مجلات و کتب

محمدرضا عبدی

mabdi@jame-ghor.com

0093857964556

 • 2019-08-12سطحی ‌ترین برداشت از عیدِ ق

  سطحی ترین برداشتی که از عید قربان میتوان دید آن است که بازار فروش مواشی نه چندان گرم نسبت به سال‌های پار، و ذبح و قسمت نمودنِ تکه‌های گوشت میان همسایگان و خانواده‌

  بیشتر ببینید
 • 2018-09-13فوکو و مفهوم قدرت ۱ "

  وقتی می‌گوییم فلسفه‌ی پُست‌مدرن یعنی فلسفه‌ای که ساختارها و مبناهای فلسفه‌ی مدرن و پیشا‌مدرن را به عنوان اصول و مفروضات قطعی، قبول ندارد و معتقد است که باید این

  بیشتر ببینید
 • 2018-07-04افغانستان؛ از فقرِ فرهنگی ت

  فرهنگ یکی از اصول و مبانی تاثیرگذار در پیشرفت و توسعه‌یافتگی کشورهاست. یکی از ابعاد مهم هر جامعه، فرهنگ جامعه است، اصولن جامعه بدون توجه و عنایت به معقوله‌ی فرهنگ

  بیشتر ببینید
 • 2018-06-19اَبر فرهنگ؛ جنگِ میان تقابل

  آنچه که فیلسوفان و متفکرین حوزه‌ی فرهنگ به آن معتقد هستند عبارت از این است که" فرهنگ توانایی خاصِ بشر است". هر جامعه‌ی بشری دارای نظامِ خاصی از این توانایی‌ها و یا ف

  بیشتر ببینید
 • 2018-03-08طرحِ هادی روستایی تضمین کنن

  یکی از مهمترین طرح‌ها و برنامه‌های هر دولتی برای ساماندهی و توسعه‌ی پایدار در یک کشور تهیه و اجرای طرح هادی روستایی است. طرحِ هادی روستایی ضمن ساماندهی و اصلاحِ با

  بیشتر ببینید
 • 2017-12-11بُحران هویت در معماری معاصر

  معماری از مهمترین نشانه‌ها و ویژگی‌های فرهنگِ هر ملت و هر دوره‌ی تاریخی و نشان دهنده فضای زیست انسان در هر زمان و مکان می باشد. معماری همیشه و در همه حال تابع اصول

  بیشتر ببینید
 • 2017-11-08مقدمه ایی بر شناخت معماری س

  افغانستان کشوری است که بیشتر از نیمِ سکونت گاه آن براساس دیدگاه معماری بشکل سنتی زندگی میکنند. نیازهای معماری روستایی هر کشور، بطور کُل بر اساس دومعقوله‌ی نیاز ماد

  بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه