مجلات و کتب

آی سان مرامی

drmentamarami@gmail.com

9228268034

  • 2019-03-13(شور دریا)

    شوری دریا زِ اشک ابرهاست       زان زمان که ماه گاها طالب دوری شده  ابر را جز آسمان بستر نبود،        آسمان اما به ماه واله شده آن که شیرین است نه دریاست اکنون      

    بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه