر ورویش از گرد وخاک پوشیده بودبا آنهم در لبانش لب خ

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26پـنـد از پـــرنــــده

  در روز روشن طلائی وهوای نرم وملایم بهاری از راه میرفتم وپرندها، مرغک های صحرائی را دیدم که سخت به زنده گی وطبیعت عشق میورزیدن وبآن احترام میکردند.لحظات زندگی خودراب

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26مــدیــــــر خـــدمـــت

  روزهای شعار سپردن کار به اهل کار بود. که مدیر جدید در روز اول آغازکارش به همه واضح وپوسکنده گفت : من  درتمام عمردرکار خویش صادق، متعهد، بیطرف بوده ام وبه این عهد وپیم

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26هیزم فــــــــریب

    شخصی شهری برای سوخت زمستان از صوفی وملای دهنشین هیزم خرید وخوش بود که هیزم زیاد را به قیمت کم خریده است. دروقت آوردن هیزم پسر را فرستاد تا هیزم رابخانه بیاورد پسر ب

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26شــکـــــــاری دلاور

  در روز گاری قدیم مرد شکاری بود که خانه اش دربین جنگل گوشه ای کوه قرارداشت او همیشه به شکار آهو وحیوانات کوهی مصروف بود.  برعلاوه شکار به کسب آهنگری وساختن باروت ، ساج

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26منيجر بــــــــــا كمپیوتر

  (یک سرگذشت واقعی )    بود نبود یک واقعیت بود. در یک ولایت باستانی وکوهستانی دور از پایتخت کشور یک منیجر با کمپیوتر آمد .این منیجر مسولیت یک اداره کوچک غیر دولتی را بدو

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26زنده گی دستخوش مسافـــــــ

    انسانهای مهاجروبیجاشده گان درد ورنج مشترک دارند مشکلات اجتماعی واقتصادی مشابه  را متحمل میشوند حالا باید دانست که زنده گی مسافرینکه  مدت اضافه ازچند سال را از زا

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26تـنــــــاب تـــــــــوی

    روز آفتابی هوای معتدل صبح اول وقت آماده گی ها همین بوده که اطفال خورد سن خودرا بخاطر استقبال وحاضرشدن سر سرک رسانده بودند طفلان از قبل اطلاع یافته بودند که فردا میآ

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26تـرس هــــــــــــا و امیـ

      روز و روزگاری بود پسر بچه کوچک در روستای دور افتاده ای کوهستانی درسر تپه بلند خاکی با پدر پیر ومادر زهیر دوخواهر ویک برادر از خود کوچکتر زنده گی میکرد. روزبه کار ز

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26شـکـــر نـعـمـــت

    شکر نعمت نعمتت افزون کند        کبر آن از کفت بیرون کند   نعمت های خداوند مجموعه از احتیاجات است که ما درجستجوی پیداکردن وبدست آوردن آن هستیم وخداوند مارا یاری م

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26سر گــــذشت مریضی

    مردی دهاتی ازمریضی خود بهرکس شکایت داشت ،طبیبان به مدوای اوکوشیده بودند و برایش  زیاد دواداده بودند وهمه داکتر های منطقه را میشناخت ازهیچ داکتری رضایت نداشت دکتو

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26ســــردی و گنجشکـــک

    زمستان خنک شده بود یکروز صبح سیاه موی ا زخانه برآمد دید گنجشک ها پریدن یک گنجشک که خورد بود نپرید وسیاه موی اورا گرفت گنجشکک میلرزید ، زود بخانه آورد عبدالرازق وفیص

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26مشکل مـــــــامـــــــــو

    روز به پایان خود رسیده بود که مرد مامور نفسک زده بخانه آمد وسرورویش از گرد وخاک دیده نمیشد درحالیکه خسته ومانده به نظرمیرسید خلته سوداکه تادهن پربود به خانمش داد و

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26مـهمــــــان دل

  با دل پر از صفا وصمیمت محبت جای خودراوقتی در دل محکم میکند که مهمانی ها دردل باشند وما همیشه مهمان دل شویم ، ومهمانی نوازی بنام یکدلی ویکسوی شروع شود آنوقت  تعریف ومع

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26ملـنــــگ منار جام

    روزي از روزهاي سردي زمستاني همراه اشخاص ناشناس به راه نابلد ودر مسير طولاني سفر كردم سفرما بعداز گذشتن از دشتهاي هموار دربين دره ها وكوها ادامه يافت تا بالاخره ش

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26خواجه جـــــــــــــوش

  قصه این بارما از دهکده دوردست ولسوالی لعل وسرجنگل ولایت غور است. آنجا که درآن افسانه نهفته است وسالیان درازیست که مردم در دل قریه خویش یک راز را نهفته دارند. این قریه

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26جـــدائــــــی

    جدای را من نکردم خداکرد                   جدای را فلک بی وفا کرد   درین سرزمین رنج دیده وجنگ رسیده جدائی ها زیاد است برخی از مردم ما کشورعزیز خودرا به اثر جنگ وع

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26همکار نیک بــــــا نام نیک..

    تعداد همه ما از یک گروپ زیاد تر نبود وما بشکل مشترک کارمیکردیم، وهمه باهم ارتباط وظیفوی ورسمی داشتیم دفتر ما در سطح یک ولایت گرداننده واحد یک پروگرام انکشافی مردمی

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26گنج شــــــــــاه پریـهــا

    در ایام قدیم یک  شکارچی ما هــر در یک دهکده دور از شهـر زنده گی میـکـرد و عمر خودرا به شکار وکوه گردی گذشتانده بود و او همیشه از طرف روز به شکار حیوانات مشغول گشت وگذ

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26عشق و جـــــــوانی

  واژه عشق به چندین تعریف عبارت ومعنی شده است تاهنوز در جهان بخاطر تعریف عشق ملیونها دالر به مصرف میرسد کوشش بسیار بخرچ داده شده تاکلمه عشق را به گونه های جالب تر وارز

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26احترام پلنگ بـــــــــه قر

     یک نفر شکاری که درکارش وارد وماهر شده بود وهمیشه در کوه ودره ها مصروف شکار بود وبخوبی میتوانست درسختی وبلندی کوه ها برود.روزی از یک سنگلاخ در حال گذشتن بود که یک پل

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26دره شــــاه و عـــــروس

    بود نبود در زمانهای قدیم شاه وعروسی بود این دو دلداده عروسی نموده بودند در آن زمان گروهی بنام غزل باش وجود داشته که بر قریه ها حمله ور میشدند ومردمان آنرا به اسارت گ

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26سگرت بــــــــــر شخصيت تا

    دود نمودن سگرت نه تنها بخود شخص مضر تمام ميشود بلكه صحت ديگران را نيز به خطر مي اندازد. سگرت   نوع گياه  كوكايين بوده كه تاهنوز مصرف آن بهر وجه كه باشد زيان آور ثابت

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26بـــــــــرادر دینی و خیمه

     در قدیم های قدیم ماهم خیمه های داشتیم  ودرفصل بهاربه دشت وکوه رفته درخیمه ها زنده گی خوشی را تیرمیکردیم خیمه ها همه به یکرنگ بودند وشکل شان تنها دو یا سه قسم بود نم

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26با خانه خدا دشمنی نـــداریم

    ما درقریه خويش قوم متفق ومتحدی داشتیم جنگ وخشونت را کسی ارزش نمیداد هرکس به کاری خود عاشق ومشغول بود وپی بدست آوردن گنج با قبول رنج وزحمت آستین برزده بودند ، کم وبی

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26عاقبت کــــــــــره زمین چ

    سیاره آبی رنگ ما ، تا 5 میلیارد سال دیگر به دور خورشید می‌چرخد. آنگاه خورشید در آخرین روزهای عمر خود مانند یک بالون کاملا پر از باد به صورت یک ستاره عظیم و غول پیک

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26آدم بـیـخــانــــه

    بود نبود یک مردی بود در شرایط جاری زنده گی میکرد او در فکر زنده گی خودش نبود و دربین همقطارانش بی دول وبی نذیر بود وی مرد پر تلاش صادق وخیر اندیش  بود.  گرچه نو به سن

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26پارچه ها از چــــــــــاه ب

  هرکدام از اطفال بغل هایشانرا از کاغذ پر کرده دویده بخانه آمدند هریک ازایشان میگفتند حصه من زیاد است وپارچه های کاغذ درحالیکه از دستان شان بزمین پرپرمیشد ومیریخت آن

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26تحــمـــــــل ظلم

    کیهان دختری از یک فامیل فقیر دهکده ولایت غور چند دهه قبل به خواهش پدرش که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود به شوهر داده میشود او درفامیل شوهرش از روزیکه عروسی کرده بود رو

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26واژه هــــــــای مــحـــلی

        خواننده گان گرامی سایت جام غور من هم خواستم  تعداد واژه های محلی غور را جمع آوری نموده وخدمت    علاقمندان عزیز قرار بدهم امیدوارم در تکمیل هرچه بیش

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26جنگ داکتر بــــــــا مریض د

  ( چشم دید عینی )   همین روز ها به اساس ضرورت که داشتم بعداز مدتها به شفاخانه رفته بودم وقتی به شعبه عاجل رسیدم دیدم دونفر نرس مشغول کار هسنتد ومن در جستجوی داکتر بودم ک

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26دل ز دیـــــدار استاد رام ش

    از دیر زمانی به اینسو یاد نام استاد بزرگوار وگرامی استاد گل احمد نظری آریانا در ذهنم نقش بسته بود. درین اواخرفرصت وامتیاز طلائی را در جریان سفری پرثمری یافتم وقتیک

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26گل هــــــــــــــای دانه

     دروسط حویلی نوآباد  گل های روزگردان ( آفتاب پرست) که بدست کودکان کاشته  شده بودقرار داشت و چند تا ازین درختان گل بهم نزدیک و چسپیده بلندتر از گل های دیگر معلوم میشد

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-29سـنـگ گـنـــــج

  درسمت شمال قریه دهن حصار ولسوالی شهرک ولایت غور سنگی بزرگ وبلندی وجود دارد که از قدیم تابحال مردم محل درمورد این سنگ قصه های گفته اند. در پای این سنگ غاری دیده میشود

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-03زمین جامعه سفبد پوشید

  باد سردی می وزید هوا ابری بود برگ های  درختان ریخته و درختان برهنه شده بودند مرغکان صدای ناله وچرچر میکشیدن صدای پرنده ها وگنجشک ها آنروز طرزی دیگری بود پروبال شان پ

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-27عروسی های دسته جمعی

  عروسی وپیوند زنده گی در افغانستان یک مشکل بزرگ ویک رویا برای اکثریت جوانان است چنانچه رواج ها ورسم وعنعنات ناپسنیده برقوانین شرعی حاکم شده ودر اکثریت نقاط کشور ازدو

  بیشتر ببینید
 • 2014-10-24افتتاح نمایشگاه شوروشعف را

  افتتاح اولین نمایشگاه عرضه خدمات در مرکز شهرچغچران ولایت غورشوروشوق بی حد را برپاکرد. این نمایشگاه به ابتکار دفتر تحکیم ثبات برگذارشده است ومحل نمایش درمیدان ورزش

  بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه