مجلات و کتب

احسان الله ابراهیم خیل

iibrahimkhil@jame-ghor.com

00933345345345

 • 2019-08-31کدام صلح؟ از کدام صلح باید پ

    صلحِ که بگونه هدیه آمریکاست یا  صلح که شرافتمندانه وحق کشور و شهروندان تلقی می شود صلح که در آن تمام شهروندان مان احساس امنیت و سربلندی کند. از کدامین آن حمایت به خر

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-28کمپاین برای رهبران و در مقا

  در افغانستان یک تعدادِ برای تضمین منافع شخصی خود قلم‌ بر دست می‌گیرد و‌ از تیم هاي که انتظار دارد در مقابل انتظار شان‌حق و ناحق قلم می‌زند و بی‌بنیادانه می‌نوی

  بیشتر ببینید
 • 2019-03-11جامعه شناسي و فرهنگ!

    جامعه شناسی علم جدید به شمار میرود که بیشتراز 150 سال عمردارد که اولین بار توسط جامعه شناس فرانسوی اگوست کنت بنیاد گذشته شد.  جامعه شناسی مثال دیگر ع

  بیشتر ببینید
 • 2019-02-06#عوامل_عمده_جنگ_در_افغانستا

  ( جنگ های قومی،مذهبی، و نا امنی افغانستان!)   در این بخشی از مقاله خود میخواهم از قلم،ودیدگاه خود بنویسم : امروزه ملت افغانستان در جنگ و ناامنی بسرمیبرد و اگردقیق شو

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-31عدالت اجتماعی در درون سیاست

    (پدیده سیاه و وحشتناک تعصب) دراین مقاله در رابطه به عدالت اجتماعی در درون سیاسیون افغانستان می نگرم روی هم رفته اگر در باره سیاسیون یا سیاستمدارن مطالعه کنیم به ت

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-15فرهنگ و نقش آن در توسعه سیاس

  (چالش های که در فرهنگ افغانستان رونما شده)   قبل از اینکه بالای فرهنگ افغانستان صحبت داشته باشیم باید اولتر چند چالش که در مسیر توسعه سیاسی در افغانستان وجود دارد 

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-08نسل جوان و چالشهای که در پیش

  امروزه در افغانستان نسل جدید در نهاد ها و سازمان نقش شان کم رنگ تر است و این باعث شده که نسل جوان در جغرافیا افغانستان پایمال شود.امروزه اگر نگاه کنیم بیشتر نسل جوان

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-01دولت الکترونیک!

  (چگونه میتوانیم دولت افغانستان را به دولت الکترونیک مبدل بسازیم )! قبل ارینکه دولت الکترونیک را توضیع بدهیم اولتر باید با دولت خود را آشنا بسازیم و با عناصر تشکیل ده

  بیشتر ببینید
 • 2018-11-30جامعه افغانستان پس از نظام

  جامعه افغانستان یکی از جوامعی  است که تاریخ مملو از فراز و نشیب های فراوانی داشته و برگ برگ تاریخ آن گله ها و گفتنی های زیادی دارد.  در این اواخر این مشکلات باعث ناقرا

  بیشتر ببینید
 • 2018-11-28فرهنگ و نقش آن در توسعه !

  در فرهنگ فارسی حمید آمده است که فرهنگ به معنی علم، دانش، معرفت، قوم، ملت...؛ در فرهنگ دهخدا نیز به معنی دانش و تعلیم و تربیه آمده و در فرهنگ معین آمده است که فرهنگ برعلا

  بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه