مجلات و کتب

محمد صدیق صدیق

msediq@jame-ghor.com

0093345346465346

  • 2019-02-04عوامل افزایش تعصبات قومی در

    یکی از عوامل عمده و مهم تعصبات قومی در غور، دولت ‌مداران و مقامات بلند رتبۀ دولتی در خصوص گسترش و تعمیق «تعصبات قومی و قبیله‌یی»، به مراتب بیشتر و موثرتر از شهروندا

    بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه