مجلات و کتب

سید جمال هاشمی

shashemi@jame-ghor.com

0093800900800

  • 2019-02-05عدالت خواهی و تجربه قربانیا

      نه صلح و نه عدالتعنوان رساله ماستری خانم کیرا ریکهوف فارغ التحصیل دیپارتمنت قربانی شناسی و عدالت جنایی پوهنتون تیلبورخ کشور هالند است که درشش فصل و هفتاد صفحه به

    بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه