مجلات و کتب

سعدالدین غوروال

sghorwal@jame-ghor.com

009375565656

 • 2019-06-15-قسمت دهم :‌ شش جدی ۱۳۵۸ روز

  صدومین سالگرد استقلال کشور ازعصرامانی تا خکومت غنی    حکومت وزمامداری ببرکد کارمل ( جناح پرچم )به رهبری ح د  خ ا با یک جوش وخروش آغاز گردید  باوجودیکه روزهای آخرحاک

  بیشتر ببینید
 • 2019-06-01فصل نهم : مرگ نورمحمد تره کی

    صدومین سالگرد استقلال کشور (ازعصرامانی تا حکومت غنی) نورمحمد تره کی بعداز بازگشت ازها وانا د ریک توقف کوتا ه به مسکو به وطن مواصلت نمود . اما چه شد ؟ آماده گی لازم در

  بیشتر ببینید
 • 2019-05-24قسمت هشتم : حاکمیت حزب دموک

  صدومین سالگرد استقلال کشور ( از عصر حکومت امانی – حکومت عنی ) هشت فرمان ویاهشت گیلاس زهریکه رهبری ح د خ ا نوشید شعار :(کور؛ کالی دودی ) به (ګور؛ کفن و ګولی ) تبدیل ګردید

  بیشتر ببینید
 • 2019-05-17قسمت هفتم : حزب دموکراتیک خل

    به مناست صدومین سالگرد استقلال  کشور(‌ازحکومت امانی – حکومت غنی ریسمان قدرت ازخانواده محمد ظاهرشاه سکلید   بهار۱۹۷۸ روزهای گرم آفتابی کابل ؛ توام باجوش وخروش

  بیشتر ببینید
 • 2019-05-09قسمت ششم : حکومت جمهوری سردا

  به مناسبت صدومین سالگرد استقلال کشور از حکومت امانی - حکومت غنی  بعداز چهل سال ؛ حکم روائی پسر کاکا به پسرکاکای دیگری تعویض شده محمد ظاهر شاه جای  ومقام خودرا به سر

  بیشتر ببینید
 • 2019-04-30B = دولت ظاهرشاه درصدارت شاه

  فغانستان درصد سال چه مسیر را طی نموده (ازحک.مت آمانی تا غنی ) حکومت ظاهر خان یه صدارت شاه محمود خان به نظرمورخین یک نقطه عطف درتاریخ افغانستان بوده وسرآغاز دموکراسی ن

  بیشتر ببینید
 • 2019-04-21افغانستان درطی صد سال چه مس

  ۴ محمد ظاهرشاه چهل سال در افغانستان حکم روائی کردند الف سلطنت محمد ظاهر حان در صدارت محمدهاشم خان ب سلطنت محمد ظاهر خان در صدارت ساه محمود خان یعنی آغاز دهه دموکراس

  بیشتر ببینید
 • 2019-04-11۳ - حکومت محمد نادرخان از۱۵

  صدومین سا ل استقلال افغانستان از۱۹۱۹ تا ۲۰۱۹(ازحکومت امانی -حکومت غنی )   دولت حبیب الله کلکانی بادرنظرداشت وضع ناهنجاړسیاسی ؛اقتصادی ؛ اجتماعی وفرهنگی که داشت نتو

  بیشتر ببینید
 • 2019-04-06قسمت دوم :حاکمیت وقدرت حبیب

  صدمین سال گرداستقلال  کشور  (ازحکومت امانی تا حکومت غنی) حبیب الله کلکانی در سال 1307 خورشیدی به قدرت رسید و کمتر از قیک سال سلطنت کرد، اما سال پادشاهی او به نام ( سال

  بیشتر ببینید
 • 2019-03-31افغانستان در طی صد سال چه مس

    قسمت او ل ؛ حکومت امانی  صد سال قبل امروز مردم سلحشورافغانستان برای اولین باردرجنوب شرق آسیا  زنجیراستعمارکهن بریتانیا را درهم کوبیده  وسرنوشت خویش را رقم زدند؛

  بیشتر ببینید
 • 2019-03-21سال ۱۳۹۷ خونبارترین سال برا

  سالیکه گذشت نیروهای هراس افگن خشونت بارترین وخونبارترین حملات درشهرها ی افغانستان پلان اجراء وتطبیق نمودند . جان هزارها شهروند بیگناه کشورما گرفته وبخاک وخون کشید

  بیشتر ببینید
 • 2019-03-02امریکاء وطالبان بدون دولت و

  درین روز نماینده گان گروه  طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر مرد شماره دو طالبیان وهیت مذاکره کننده امریکا به رهبری زلمی خلیل زاد نماینده دولت امریکا برای صلح افغ

  بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه