مجلات و کتب

آی سان مرامی

drmentamarami@gmail.com

9228268034

 • 2019-06-04شیفتۀ تاریکی

  عده ای نام خساست روی آن می نهند و عده ای دیگر آن را گونه ای صرفه جویی می دانند.اما آدم ها به این دو گروه محدود نمی شوند.مردمانی که نه خسیس هستند و نه جویای صرفه.در حقیقت

  بیشتر ببینید
 • 2019-05-09نوش بادا زهر

  در کندوی ذهن زهر تولید می شود. . . خوشی ها و شیرینی های زندگی را آنقدر به خوردمان داده اند که همه را دفع کرده ایم آنچه خوردنی ست، فانی ست نکو بشنوید نکو بگویید و بدان ع

  بیشتر ببینید
 • 2019-03-13(شور دریا)

  شوری دریا زِ اشک ابرهاست       زان زمان که ماه گاها طالب دوری شده  ابر را جز آسمان بستر نبود،        آسمان اما به ماه واله شده آن که شیرین است نه دریاست اکنون      

  بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه