مجلات و کتب

محمد هادی

mhadi@jame-ghor.com

009370093453459

  • 2019-01-05پروسه صلح در افغانستان

    همانگونه که جنگ افغانستان را نمی توان تنها جنگ سیاسی میان طرف های سیاسی افغانستان در نظرگرفت، صلح افغانستان را نیز نمی توان یک پدیدۀ کاملا بین الافغانی تفسیر و تحلی

    بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه