مجلات و کتب

احسان الله ابراهیم خیل

iibrahimkhil@jame-ghor.com

00933345345345

  • 2018-11-30جامعه افغانستان پس از نظام

    جامعه افغانستان یکی از جوامعی  است که تاریخ مملو از فراز و نشیب های فراوانی داشته و برگ برگ تاریخ آن گله ها و گفتنی های زیادی دارد.  در این اواخر این مشکلات باعث ناقرا

    بیشتر ببینید
  • 2018-11-28فرهنگ و نقش آن در توسعه !

    در فرهنگ فارسی حمید آمده است که فرهنگ به معنی علم، دانش، معرفت، قوم، ملت...؛ در فرهنگ دهخدا نیز به معنی دانش و تعلیم و تربیه آمده و در فرهنگ معین آمده است که فرهنگ برعلا

    بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه