مجلات و کتب

محمد هادی

mhadi@jame-ghor.comi

00934234234

 • 2019-06-03نا استواری سیاسی در افغانست

  در این روزهای اخیر بیشتر گفته میشود که نظام دموکراتیک نمی تواند پاسخ گو به تمام خواسته های کشور چون افغانستان باشد و بیشتر سیاست مداران کشور ابراز می کنند که نظام فد

  بیشتر ببینید
 • 2019-02-10نا استواری سیاسی در افغانست

  در این روزهای اخیر بیشتر گفته میشود که نظام دموکراتیک نمی تواند پاسخ گو به تمام خواسته های کشور چون افغانستان باشد و بیشتر سیاست مداران کشور ابراز می کنند که نظام فد

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-30پروسه صلح افغانستان

  همانگونه که جنگ افغانستان را نمی توان تنها جنگ سیاسی میان طرف های سیاسی افغانستان در نظرگرفت، صلح افغانستان را نیز نمی توان یک پدیدۀ کاملا بین الافغانی تفسیر و تحلی

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-09دموکراسی در افغانستان

   دموکراسی چیست؟ دموکراسی از دو کلمه گرفته شده که عبارت از دموس مردم و کراسی قدرت پس دموکراسی عبارت از قدرت مردم برای مردم،نظام سیاسی امروز دولت افغانستان نظام دموکر

  بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه