مجلات و کتب

نصرت بامیانی

nbamyani@jame-ghor.com

0031126454564564556

  • 2019-04-10این تازه ترین شعر که از من ب

    این تازه ترین شعر که از من به هوا رفت  آهی جگری بود که بر باد فنا رفت  دیوانه ترین شعر که تا حال سرودم  آواره ترین نغمه که در گوش خدا رفت  با مصرع و بیت و غزل و سازو دو

    بیشتر ببینید
  • 2019-04-04بیا

    شقائق بیا همزبانی کنیم زه دل داده گی شادمانی کنیم به بال پرستو نمايیم سیر دلی را بیا آسمانی کنیم دلی را که از داغ هجران سوخت بیا مرهم و پاسبانی کنیم ورق تا ورق شعر حا

    بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه