مجلات و کتب

آی سان مرامی

drmentamarami@gmail.com

9228268034

  • 2019-05-09نوش بادا زهر

    در کندوی ذهن زهر تولید می شود. . . خوشی ها و شیرینی های زندگی را آنقدر به خوردمان داده اند که همه را دفع کرده ایم آنچه خوردنی ست، فانی ست نکو بشنوید نکو بگویید و بدان ع

    بیشتر ببینید
  • 2019-03-13(شور دریا)

    شوری دریا زِ اشک ابرهاست       زان زمان که ماه گاها طالب دوری شده  ابر را جز آسمان بستر نبود،        آسمان اما به ماه واله شده آن که شیرین است نه دریاست اکنون      

    بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه